Frågor om efterarv och enskild egendom

2017-07-19 i Enskild egendom
FRÅGA
Vi var äkta par utan barn, inget testamente eller äktenskapsförord. MIn avlidne make hade 1/2 fastighet som enskild egendom. Han har en bror som är efterarvinge. Boupprättaren har skrivit in att jag vill behålla 1/1 av mitt giftorättsgods(GRG) enl.ÄBK 12:2. Förstår att jag ärver makens GRG samt den enskilda egendomen med fri förfoganderätt. Undrar nu hur mitt GRG beräknas vid min bortgång? Gäller de summor då som fanns vid bodelning/bouppteckning efter maken? Finns det något negativt för mig att äska hel GRG-behållning enl. Kap.12:2?Var hamnar,vid min död, ökning/minskning av hela arvet, t.ex vid försäljning av vår bostad (1/2 ägare vid makens död) ? Tacksam höra ert svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga är hur giftorättsgods beräknas vid din bortgång när du ärvt din makes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Du undrar även om det finns någon nackdel med att yrka på behållning av hela ditt giftorättsgods enligt 12 kap. 2 § Äktenskapsbalken. För att besvara frågan kommer jag att fastställa gällande rätt och ge förslag på en lösning.

Gällande rätt

I ett äktenskap kan det finnas två typer av egendom, giftorättsgods och enskild egendom. I bodelningen som görs mellan två makar vid dödsfall ska enbart giftorättsgodset räknas in. Det normala utfallet av en sådan är att 50 % av de tillgångar som bodelas tillfaller vardera parten.

Därefter ärver efterlevande make de 50 % som tillföll den avlidne med fri förfoganderätt. Eventuell enskild egendom ärvs även den med fri förfoganderätt.

Vid efterlevande makes bortgång ska kvarlåtenskapen i normalfallet fördelas lika mellan den först avlidne maken och den efterlevande makens arvingar. Huvudregeln är alltså hälftendelning vilket framgår av 3 kap. 2 § Ärvdabalken. De finns emellertid ett antal undantag till denna regel om hälftendelning, bl.a. förekomsten av enskild egendom och att den särskilda regeln i 12 kap. 2 § Äktenskapsbalken aktualiseras. Jag kommer belysa hur olika utfallet vid efterlevande makes bortgång kan bli, genom några exempel.

Ex 1. Enbart Giftorättsgods

Anders och Inga är gifta. De har inga barn, inget testamente och inget äktenskapsförord. Varken Anders eller Inga har enskild egendom. Anders avlider och vid den efterföljande bodelningen konstateras att Anders vid dödsfallet hade giftorättsgods till ett värde av 50 000 kr (kvotdelen är ½) och att Inga hade giftorättsgods till ett värde om samma belopp (kvotdelen är ½). För enkelhetens skull säger vi att giftorättsgodset är en villa värd 100 000 kr. Efter bodelningen har därmed Inga 50 000 kr i villan (i form av sitt eget giftorättsgods) och ärver även den andra halvan av villan i form av Anders giftorättsgods. Vid Ingas bortgång är då huvudregeln att värdet på villan ska hälftendelas mellan respektive makes arvingar. Dock, eftersom Inga ärvt med fri förfoganderätt är det inte säkert att pengarna är kvar. Om Inga hela tiden bott kvar och villan ökat i värde till 200 000 kr har respektive makes arvingar rätt till 100 000 kr vardera (giftorättsgodsets ökning beräknas procentuellt dvs ½ vardera). Om Inga däremot sålt huset och satt sprätt på alla pengar finns inget arv som kan gå till någon av makarnas arvingar.

Ex 2. Giftorättsgods och enskild egendom

Använd samma uppgifter som i exemplet ovan men lägg till att Anders även ägde en fin bil som var enskild egendom. Om huset ökat i värde till 200 000 kr ärver respektive makes arvingar fortfarande 50 % vardera (kvotdelen för Anders arvingar är fortfarande ½) dvs 100 00 kr men bilen tillfaller i dess helhet Anders arvingar. Kvotdelen Anders arvingar får i efterarv förändras alltså inte på grund av den enskilda egendomen.

Ex 3 Giftorättsgods, enskild egendom och jämkningsregeln i 12 kap. 2 § Äktenskapsbalken

Om det är så att Inga äger 80 % av villan och Anders 20 % finns en poäng att använda regeln i 12 kap. 2 § Äktenskapsbalken. Det skulle i så fall innebära att vardera parten behåller sitt giftorättsgods. När Anders dör ärver Inga 20 % med fri förfogande rätt. Är huset allt giftorättsgods härrör 20 % från Anders och 80 % från Inga. Kvotdelen är därmed 1/5. Bilen ärver Inga fortfarande med fri förfoganderätt.

Om huset är värt 200 000 kr när Inga avlider ärver Anders arvingar 40 000 kr (20 % eller 1/5) och bilen (som var enskild egendom) medan Ingas arvingar ärver 160 000 kronor (80 % eller 4/5)

Lösning

I ditt fall så beror det alltså på hur stor del av giftorättsgodset som är ditt och hur stor del som härrör från din avlidne make. Eventuella ökningar av förmögenhetsmassan fördelas vid din bortgång enligt de kvotdelar som rådde vid din makes bortgång. Om det är så att du själv förvärvsarbetar, får ett stort arv eller en gåva så hålls detta separat och tillfaller dina arvingar. Den enskilda egendomen ärvs i sin helhet (om det finns något kvar) av din makes arvingar. Om det är så att din make ägde 50 % av fastigheten som enskild egendom och du den andra halvan som giftorättsgods kommer den halvan delas i två dvs. 25 % av hela fastigheten. Ditt giftorättsgods är 25 % och 25 % härrör från din avlidne make (procentandelen blir såklart annorlunda om du använder jämkningsregeln i 12 kap. 2§ äktenskapsbalken). När du går bort ärver din makes arvingar 75 % (50 % enskild egendom, 25 % giftorättsgods från bodelningen) och dina arvingar 25 % (återigen kan procenten ändras beroende på vad utfallet blir efter att jämkningsregeln använts).

Om det är så att du är den mest förmögna av er två så är det helt klart en god idé att använda 12 kap. 2 § Äktenskapsbalken för att skydda dina efterlevande och hindra din avlidne makes arvingar från att ta del av pengarna. Är du inte den mest förmögna maken (dvs. har minst giftorättsgods är det inte en bra idé att använda lagrummet).

Slutsatsen blir att du får undersöka vad kvotdelarna är för att ta reda på exakt hur arvet kommer fördelas i framtiden.

För uppföljande frågor nås jag på emil.blomqvist@lawline.se

Hälsningar,

Emil Blomqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Enskild egendom (414)
2021-08-02 Omvandla enskild egendom till giftorättsgods?
2021-07-29 Kan jag öppna ett konto med pengar som min make inte kan komma åt eller ärva?
2021-07-25 Vad innebär makarnas rätt till giftorätt?
2021-07-16 Kan man göra sitt arv till enskild egendom hos sina arvstagare?

Alla besvarade frågor (94584)