Fråga om skuldebrev och nedsättning av pengar hos myndighet

2020-08-27 i Skuldebrev
FRÅGA
Jag har ett skuldebrev liggandes med betalning över 10 år. I brevet står att "låntagaren kan med fördel avbetala skulden under kortare tid". Jag "låntagaren" - har uttryckligen bett om uppgifter för att kunna fullfölja hela betalningen men långivaren har vägrat att ge ut uppgifter för full betalning. Hur gör man? Vad kan jag som låntagare göra för att kunna avbetala hela skulden när långivaren (privatperson) inte ger uppgifter för att kunna möjliggöra det.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser i skuldebrevslagen

Skuldebrevslagen innehåller grundläggande bestämmelser om enkla och löpande skuldebrev. Om det inte är bestämt var betalning ska erläggas så är den fullgjord om den görs i borgenärens bostad. Om han eller hon driver handel eller annan rörelse fullgörs betalningen i affärslokalen. Vidare gäller att fordringar förfaller till betalning vid borgenärens anfordran samtidigt som det föreskrivs att gäldenären har rätt att betala när som helst. I skuldebrevet framgår vanligen när gäldenären ska betala kapitalbelopp (med eller utan amorteringsplan) och ränta. Ofta regleras förfallotiden genom angivande av en viss bestämd tidpunkt men även om skuldebrevet inte reglerar förfallotiden kan den följa av ett separat avtal mellan gäldenären och borgenären (3 § skuldebrevslagen).

Är förfallotid inte avtalad gäller att gäldenären har rätt att betala närsomhelst. Saknas avtalad förfallotid kan gäldenären alltså genom betalning bringa sin skuld till upphörande innan förfallodagen. I dessa fall har gäldenären också rätt att fullgöra betalning genom nedsättning så snart han vill. Har däremot en förfallotid avtalats bör gäldenären sakna rätt att erlägga full förtidsbetalning. Bestämmelsen reglerar inte uttryckligen när gäldenärens betalning ska anses fullbordad. Utgångspunkten är dock att fullbordan får anses ha skett när betalningsmottagaren har fått rådighet över beloppet och alltså rådigheten gått över på denne. Vid kontant betalning betyder det att betalningen infriats när borgenären rent fysiskt har fått pengarna i sin hand. När borgenären i stället har anvisat en särskild mottagare av betalning, t.ex. ett konto i en bank, bör huvudregeln anses vara att betalningen är fullbordad när mottagaren fick beloppet och rådigheten över beloppet därför övergått från den betalande gäldenären (5 § skuldebrevslagen).

Lagen om nedsättning av pengar hos myndighet

I de fall förfallotiden inte är avtalad har gäldenären rätt att betala så snart han eller hon vill. Om borgenären vägrar att mottaga betalning har gäldenären rätt att fullgöra betalning genom deposition för borgenärens räkning om (i) borgenären vägrar att ta emot erbjuden betalning av förfallen gäld som ska erläggas i pengar eller (ii) gäldenären på grund av borgenärens bortavaro eller sjukdom eller någon annan av denne beroende omständighet är hindrad att verkställa betalning av sådan gäld. Gäldenären har då rätt att fullgöra betalning genom att för borgenärens räkning nedsätta beloppet hos länsstyrelsen (1 § lagen om nedsättning av pengar hos myndighet).

Av (2 § lagen om nedsättning av pengar hos myndighet) framgår att den som vill nedsätta pengar till betalning ska för länsstyrelsen uppge förhållandet enligt vilket han eller hon grundar sitt anspråk på att fullgöra betalning genom nedsättning. Länsstyrelsen är inte skyldig att under alla omständigheter ta emot pengar för deposition. Endast om de förutsättningar som anges i (1 § lagen om nedsättning av pengar hos myndighet) är uppfyllda föreligger en sådan skyldighet och beslut i ärendet ska grundas på sökandens uppgifter. Om sökanden inte fullgör sin uppgiftsskyldighet ska länsstyrelsen avvisa hans eller hennes framställning om nedsättning. I förarbetena sägs att det kan vara av vikt att ange arten av det rättsförhållande som grundar skulden samt tillräckliga uppgifter om borgenären om nedsättning sker för viss borgenärs räkning.

Vid nedsättning av pengar ska gäldenären underrätta borgenären. Underlåter gäldenären att underrätta borgenären svarar gäldenären för den förlust som uppstår till följd av underlåtelsen. Enligt motiven kan det dock i allmänhet inte bli fråga om annat än ersättning för ränteförlust (3 § lagen om nedsättning av pengar hos myndighet).

Nedsättning av pengar får ske hos länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, Västernorrlands eller Norrbottens län (1 § förordning om nedsättning av pengar hos myndighet).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin Forslöv
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (150)
2021-03-08 Vilken typ av dokument bör upprättas vid utlåning av pengar till sambo?
2021-01-27 Vem skall betala en gemensam skuld om ena parten saknar betalningsförmåga?
2021-01-18 Hur utformar man ett skuldebrev till att bli juridiskt bindande?
2020-11-16 Vad är viktigt i ett skuldebrev?

Alla besvarade frågor (91198)