Frågor om arv till minderårig och förmyndares rättigheter

2019-12-08 i Testamente
FRÅGA
Bakgrund: Jag är ensam vårdnadshavare till min dotter. Hennes farfar har lämnat ett arv i form av större summa pengar till min dotter. Enligt testamente skall pengarna läggas i en fond och förvaltas av min dotters farbror framtills flickan är 21år gammal. Farfar dog i början av april 2019, boupptäckning gjordes i juni 2019 och delades i juli 2019. Vi fick veta att dottern är nämnd i testamentet som arvtagare 4.12.2019. Advokaten meddelade att pengarna skall läggas på farbrorns privata konto och skötas därifrån. Detta allt låter som felaktig för mig. 1. Skulle inte jag blivit informerat redan när testamentet öppnades i april - maj 2019 att hon är delägare till arvet. (för det är hon väl, när hon är nämnd i testamentet och får en arv?) 2.Borde jag även blivit kallat till boupptäckning/dödsbodelning eftersom jag är ensam vårdnadshavare till mindreåriga dödsbodelägare? 3.Borde det inte vara dotter/jag som vårdnadshavare som bestämmer när arvet betalas ut från dödsboet (där har funnits likvida medel tillräckligt) och har hon rätt att begära ränta för pengarna från och med tiden arvet delades men inte betalades till henne? 4. Kan jag begära att få kopia av testamentet och boupptäckningsdokument från advokaten? 5.Måste min dotter betala arvskatt då hon inte var en bröstarving? 6.Blir jag skyldig att betala de då, eftersom hon är mindre årig och har ingen skatteplikt än? 7.Har advokaten gjort rätt att inte informera oss om arvet innan?Tacksam för svaren!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att det kan finnas en stor ovisshet kring vad som gäller vid arv och testamente. Jag ska försöka att reda ut dina frågor så gott jag kan! Regler om arv och arv till minderåriga finns i föräldrabalken (FB) och ärvdabalken (ÄB).

1. Skulle inte jag blivit informerat redan när testamentet öppnades i april - maj 2019 att hon är delägare till arvet. (för det är hon väl, när hon är nämnd i testamentet och får en arv?) 7.Har advokaten gjort rätt att inte informera oss om arvet innan?

Det stämmer att din dotter är delägare till arvet, eftersom hon i testamentet har testamenterats en summa pengar från sin avlidne farfar.

Någon allmän rätt för dig som förälder/förmyndare att bli informerad om att din dotter är delägare i dödsboet redan när testamentet öppnades finns inte. Det är i samband med bouppteckningen som arvstagare brukar bli informerade om testamentets innehåll.

2. Borde jag även blivit kallat till boupptäckning/dödsbodelning eftersom jag är ensam vårdnadshavare till mindreåriga dödsbodelägare?

En underårig företräds normalt i sina ekonomiska angelägenheter av en förmyndare. I allmänhet är barnets föräldrar förmyndare. Eftersom du är ensam vårdnadshavare är du också som huvudregel ensam förmyndare över din dotter (FB 10 kap. 2 § andra stycket). Det är dock inte alltid som en förälder, vårdnadshavare och förmyndare är samma person. Den som själv är underårig eller som är förvaltare får inte vara barnets förmyndare (FB 10 kap 1 §), man kan även bli entledigad från sitt förmyndarskap (FB 10 kap. 9-10 §§). Jag utgår dock från att du är hennes förmyndare. Är du inte din dotters förmyndare, gäller inte samma rättigheter och skyldigheter som förälder i frågor om bodelning och arvskifte när minderårigt barn är arvstagare.

Att vara förmyndare innebär bland annat rätt att på den minderåriges vägnar delta i bodelning och arvskifte, d.v.s. vara barnets ställföreträdare. Förmyndaren ska ta emot förslag till arvskifte, godkänna och överlämna detta till Överförmyndaren. Överförmyndaren fattar sedan ett beslut om förslaget till egendomens fördelning ska godkännas. När ett minderårigt barn är arvstagare gäller nämligen att en förmyndare som tar del i en bodelning eller skifte för barnets räkning ska inhämta Överförmyndarnämndens samtycke till egendomens fördelning. I regel ska alltså du som förmyndare bli kallad till bouppteckningen. Som din dotters ställföreträdare är du samtidigt skyldig att närvara vid bouppteckningen.

Att du inte har blivit kallad till bouppteckningen låter därför märkligt. Detta är något du bör ifrågasätta, förslagsvis hos advokaten du har haft kontakt med. Jag skulle också råda dig att undersöka om det har inhämtats något samtycke från Överförmyndaren till egendomens fördelning, eftersom detta alltid ska ske när ett underårigt barn har del i ett dödsbo. Du kan i första hand kontakta advokaten om detta, och i andra hand Överförmyndarnämnden i din kommun.

