Fråga om våldtäkt - särskilt utsatt tillstånd.

Har ångest.

I helgen träffade jag en tjejkompis, och hennes två tjejkompisar. En av tjejkompisarna började visa intresse för mig och vi klickade ganska fort. Vi var ute och åkte bil och de började dricka. Sen när vi var ensamma i bilen kysste vi varandra, och de slutade med att hon följde med mig hem. Hon sa till mig att hon inte var så full och på hur hon betedde sig verkade hon inte så påverkad, hon visste vad hon

Gjorde. Vi började mysa, och sen hade vi sex, vi låg efter de och pratade om känslor osv och jag trodde verkligen de skulle bli något mellan oss. Dagen efter skjutsade jag hem henne och allting var bra, vi båda ville ju ha sex, men problemet var att jag ville ha något mer, och de ville ej hon. Sen pratade vi och hon berätta att hon hade ångest för jag ville ha mer och de sluta med att hon tog bort mig för hon ej kände på samma sätt. Och pratade med hennes kompis om de och hon tyckte de var dumt av mig att ligga med henne också, eftersom hon hade druckit, men vi båda ville ju? Och hon var ju fullt medveten, och jag frågade flera gånger om hon var säker, och jag blir

Bara så nojig och tror att hon ska anmäla mig, trots att hon sagt att hon aldrig skulle anmäla mig men är ändå nojig liksom.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du vill veta om du kan har gjort dig skylig till något brott på grund av det ovanstående. Det lämpligaste är att förklara hur relevant lagstiftning fungerar och vilka rekvisiten är för det. Det är svårt för mig att avgöra om det faktiskt uppfyller kriterierna enligt de uppgifter du själv har angett. En riktig rättslig bedömning kräver en mer ingående analys av händelseförloppet.

Rättsliga utgångspunkter för våldtäkt.

Det ligger närmast till hands att titta på våldtäktsbestämmelsen eftersom det är den bestämmelsen som kan tänkas bli aktuell.

Enligt Brottsbalken (Brb) 6:1 1 st ska den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år. Vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt.

Enligt Brb 6:1 1 st 2 punkten föreskrivet att en person inte kan anses delta frivilligt om gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation.

Frågan hur man ska bedöma om en person befinner sig i en särskilt utsatt situation genom berusning eller annan drogpåverkan. Enligt lagkommentarer från Jareborg (Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, 2 upplagan, s. 119) ska punkterna som anges i första stycket omfatta fall där offret helt saknar förmåga att freda sin sexuella integritet. Enligt 6:1 1 st 2 punkten ska det alltså vara fråga om att berusningen gör att offret klart har begränsade möjligheter att värja sig. Enligt ett fall från NJA 2016 s. 819 hade den särskilt utsatta personen grundats på att målsägande befann sig ensam med två gärningsmän i en personbil samt att brottsoffret befann sig i ett sömndrucket tillstånd, handlingsförlamad och kroppsligt utslagen samt påverkad av alkohol och narkotika. I det aktuella fallet var det flera omständigheter som gjorde det klart att brottsoffret befann sig i en särskild utsatt situation och inte enbart den påtagliga alkoholpåverkan. Det man kan ta med sig från rättspraxis och lagkommentarerna är att "befinna sig ett hjälplöst tillstånd" mer eller mindre avser då offret "inte klarar av att göra motstånd eller inte kan uppfatta gärningens innebörd eller att någon på grund av kraftig berusning eller drogpåverkan inte har förmåga att uppfatta att han eller hon utsätts för sexuella närmanden" (NJA 2004 s. 231).

Oaktsam våldtäkt

2018 infördes en ny straffbestämmelse som tar sikte på att omfatta våldtäktsfall som inte bara är av normalgraden eller den grövre varianten, Brb 6:1 a 1 st. Bestämmelsen omfattar situationer där gärningsmannen inte subjektivt är medveten om det bristande samtycket men borde ha känt till det. I ett fall från 2018 blev en person dömd för oaktsam våldtäkt. Fallet kan kortfattat beskrivas som att en man hade haft kontakt med en kvinna på sociala medier under en längre tid. Mannen ville sova över hos kvinnan och hon sa ja, men tydliggjorde att hon inte ville ha sex med honom. Trots att kvinnan gjort klart att hon inte ville ha sex började mannen ta på kvinnan som utvecklades till ett samlag. Anledningen till att jag tar upp denna bestämmelse beror på att utgångspunkten är samtycke, varför eventuella misstänksamheter om en persons ofrivillighet måste röjas på olika sätt. Även om en gärningsman inte hade någon aning bristande vilja hos brottsoffret kan bestämmelsen om oaktsam våldtäkt omfatta situationer där gärningsmannen borde ha förvissat sig om att frivillighet förelåg.

Sammanfattningsvis

Jag vill avsluta med att poängtera vikten av att vid våldtäktsfall sker en helhetsbedömning, varför rättspraxis kan vara svår att jämföra med då omständigheterna kan variera mellan fallen. Omständigheter såsom beteende efter gärningstillfället kan också tillmätas betydelse i vissa fall. Om jag ska utgå från din berättelse har jag svårt att tro att det skulle uppfylla rekvisiten för våldtäkt, varken oaktsam eller av normalgraden. Berusning i sig försätter inte någon i "särskilt utsatt tillstånd". Berusningen ska föranleda att personen mer eller mindre är okontaktbar eller så pass sömnig/trött att denne inte kan värja sig mot eventuella sexuella närmanden.

Med vänlig hälsning,

André TitoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo