Frågan om möjligheterna att nå framgång med en talan mot en begäran enligt 12 kap. 2 § första stycket äktenskapsbalken

FRÅGA
HejKan mitt särkullbarn överklaga min begäran om Äkb 12.2.Om så är fallet hur går detta till.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du om ditt särkullbarn kan se till så att man ignorerar din begäran enligt 12 kap. 2 § första stycket äktenskapsbalken (ÄktB).

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Ja, din begäran skulle i och för sig kunna överklagas genom att särkullbarnet väcker talan i domstol. Det kan ske genom att man väcker en fastställelsetalan.

Särkullbarnet kommer dock nog sannolikt att förlora, om situationen är den som beskrivs i 12 kap. 2 § första stycket ÄktB. Med det menar jag att du ska vara den make som fortfarande lever kvar och din begäran ska ha avsett bodelningen som skedde på grund av att din make gick bort.

Kan särkullbarnet överklaga din begäran?

En talan mot din begäran måste avse arvskiftet (se rättsfallet NJA 2009 s. 143).

En sådan talan skulle kunna utformas som en s.k. ”fastställelsetalan” enligt 13 kap. 2 § rättegångsbalken (RB). Det innebär att man utformar ett yrkande i en stämningsansökan som går ut på att domstolen ska slå fast något.

Ett sådant yrkande kan t.ex. utformas på följande vis för betalningsskyldigheter: "[Jag] yrkar att domstolen ska fastställa att [jag] [inte är betalningsskyldig med anledning av avtal XXX]".

För ditt fall skulle man möjligen kunna utforma ett sådant yrkande så att man yrkar att tingsrätten ska fastställa att "dödsboet efter [din make] ska skiftas utan hänsyn till [din] anmälan enligt 12 kap. 2 § ÄktB som [du] hade gjort i [din makes] dödsbo".

Då krävs dock att en fastställelsetalan uppfyller följande krav (13 kap. 2 § RB):

1. Den måste avse existensen av ett visst rättsförhållande. Med "rättsförhållande" avser man dock det som händer när en regels kriterier är uppfyllda.

2. Det måste finnas ovisshet om rättsförhållandet. Det ska alltså finnas någon tveksamhet om rättsförhållandets existens.

3. Ovissheten måste vara till förfång för den som väcker talan. Tveksamheten ska alltså leda till någon form av svårighet för den som väcker talan.

4. Domstolen måste finna talan lämplig. Det innebär att domstolen väger båda parters intressen mot varandra (vill du läsa mer, se t.ex. rättsfallet NJA 2013 s. 209).

Som du förstår har jag inte tillräckligt med underlag för att säga om en sådan talan kan väckas i just ditt fall.

Skulle en talan mot din begäran kunna nå framgång?

Rätten att framställa en begäran enligt 12 kap. 2 § första stycket ÄktB är ovillkorlig.

Är förutsättningarna i paragrafen uppfyllda så har du rätt att framställa en sådan begäran. Det finns inget utrymme för bedömningar.

Det är alltså i princip uteslutet att nå framgång med en talan mot en begäran enligt 12 kap. 2 § första stycket ÄktB.

Vill du läsa mer finns rättsfallet NJA 2008 s. 451, som behandlar ett mer extremt fall än ditt.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

____________________________________

Behöver du vidare hjälp med jämkning av bodelning med anledning av den ena makens död är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (949)
2021-08-01 Jag är god man åt min farbror, hur påverkas jag rent arvsmässigt?
2021-07-31 Hur kan man göra för att makens barn ska ärva så lite som möjligt?
2021-07-31 Vilket lands lag ska tillämpas på arv?
2021-07-28 Kan man skilja en boutredningsman från sitt uppdrag?

Alla besvarade frågor (94627)