Det finns dock undantag för rätten som förmyndare att företräda sitt minderåriga barn i bodelning och arvskift. Om du, din make/maka eller sambo är delägare i samma dödsbo som din dotter kan du inte samtidigt företräda henne i bodelningen och arvskiftet. Överförmyndaren måste i sådana fall tillsätta en god man som företräder barnet (FB 11 kap. 2 §). Jag vet inte vilka övriga arvstagare är, men nämner denna regel för din kännedom. Det kan därför vara bra att undersöka vilka mer som är arvstagare enligt testamentet, och om det har förordnats en god man åt din dotter som ställföreträdare i bodelningen och arvskiftet av den eller av annan anledning.

3.Borde det inte vara dotter/jag som vårdnadshavare som bestämmer när arvet betalas ut från dödsboet (där har funnits likvida medel tillräckligt) och har hon rätt att begära ränta för pengarna från och med tiden arvet delades men inte betalades till henne?

Som förmyndare förvaltar du över din minderåriga dotters tillgångar. Detta gäller dock inte i fråga om sådana tillgångar som dottern fått genom testamente, om testamentet säger att arvet förvaltas av en särskild förvaltare, d.v.s. farbrodern. Den särskilda förvaltaren ska årligen lämna redovisning över förvaltningen till förmyndaren (FB 12 kap 1 §).

I förordnandet ska det finnas villkor för vad som ska gälla för tillgångarna, exempelvis hur de ska förvaltas och när de ska betalas ut till arvstagaren. Förvaltaren ska förhålla sig till de instruktioner som finns i förordnandet, och får inte disponera över tillgångarna på ett sätt som strider mot dessa instruktioner.

I testamentet har alltså farbrodern förordnats som särskild förvaltare. Det finns enligt min bedömning därmed inte någon möjlighet för dig eller din dotter att bestämma när arvet betalas ut, utan detta görs i enlighet med testamentet.

Vad gäller din fråga angående ränta på arv under särskild förvaltning, har jag tyvärr inte lyckats finna något klart svar på. Det kan bero på vad som står i testamentet. Jag skulle råda dig att kontakta advokaten angående detta.

4. Kan jag begära att få kopia av testamentet och boupptäckningsdokument från advokaten?

En registrerad bouppteckning är en offentlig handling som förvaras hos Skatteverket. Det innebär att vem som helst kan begära ut en kopia av den. Genom bouppteckningen kan du få information om vad som framgår av testamentet, detta ska nämligen finnas bifogat i bouppteckningen när det skickas in till Skatteverket (ÄB 20 kap. 5 § andra stycket). Du kan gå vidare till Skatteverkets hemsida för att beställa kopia på bouppteckning.

5. Måste min dotter betala arvskatt då hon inte var en bröstarving? 6. Blir jag skyldig att betala de då, eftersom hon är mindrerårig och har ingen skatteplikt än?

Arvskatt kommer inte att behöva betalas, eftersom arvskatten är avskaffad i Sverige.

Sammanfattande handlingsplan

Begär ut en kopia av bouppteckningen hos Skatteverket. Får du inget klart svar av vad som framgår av testamentet kan du kontakta advokaten, och be om en förklaring till varför du inte blivit kallad till bouppteckningen. Undersök också huruvida ränta på tillgångarna ska ingå i utbetalningen av arvet. Undersök hos advokaten eller hos Överförmyndarnämnden om Överförmyndarnämnden har lämnat ett godkännande till arvskiftet, eftersom detta måste göras för att arvskiftet ska gälla när ett minderårigt barn är arvstagare.

Jag hoppas att jag lyckats ge klarhet till de flesta av dina frågor. Om du efter din kontakt med advokaten och Överförmyndarnämnden misstänker att allt inte har gått rätt till vid bouppteckningen, eller vill ha ytterligare juridisk rådgivning, är du välkommen att höra av dig till mig på moa.kryh@lawline.se så kan jag hänvisa dig till vår juristbyrå.

Du är också välkommen att ställa fler frågor genom våran gratistjänst.

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2423)
2020-04-06 Har tiden gått ut för klandertalan av testamente
2020-04-04 Bevittnande av testamente
2020-04-03 Jämkning av testamente till maka
2020-04-03 Kan jag och min make upprätta ett testamente så att vår icke biologiska son ärver då vi båda avlidit?

Alla besvarade frågor (78734)