Fråga om vårdnad av barn

2020-05-13 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej!!Jag har en fråga ang: mitt barn och socialtjänsten.Min dotter bor nu hos en fosterfamilj sen hon var 3 år gammal men är nu snart 15 år i juni, och hon säger eller har sagt fram och tillbaka att hon vill flytta därifrån sen hon var 11-12 år men hon har inte fått någor gehör ifrån socialtjänsten, jag (mamma) har kämpat att få hem henne sen hon var 3 år gammal.Men vi föräldrar har haft socialtjänsten emot hela tiden när det gäller vårt barn. Socialtjänsten säger bara att vi föräldrar har brister i våran föräldrarollen men vi har fått haft våran son ända sen han föddes och han är nu 12 år gammal.. Snälla hur ska jag/vi göra??Tacksam för svar..
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen om er situation?

Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Vidare ska socialnämnden i sin omsorg om barn och unga tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan vård och fostran utanför det egna hemmet upphört. Det innebär att när ett barn tidigt i livet har placerats i fosterfamilj kan barnets största känslomässiga anknytning finnas hos familjehemmet, vilket kan vara fallet här (5 kap. 1 § punkt 1 och 10 socialtjänstlagen).

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Principen om barnets bästa är en av grundpelarna i FN:s barnkonvention. Principen gäller vid alla åtgärder som rör barn och har en mycket vidsträckt betydelse. Inga andra intressen ska ges företräde men det betyder inte att andra intressen inte får beaktas. Bedömningen ska ske beroende på omständigheterna i det enskilda fallet (6 kap. 2 a § första stycket föräldrabalken).

Om ni som föräldrar vid utövandet av vårdnaden om barnet gjort er skyldiga till försummelse eller i övrigt brustit i omsorgen om barnet på ett sätt som medfört bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, ska rätten besluta om ändring i vårdnaden. För att överflyttning av vårdnaden ska bli aktuell krävs att det finns en villig och lämplig person som har ett förhållande med barnet. Det måste även antas att barnet kan acceptera personen som vårdnadshavare. För att en överflyttning av vårdnaden ska bli aktuell krävs i allmänhet att barnet före överflyttningen har varit föremål för vård enligt lagen om vård av unga och att omfattande insatser har gjorts från socialnämndens sida för att åstadkomma en återförening mellan föräldrar och barn (6 kap. 7 § första stycket föräldrabalken).

Har som i nuvarande fall barnet stadigvarande vårdats och fostrats i ett annat enskilt hem än föräldrahemmet och är det uppenbart att det är för barnets bästa att det rådande förhållandet får bestå och att vårdnaden flyttas över till den eller dem som har tagit emot barnet, ska rätten utse denne eller dessa såsom särskilt förordnade vårdnadshavare att utöva vårdnaden om barnet. Syftet med bestämmelsen är att skydda ett barn som vistats i familjehem under flera år och rotat sig där från att ryckas upp från den invanda miljön. En förälder kan enligt bestämmelsen alltså under vissa förutsättningar fråntas vårdnaden om barnet utan att föräldern har brustit omvårdnaden om barnet så att det medför bestående fara för barnets person (6 kap. 8 § första stycket föräldrabalken).

Vad kan ni göra i er situation?

De möjligheter som finns för er som föräldrar är att låta en domstol ompröva er situation. Socialnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, när nämnden har beslutat i fråga om fortsatt vård med stöd av lagen om vård av unga (41 § första stycket andra punkten lagen om vård av unga).

Rätten ska se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir tillräckligt utredda (6 kap. 19 § första stycket föräldrabalken). Om det inte är olämpligt, ska den som verkställer utredningen försöka kartlägga barnets inställning och redovisa den för rätten samt lämna förslag till beslut (6 kap. 19 § fjärde stycket föräldrabalken). Barnet får höras inför rätten, om särskilda skäl talar för det och det är uppenbart att barnet inte kan ta skada av att höras. Bestämmelsen bör användas endast i undantagsfall. Under alla förhållanden måste barnet gå med på att framträda inför rätten (6 kap. 19 § sjätte stycket föräldrabalken).

Vid verkställighet ska barnets bästa komma i främsta rummet. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (21 kap. 1 § första stycket föräldrabalken).

Hoppas du fick svar på din fråga.

Robin Forslöv
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (608)
2021-02-25 Avslag på sjukpenning, hur går man tillväga med en överklagan?
2021-02-25 Vad betyder formuleringarna i stadsdelsnämndens avslagsbeslut?
2021-02-23 Likställighetsprincipen och vägföreningar
2021-02-19 Kan en student få försörjningsstöd under sommaruppehållet?

Alla besvarade frågor (89536)