Frågor om god man och förvaltare

2017-08-05 i God man
FRÅGA
Hej. Min förlamade dotter (efter bilkrock), utan talförmåga har sedan två år, en god man. Hon har sitt förstånd kvar och är inte omyndigförklarad. Hon blinkar en gång för ja och två ggr för nej. Hon har mycket pengar på banken. Hon har en son. 1)KAN godman på lagliga grunder genomföra en separation mellan min dotter och mej, ex; att förbjuda mej att hälsa på, vilket är hennes stora skräck? 2)Kan godman genomföra att få bli förvaltare utan att sonen (eller jag?) är tillfrågad? 3)Kan det nya assistansbolaget (i ca två år) hos min dotter, samarbeta med godman att försöka omyndigförklara min dotter? 4) Får Överförmyndaren göra godman till förvaltare utan att ha samtal med sonen (eller mej?). 5)Vad har JAG som mamma för lagliga rättigheter att kunna skydda min dotter och hennes intressen från godmans ev "fula" åtgärder med min dotter? 6)Har sonen, jag och systern rätt att se min dotters kontoutdrag? (Jag vet att vi har rätt att se årsredovisning). 7) Får en assistent i smyg spela in samtal på sin mobil?; hon, jag o en till assistent har samtal om att min dotters hälsotillstånd. Situationen är mycket pressande. Jag måste vara förberedd inför ett möte.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Till en början vill jag beklaga din situation!

Jag kommer nedan att dela upp svaren efter dina frågor. Eftersom tjänsten expressfråga egentligen endast täcker en fråga kommer jag att kortfattat besvara dina sju frågor. Lagtexten reglerar god man och förvaltarskap i föräldrabalken, (FB). Jag har redigerat vissa känsliga uppgifter från din fråga eftersom denna publiceras.

1) Kan en god man på lagliga grunder genomföra en separation mellan min dotter och mig, T.ex. att förbjuda mig att hälsa på, vilket är hennes stora skräck?

En god mans eller förvaltares befogenheter ska framgå av rättens beslut gällande uppdragets omfattning. Det är viktigt att rätten så långt möjligt preciserar uppdragets omfattning så att uppdraget inte blir mer omfattande än vad som är motiverat. Godmanskaps eller förvaltarskaps uppdraget ska alltså anpassas till den enskilde personens behov och får begränsas till att omfatta viss egendom eller angelägenhet.
(11 kap. 7 § andra och tredje stycket FB).

Eftersom att det enskilda godmanskapet eller förvaltarskapet kan innebära att sörja för en person och vårda en person, dvs. sköta den personliga omvårdnaden, så kan god man inom sitt uppdrag ha en laglig rätt att hindra din dotter att ha kontakt med vissa personer. Detta beror på vad man anser utgöra personlig omvårdnad och inte. Vidare förutsätter detta att den gode mannens uppdrag omfattar denna typ av angelägenhet och att det tydligt framkommer av rättens beslut. Om det framkommer av beslutet att uppdraget omfattar personlig omvårdnad och att det innebär att en begränsning i kontakt med andra personer som är till men för personen får umgänget begränsas.

2) Kan god man genomföra att få bli förvaltare utan att sonen eller du tillfrågas?

När en person är över 18 år och därmed myndig kan en god man eller förvaltare utses. Enligt 11 kap. 4 § FB ska domstol om det behövs utse en god man för någon som p.g.a. sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Om din dotter behöver någon sådan hjälp får domstolen besluta om god man men detta skall domstolen självmant utreda noggrant. Enligt andra stycket i ovan bestämmelse gäller också att domstolen inte får besluta om god man om den enskilde (din dotter) inte samtycker till det. Förutsatt att den enskildes tillstånd inte hindrar att hennes mening inhämtas. Anser er dotter själv att hon har ett behov av en god man och andra omständigheter i utredningen talar för att hennes behov inte kan lösas på annat, sätt kan en god man förordnas mot familjens vilja, men i enlighet med dotterns vilja.

För mer information om godmanskap, se 11 kap. 1-6 §§ och 11 kap. 15-27 §§ föräldrabalken.

Förvaltare är än mer ingripande än god man och sällan utses utan att god man först prövats. Förvaltarskap är den sista och mest ingripande åtgärden. Att förordna en förvaltare åt någon innebär i princip att personen ifråga omyndigförklaras. Förvaltaren tar alltså helt och hållet över huvudmannens rättshandlingsförmåga. Rätten fattar beslut om en förvaltare ska utses, en god man kan inte själv genomföra att bli god man utan att saken utreds noggrant av rätten.

