FrågaAVTALSRÄTTAvtal13/09/2020

Framtidsfullmakt - vad är det och hur upprättas en sådan handling?

Jag och min särbo sparar gemensamt på ett konto i en bank som står i mitt namn. Jag vill ju så klart att han ska ha alla pengarna från just detta konto om jag tex. drabbas av ngn sjukdom eller olycka om gör att jag inte kan förmedla min vilja. Kan man skriva ngn typ av dokument som automatiskt öppnas om jag drabbas så att min särbo kan ta ut pengarna.

Lawline svarar


Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad jag förstår det som handlar din fråga om huruvida det finns möjlighet för din särbo att sköta dina ekonomiska angelägenheter vid en eventuell sjukdom eller olycka. Det finns en handling av rättslig betydelse som kallas för framtidsfullmakt och berör just detta. Framtidsfullmakter regleras i Lagen om framtidsfullmakter.

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är ett dokument som blir giltigt i framtiden om du som fullmaktsgivare skulle drabbas av en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande långvarigt. Det ska leda till att du inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som står angivna i fullmakten (1 § lagen om framtidsfullmakter). En framtidsfullmakt får innebära att någon annan tar hand om dina ekonomiska angelägenheter, såsom pengarna på ert gemensamma konto i detta fall (2 § lagen om framtidsfullmakter).

Det är fullmaktshavaren och därmed din särbo som får ta ställning till när fullmakten ska att träda i kraft, om den skulle behöva det. Din särbo ska i sådana fall informera dig och dina närmaste släktingar om det. Om din särbo vill går det också att vända sig till tingsrätten och låta dem besluta om saken (9-11 § lagen om framtidsfullmakter).

Hur upprättar man en framtidsfullmakt?

Det finns vissa bestämmelser om vad som ska framgå av en framtidsfullmakt, samt hur det ska gå till när den upprättas (4-5 § lagen om framtidsfullmakter):

Hur det ska gå till:

- en framtidsfullmakt måste vara skriftlig

- fullmaktsgivaren ska underteckna
- två vittnen ska tillsammans närvara
- vittnena ska förstå att det är en framtidsfullmakt
- vittnena ska bekräfta med sina underskrifter

Vad som ska framgå av fullmakten:

- att det är en framtidsfullmakt
- vem som är fullmaktshavare (alltså tar emot fullmakten)
- vilka angelägenheter fullmakten omfattar
- vilka övriga villkor som gäller.


Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma.

Med vänliga hälsningar,

Emilia AlfredssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning