Fråga om tillgrepp och påföljd

FRÅGA
Från hösten 2016 till 2017 har jag och flertal av mina vänner begått snatteri. Snatteriet har gått ut på att vi har skannat in en vara(exempelvis godis) som priset för potatis för att sedan betala i självskanningen. Jag har begått detta brott säkert 25 gånger medan några av mina vänner kanske har begått det 50 gånger och några 5 gånger. Idag blev en av de som har begått det till liknande antal gånger fast tagen på Ica när hon skulle handla. Hon blev förhörd av affärschefen och en säkerhetsvakt i centrumet. De har bildbevis på henne samt flera av våra vänner som har sätts i närheten av henne när brotten har begåtts. De frågade om vilka de på bilderna var, så vitt jag vet fanns jag ej med på bilderna och min kompis har ej nämnt mitt namn. Hon som har blivit tagen ska in på polisförhör för brottet och affärschefen påstod att de visste att det var många som hade begått samma brott från våran skola(vår skola ligger i närheten). Vad för risker står jag inför? Vad för böter kan jag få? Butikschefen lät så vitt jag vet inte min kompis ringa någon(advokat eller liknande) och tänkte möjligtvis om det omöjliggör allt som togs upp under deras samtal. Vad borde jag göra? Jag har slutat med snatteriet för ett tag sen men vet inte om jag kommer att bli påkommen eller ej. Sista frågan, räknas det fortfarande som snatteri utifall att det har skett ett flertal gånger där den TOTALA summan av det som har blivit snattat har överskridit 1000 kr?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Stöld och snatteri

Enligt 8 kap 1 och 2 §§ brottsbalken (1962:700) kan man dömas för stöld eller snatteri om man olovligen tar det som tillhör någon annan uppsåt att tillägna sig det om tillgreppet innebär skada. För stöld kan man dömas till fängelse i bl.a. böter eller fängelse i högst två. Är brottet ringa med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter kan man dömas för snatteri till böter eller fängelse i högst sex månader. Som du nämner brukar i rättspraxis värdegränsen mellan stöld och snatteri ligga på 1000 kr. Trots att du betalat en summa pengar för det tagna godiset utgör det fortfarande en skada för butiken eftersom ersättning till fulla värdet för godiset inte har lämnats.

Flera gärningar eller en gärning?

Till frågan om gärningarna ska bedömas som flera fall av snatteri, eller om gärningarna ska anses vara en enda gärning där då om värdet på allt det tillgripna överstiger 1000 kr gärningen ska bedöms som stöld. Några generella regler för vad som utgör en s.k. brottsenhet finns inte. När det gäller olovliga tillgrepp är det i allmänhet det rums- och tidsmässiga sambandet som är avgörande. Vid tillgrepp i butik bedöms regelmässigt varje fullbordat tillgrepp (i detta fall när man med det tillgripna passerar självscannern i butik) som ett särskilt brott. Om du t.ex. tagit godis på olika dagar eller olika tid på dygnet torde varje gärning bedömas vara ett eget fall, men om du t.ex. under en kort tid gått in och ut i samma butik och tagit saker som totalt överstiger 1000 kr kan det bedömas som stöld. Det är dock inte uteslutet att ett enda butikstillgrepp kan bedömas som stöld trots att värdet av det tillgripna ligger under 1000 kr. Förutsättning för det är att det vid tillgreppet förelegat särskilda, försvårande omständigheter, t.e.x om tillgreppet präglats av systematik så att den kan sägas ha ingått som ett led i en brottslig verksamhet som varit noga planlagd. Antagligen torde i ditt fall varje gärning bedömas vara ett eget fall och så länge värdet på det tillgripna ligger under 1000 kr borde det bedömas vara snatteri.

Påföljd

Straffet för snatteri är som nämnt bestämt till böter eller fängelse i högst sex månader. Det är svårt att säga vad påföljden exakt blir ifall du skulle bli dömd. Det beror på flera faktorer, bl.a. hur många fall av snatteri du döms för och bedömningen av straffvärdet, t.ex. om det tillgripna har ett lågt värde döms du till lägre böter. För snatteri döms ungdomar med tanke på deras låga ålder vanligtvis till dagsböter. Utöver böter kan du även dömas till att betala skadestånd, ersätta butiken för den skada tillgreppen orsakat.

Försvarare

Enligt 21 kap 3 § rättegångsbalken (1942:740) kan domstol utse en offentlig försvarare för en tilltalad. Det är domstolen som gör bedömningen om det är nödvändigt. Vid bedömningen av om den tidigare tilltalade är i behov av försvarare beaktar domstolen brottets beskaffenhet, den tidigare tilltalades personliga förhållanden och vilka utredningsåtgärder som ska vidtas. Vanligtvis utses inte en offentlig försvarare om brottet är sådant att straffet brukar bli böter. Om den tilltalade har vid mindre allvarliga brott erkänt är det vanligt att någon försvarare inte behöver förordnas. Om du får en offentlig försvarare eller bekostar en själv tänk på att om du erkänt och bevisningen är stark mot dig kommer du antagligen få en fällande dom och då brukar man få stå för i vart fall en del av rättegångskostnaderna. Ersättningsskyldigheten kan dock sättas ned helt eller delvis. Vid bedömningen av om ersättningsskyldigheten ska sättas tar domstolen hänsyn till den tilltalades brottslighet samt till hans/hennes personliga och ekonomiska förhållanden. Att butikschefen inte lät din kompis ringa till någon som t.ex. en advokat, hindrar inte att det som kom fram då tas upp i rättegången.

Det är bra att du har slutat med snatteriet och du bör inte fortsätta med det. Antingen kommer det inte fram att även du varit med eller så gör det, butiken har kamerabevakning. Ifall det gör det kan en rättegång inledas och då kan du hållas ansvarig för gärningarna.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (718)
2021-07-28 Vad är skillnaden på stöld och bedrägeri?
2021-07-22 Påföljd vid stöld och grov stöld
2021-07-19 Godkänna strafföreläggande vid ringa stöld
2021-07-11 Ringa stöld straff

Alla besvarade frågor (94332)