3) Kan det nya assistansbolaget hos min dotter, samarbeta med god man att försöka omyndigförklara min dotter? Ja, de är fria att inge bevisning till överförmyndarnämnden och rätten som kan tyda på att förvaltare ska utses. Beslutet måste dock fattas av tingsrätten. 4) Får Överförmyndaren göra god man till förvaltare utan att ha samtal med sonen eller dig? Nej, det är rätten som fattar beslut om förvaltarskap. Kommunens överförmyndare har tillsyn över de gode män och förvaltare som finns i kommunen. Ofta ansöker överförmyndaren om att god man eller förvaltare ska utses. Ansökan kan även göras av personen själv eller en nära anhörig. Tingsrätten fattar sedan beslut. I ärenden om förvaltarskap ska rätten alltid inhämta läkarintyg eller annan likvärdig utredning som beskriver personens hälsa. 5) Vilka lagliga rättigheter har du för att kunna skydda din dotter och hennes intressen från god mans eventuella "fula"åtgärder? Din dotter kan själv ansöka om entledigande av förvaltaren, eller att förvaltarskapet ska upphöra. Det kan också hennes närstående sambo, make eller släktingar göra enligt 11 kap. 21 § FB. Du kan även kontakta överförmyndaren om du tycker att ens förvaltare gör sig skyldig till försummelse vid utövandet av uppdraget eller om personen av någon annan orsak inte är lämplig att inneha uppdraget. Överförmyndaren kan då entlediga förvaltaren enligt 11 kap. 20 § FB. 6) Har sonen, jag och systern rätt att se min dotters kontoutdrag?

Det finns ingen uttrycklig regel om hur förvaltaren ska upplysa den enskilde om vilka tillgångar som finns men den enskilde och dennes närmast anhöriga har rätt att ta del av information om den enskilde som förvaras hos överförmyndaren. Förmyndare ska fortlöpande föra räkenskaper över sin förvaltning och göra anteckningar om sina övriga åtgärder, vilket ska kunna användas vid en granskning enligt 12 kap. 5 § FB. Du får vända dig till överförmyndaren för att granska uppgifterna.

7) Får en assistent i smyg spela in samtal på sin mobil? Ja det får assistenten göra, förutsatt att denne själv deltar i samtalet. Enligt 4 kap. 9 a § brottsbalken (BrB), är ett brott föreskrivet som går under benämningen olovlig avlyssning. Denna bestämmelse kriminaliserar olovlig och hemlig avlyssning eller upptagning av

- tal i enrum

- samtal mellan andra, och

- förhandlingar vid olika sammanträden, vartill allmänheten inte äger tillträde och som man själv inte deltar i eller som man annars obehörigen har berett sig tillträde till.

En förutsättning för att en sådan avlyssning eller inspelning ska vara olaglig är att den görs med ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud.

Mot bakgrund av det ovan angivna kan konstateras att det inte är olagligt att spela in ett samtal som man själv deltar i. Svaret på din fråga beror således på om personen som spelat in samtalet själv deltog i det. Jag tolkar din fråga som att assistenten deltog i samtalet och därmed var inspelningen lovlig, vilket torde innebära att inga straffrättsliga hinder föreligger mot att spela upp innehållet för en utomstående part. Däremot skulle annan lagstiftning, såsom personuppgiftslagen, kunna hindra ett sådant förfarande, beroende på vad inspelningen innehåller. Ljudinspelning kan dock användas som bevisning i rätten enligt principerna om fri bevisföring och fri bevisvärdering.

Rekommendation

Du kan vända dig till överförmyndaren i din kommun om du behöver stöd och hjälp. Du kan anlita en jurist för att få hjälp med ansökan om entledigande av god man eller förvaltare eller för att medverka vid mötet för att säkerställa att allt går rätt tills. Du, din dotter eller någon annan närstående till din dotter kan ansöka om entledigande av god man. Ansökan skickas in till överförmyndaren i din kommun. Om du vill anlita oss är du välkommen att mejla mig jessica.konduk@lawline.se

Hoppas att du fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Jessica Konduk
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (533)
2021-08-04 Är det tillåtet att flytta utomlands, utan en förvaltares samtycke?
2021-07-31 Hjälpa anhörig med bankärenden och avtal
2021-07-26 Vad får en god man göra?
2021-07-26 God man vid försäljning av fastighet

Alla besvarade frågor (94628)