Fråga om testamente och rätten till arv

1.Min svärmor skriver att min make ska ärva allt när hon går bort

2. Om han fortfarande är gift el bor ihop med mig -mitt namn- så ska hennes lgn m allt bohag tillfalla vår biologiska dotter. Ej vår adoptivdotter!

3. Även om lgn är såld.

Min make kan kräva laglotten av vår dotter men får då lämnas genom en revärs.

Hon har utsett en släkting som förmyndare. Mattias har ingen pappa.

Kan detta stämma? Får man göra så?

Om pengarna reda har getts bort innan (1,5-2 år innan) dödsfallet, vad händer då


Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

För att besvara din fråga ska jag först gå igenom vad som gäller för hur man kan förordna i ett testamente och reglerna kring laglott och sedan gå igenom det fall där en person så att säga ger bort sin egendom så att hennes arvlåtare inte har något att ärva.

Rätten att reglera sin kvarlåtenskap

När en person lämnar efter sig ett testamente är utgångspunkten att testamentet ska tolkas så att fördelningen av kvarlåtenskapen sker såsom testator (den som upprättat testamentet) velat eller antas ha velat med testamentet, vilket följer av 11 kap 1 § ärvdabalken (1958:637). Som regel har man en stor frihet att förfoga över sin kvarlåtenskap genom testamente och uppställa villkor för hur den ska fördelas. Din svärmor, som inte är gift, har alltså i sitt testamente skrivit att hela hennes kvarlåtenskap ska tillfalla sin son (din make) vid hennes bortgång men endast om han inte är gift eller bor ihop med dig. Ifall hennes son vid hennes bortgång fortfarande är gift eller bor tillsammans med dig ska han istället inte ärva henne alls och det är er biologiska dotter som ska ärva hela hennes kvarlåtenskap. Det är alltså hennes vilja för hur hennes kvarlåtenskap ska fördelas då hon går bort.

Laglott

Villkor man uppställt i testamentet ska så långt det går respekteras, för det anses som sagt vara en persons sista vilja. Det finns dock regler om förbjuder att vissa villkor kan upprätthållas. Om din make fortfarande är gift eller bor tillsammans med dig vid din svärmors bortgång kommer enligt testamente han inte ärva henne alls. Testamentet kommer verkställas som sådant om din make inte gör, som du nämner, sin laglott enligt 7 kap 1 § ärvdabalken gällande och begär jämkning av testamente. Rätten till laglott innebär att din make har i vart fall rätt till halva sin mors kvarlåtenskap. Den andra halvan kan däremot din svärmor förfoga fritt över i sitt testamente, hon kan välja att efterlämna den till er biologiska dotter enligt sitt testamente.

Kräva sin laglott – jämkning av testamente

Enligt 7 kap 3 § ärvdabalken ska den som vill begära jämkning av testamente och utkräva sin laglott göra det inom sex månader från att han har delgivits testamentet enligt 14 kap ärvdabalken. Kravet på jämkning kan göras direkt hos testamentstagaren (i detta fall er biologiska dotter) eller genom att talan väcks vid domstol mot testamentstagaren. Vad som är viktigt är att det finns bevis om att anspråk om laglott gjorts. I praktiken framställs laglottskravet vid bouppteckningen efter den avlidne. Kräver din make sin laglott ska han erhålla den ur den kvarlåtenskap som er biologiska dotter ärver. Om det inte blir av kan ytterst en domstol se till att egendom motsvarande din makes laglott utges till honom. Av 7 kap 5 § ärvdabalken följer det att den laglott en arvinge erhåller inte kan förbehållas på olika sätt, den egendomen är arvingens och han kan disponera över den såsom han vill.

Skydd för laglott

Vad gäller försäljningen av lägenhet och givande av köpeskillingen som gåva. Om din svärmor säljer sin lägenhet före sin död och ger bort pengarna som gåva till någon annan, innebär detta att hennes kvarlåtenskap vid hennes död blir mindre, eftersom hon då inte äger mycket. Detta leder till att det arv hennes arvtagare erhåller blir mycket mindre. Det finns vissa regler som uppställer skydd så att arvtagare inte går miste om sin laglott genom att man innan sin död ger bort mycket av sin egendom så att det inte finns så mycket kvarlåtenskap kvar att ärva så att säga. I 7 kap. 4 § ärvdabalken finns en regel med syfte att förhindra att någon försöker kringgå reglerna om laglott. Om din svärmor t.ex. ger bort lägenheten eller säljer lägenhet och ger bort pengarna i gåva kan de i vissa fall gå åter för att din make ska kunna erhålla sin laglott. I detta fall ska gåvan vara såsom ett testamente, dvs. gåvan ska t.ex. ges nära din svärmors dödsfall (således kommer ju hennes son inte kunna ärva lägenheten/ pengarna) eller ska hon t.ex. ge sin lägenhet i ”gåva” till någon annan men ändå bo kvar där, så att det inte riktigt anses vara en gåva, eftersom hon ju bor kvar där t.ex. till sin död. Bevisbördan för att en gåva till syftet är att likställa med testamente åvilar normalt sett den bröstarvinge som kräver sin laglott. Om bestämmelsen i 7 kap 4 § ärvdabalken är tillämplig ska vid din makes beräkning av laglott, värdet av gåvan läggas till din svärmors kvarlåtenskap, varefter laglotten beräknas på vanligt sätt, dvs. halva hennes kvarlåtenskap. Det som din make har rätt till laglott måste gåvotagaren i detta fall återbära eller utge ersättning för.

Sammanfattning

Din make har efter sin mor i vart fall rätt till sin laglott, halva din svärmors kvarlåtenskap. Den andra halvan kan hon fritt förfoga över och bestämma i sitt testamente hur det ska fördelas. Även om din svärmor testamenterar bort sin kvarlåtenskap och din make därmed går miste om sin laglott kan han begära jämkning av testamentet så att han erhåller sin laglott. Om din svärmor ger bort sin egendom som i syfte att kringgå reglerna om laglott kan gåvan i vissa fall anses vara ogiltig så att din make kan utfå den laglott han har rätt till.

Om ni finner att detta är krångligt rekommenderar jag att ni kommer i kontakt med en jurist då er svärmor går bort så att t.ex. jämkningen av testamentet går till på rätt sätt så att din make kan erhålla sin laglott.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta mig.

E-post: bartu.bugdayli@lawline.se

Hälsningar

Bartu BugdayliRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning