Fråga om samägd bostadsrätt

2016-08-27 i Bostadsrätt
FRÅGA
Mina föräldrar har nu köpt en bostadsrätt som jag ska bo i och jag ska stå som ägare av 10% . Jag kommer betala största delen av räntekostnaderna i månaden utöver hyran (till mina föräldrar), har jag då någon rätt till nånting när den säljs eller har jag ingenting att säga till om då?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du och dina föräldrar ska äga andelar i samma bostadsrätt berör din fråga de rättsliga bestämmelser som finns angående samäganderätt. I lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt (här) regleras samäganderätt till fastigheter, lösa saker, aktier, obligationer och skuldebrev. En bostadsrätt hör egentligen inte till något av de egendomsslagen, men i målet NJA 1995 s. 478 (här) har Högsta Domstolen slagit fast att lagen ändå ska tillämpas i väsentliga delar på samägda bostadsrätter.

Av 2 § samäganderättslagen (här) framgår att samtliga delägare måste samtycka för att någon ska kunna förfoga över egendomen i sin helhet. Det innebär att hela bostadsrätten bara kan säljas om både du och dina föräldrar samtycker. Delägarna förfogar dock fritt över sina andelar, vilket innebär att var och en av er kan sälja sin andel utan att inhämta någons samtycke. Således kan dina föräldrar inte sälja bostadsrätten utan ditt samtycke, men de kan sälja sina egna andelar i den.

Av 6 § samäganderättslagen (här) framgår dock att var och en av delägarna kan ansöka hos rätten om att egendomen ska säljas på offentlig auktion. Övriga delägare kan bara motsätta sig en sådan försäljning om de kan visa synnerliga skäl för att försäljningen inte ska ske. På så vis är det alltså möjligt att påtvinga en försäljning av en samägd bostadsrätt mot en delägares samtycke. Givetvis fördelas dock köpeskillingen mellan delägarna utifrån hur stora delas andelar i egendomen var.

Sammanfattningsvis kan alltså en försäljning av en samägd bostadsrätt som huvudregel endast ske med samtliga delägares samtycke. Därmed kan dina föräldrar inte sälja bostadsrätten mot din vilja, även om de kan sälja sina egna andelar i den. De kan dock ansöka om att få bostadsrätten såld på offentlig auktion. I så fall kommer du att erhålla din andel i köpeskillingen när auktionen är avslutad.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll