Fråga om vårdnadshavares rätt till insyn i ett ärende hos socialtjänsten

2020-04-29 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Socialtjänsten har startat en utredning bakom ryggen på vårdnadshavaren. VH upptäckte det av en slump eftersom socialen begärt ut vh journaler från 2016 och framåt.När VH frågar socialtjänsten så hävdar socialtjänsten att "allt har gått rätt till".Utredningen måste ha pågått över en månad med vh har fortfarande inte fått någon information. Vad kan vårdnadshavaren göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad kan vårdnadshavaren göra?

Vårdnadshavaren har rätt att ta del av ärendet

Vårdnadshavaren har som part i ärendet rätt att ta del av allt material som har tillförts ärendet. Bestämmelsen innebär en möjlighet för den som är part (vårdnadshavaren i ditt fall) att under handläggningens alla stadier skaffa sig en fullständig insyn i allt beslutsunderlag som har tillförts ärendet. Partsinsyn innebär en rätt för en part att få en kopia av det material som har tillförts ett ärende oavsett om handlingarna är allmänna eller inte. Partsinsynen gäller i alla slags ärenden och under hela handläggningstiden (10 § förvaltningslagen).

Socialtjänsten har även en kommunikationsplikt. Innan socialtjänsten fattar ett beslut i ett ärende ska socialtjänsten, om det inte är uppenbart obehövligt, underrätta den som är part (vårdnadshavaren) om allt material av betydelse för beslutet och ge parten tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet. Det är den grundläggande principen att ingen ska dömas ohörd. En regelrätt kommunikation förutsätter att socialtjänsten aktivt både informerar vårdnadshavaren om uppgifter som har tillförts ärendet och ger denne tillfälle att lämna synpunkter på innehållet i uppgifterna. Kravet på kommunikation omfattar enbart sådant material som utgör underlag för beslutet, inte varje uppgift som har tillförts ärendet utifrån. Kommunikationsskyldigheten är inte lika omfattande som partsinsynen (25 § förvaltningslagen).

De begränsningar som kan följa av sekretess

Det finns ett undantag till denna rätt att få ta del av informationen och det är de begränsningar som följer av regleringen i offentlighets- och sekretesslagen. Om vårdnadshavaren inte ska få insyn i ärendet krävs att det är av synnerlig vikt av hänsyn till något allmänt intresse eller enskilt intresse att sekretessen inte röjs. I sådana fall ska socialtjänsten lämna vårdnadshavaren upplysning om vad materialet innehåller i den utsträckning det behövs för att vårdnadshavaren ska kunna ta till vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen ska skydda (10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Robin Forslöv
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (609)
2021-02-26 Hur lång tid kan det ta att få beslut prövat av myndighet?
2021-02-25 Avslag på sjukpenning, hur går man tillväga med en överklagan?
2021-02-25 Vad betyder formuleringarna i stadsdelsnämndens avslagsbeslut?
2021-02-23 Likställighetsprincipen och vägföreningar

Alla besvarade frågor (89907)