FrågaFASTIGHETSRÄTTKöpavtal21/04/2016

Frågor om överlåtelse av fastighet

Jag och min bror har fått mors stuga som gåva. Till och börja med ville jag sälja halva fastigheten till min bror och han ville köpa den. Vi har skrivit ett eget papper på detta, där vi båda har skrivit under. Idag har jag mera kunskaper kring beskattning vilket innebär att jag vill ändra på min och min brors överenskommelse. Jag har föreslagit till min bror att om han går med på det så ger jag honom hela stugan i motprestation att han ger mig en gåva i form av en summa pengar. Om vi båda är överens om detta,är det lagligt att göra så?

Följd fråga: Kan jag ta tillbaka vårt eget handskrivna papper på att jag ska sälja min del av stugan till min bror för en viss summa pengar? Och istället behålla min del av stugan.

Tack för hjälpen på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Beskattning

På kapitalvinster sker en kapitalvinstbeskattning. Enligt 44 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229) är kapitalvinsten skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet. Avyttrande av fastighet kan leda till en kapitalvinst uppkommer och säljaren av fastigheten ska då betala en kapitalvinstskatt. Av köpeavtalet framgår vad ersättningen för fastigheten är och kapitalbeskattning sker utifrån detta.

Köp av fastighet

Att du överlåter fastigheten som gåva till din bror och han sedan ger dig pengar i gåva innebär att ni faktiskt, om än inte på papper, säljer din fastighet till honom, men att fastigheten övergår utan ersättning varför någon kapitalvinstbeskattning inte sker. Jag rekommenderar inte att ni gör detta.

Enligt 4 kap. 1 § jordabalken (1970:994) gäller det att om säljaren och köparen vid sidan av köpehandlingen har träffat överenskommelse om annan köpeskilling än den som anges i köpehandlingen, är den överenskommelsen ogiltig. Mellan säljaren och köparen gäller i stället den köpeskilling som anges i köpehandlingen. Denna köpeskilling får dock jämkas om det med hänsyn till köpehandlingens innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att den köpeskillingen ska vara bindande.

Fastighetsköpeavtal

Enligt svensk rätt blir man bunden av ett avtal när parterna i fråga uttrycker sina avsikter att binda sig och når en ovillkorad överenskommelse om avtalsbundenhet. Har du och din bror ingått ett köpeavtal om halva fastigheten ska den i så fall gälla. För fastighetsköpeavtal uppställs dock särskilda formkrav på köpeavtalet. Uppfylls de inte är avtalet ogiltigt, enligt 4 kap. 1 § 3 st. jordabalken. Har ni inte utformat avtalet enligt formkraven i 4 kap. 1 § jordabalken anses ni därmed inte ingått avtalet och är därmed inte bundna vid det. Enligt 4 kap. 1 § jordabalken ska avtal om köp av fast egendom ingås genom upprättande av köpehandling som underskrives av säljaren och köparen. Handlingen ska innehålla en uppgift om köpeskilling och förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på köparen.

Har ni ingått köpeavtalet enligt formkraven men kommer sedan överens om att ni ändå inte fullfölja avtalet kan ni självklart inte tvingas till att genomgå affären. Annars kan en avtalspart om den så vill göra gällande att köpeavtalet ska stå fast.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu BugdayliRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Köpavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev, Fastighet / Bostadsrätt2995 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Ansökan om lagfart eller inträde i bostadsrättsförening ingår ej.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning