Fråga om samhörighet med Sverige enligt 14 § p.3 Lag 2001:82 om svenskt medborgarskap

2015-05-31 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min dotter som är född i USA (vi är båda svenska medborgare) har i dagsläget dubbla medborgarskap. Vad krävs i realiteten för att kunna påvisa anknytning till enligt 3e punkten 14§ i Lag (2001:82). Räcker regelbundna sverigeresor för besök hos släkt och vänner under uppväxten eller krävs det en eller flera längre sammanhängande vistelser?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Av lag 2001:82 om svenskt medborgarskap 14 § 1st framgår:

14 § En svensk medborgare förlorar sitt svenska medborgarskap när han eller hon fyller tjugotvå år, om han eller hon

1. är född utomlands,

2. aldrig haft hemvist i Sverige, och

3. inte heller varit här under förhållanden som tyder på samhörighet med landet.

Paragrafen behandlar situationer då en i utlandet född svensk medborgare under vissa förutsättningar kan få sitt svenska medborgarskap preskriberat. Den tredje punkten i paragrafen är sparsamt kommenterad i förarbeten. Det framgår dock bland annat att en längre tids vistelse i ett land, oberoende av syftet är i regel ägnad att knyta personen till landet. Ett exempel som faller in under p.3 är en person som vistats hos släktingar eller bekanta i Sverige. I ett fall ansågs tre vistelser i Sverige om 4-6 månader tyda på sådan samhörighet att preskription inte inträtt. Däremot har en person besökt släkt i Sverige under en månad på sommaren samt upprätthållit brevkontakt med sin farmor i Sverige inte ansetts ha tillräcklig samhörighet för att hindra preskription.

Det är inte enbart vistelse i Sverige som är relevant för samhörigheten. Annat som kan vara av relevans för bedömningen är samhörighet med Sverige på grund av att man kan svenska, eller att man håller regelbunden kontakt med anhöriga eller andra personer i Sverige.

Bedömningen av om en person anses ha sådan samhörighet att preskription inte bör ske är ytterst individuell, och samtliga relevanta omständigheter bör beaktas för att avgöra om medborgarskapet ska preskriberas eller inte. Hur det ser ut i ditt fall är bland annat beroende av om din dotter kan svenska, hur ofta och hur länge hon varit i Sverige samt hur nära släktingar och vänner hon har i landet.

Det finns en möjlighet i 14 § andra stycket att, för det fall att preskription föreligger ansöka om bibehållande av medborgarskapet vilket kan vara en god idé om din dotter skulle visa sig sakna samhörighet enligt 14 § p.3 och fortfarande vill ha svenskt medborgarskap.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll