Fråga om permutation

2016-11-13 i Testamente
FRÅGA
Hej!Mina två omyndiga döttrar är ensamma dödsbodelägare efter deras farmor och farfar. Jag var gift med barnens pappa, som har gått bort - han var deras ende barn. Farmor och farfar har nu båda gått bort. De har skrivit ett testamente som jag tror uppfyller formkraven. De skrev testamentet efter det att deras son gick bort. Det innehåller bland annat att 200.000kr ska gå till en fond i sonens namn till en kommunal skola där jag arbetat i ledningen samt barnen gått där. Nu går barnen i en fristående skola som är mycket bra. Jag har kämpat för att de ska få så bra start i livet de kan trots att deras pappa inte längre finns. Min fråga är om det finns möjlighet att bestrida just vilken skola pengarna ska gå till? Jag skulle vilja att pengarna eller del av pengarna kunde gå till deras nuvarande skola. De kommer båda att gå där i minst 4 år till. Jag vet att farmor och farfar ville barnens bästa - de gjorde allt för dem. De visste ju inte vilken skola barnen sedan skulle hamna i. Barnen skulle inte tycka annorlunda. Det blir dessutom administrativt mycket svårt att skänka pengar till en kommunal skola. Framförallt är mitt syfte att pengarna ska gynna barnen såsom verkligheten ser ut idag. Finns det möjlighet att styra pengarna till deras nuvarande skola?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Ett testamente förordnar om hur den avlidnes kvarlåtenskap ska fördelas. Enligt 11 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637) ska testamente tolkas så att den överensstämmer med testators (den som upprättat testamentet) vilja. Tolkningen ska i första hand ske med hänsyn till testators verkliga vilja; förordnandets syfte och övriga omständigheter som får anses följa av förordnandet. Utgångspunkten för tolkning av testamente är alltså vad testator har velat med testamentet. Om det inte går att fastställa vad som varit testators verkliga vilja får man försöka fastställa vad testator sannolikt menat med förordnandet. Detta blir aktuellt då testator utgått från vissa omständigheter som senare har förändrats och inte längre föreligger (jämför med rättsfall NJA 1933 s. 17). Alla bevismedel är tillåtna för att fastställa testators vilja. Tolkningen av testamentet får emellertid inte bli så fri att den inte kan anknytas till själva texten i testamentet. Kan man inte utröna meningen med en förordning i testamentet blir den overksam i den delen.

Har det gått lång tid sedan testamentet skrevs kan aktuella omständigheter ha förändrats så att det framstår som stridande mot testators vilja att verkställa testamentet. Om så är fallet kan ansökan om ändring av testamentet göras hos Kammarkollegiet, s.k. permutation. Enligt 1 § permutationslagen (1972:205) kan bestämmelse i testamente som på grund av ändrande förhållanden ej längre kan iakttagas, eller som har blivit uppenbart onyttig eller uppenbart stridande mot testators avsikt, på ansökan ändras eller upphävas. Avgiften för ansökan om permutation är 8 500 kr och lämnas in till Kammarkollegiet.

Om avsikten med förordnandet i dina barns farmor och farfars testamente var att 200 000 kr skulle gå till den skola dina barn gick i och på detta vis skulle gynna barnen kan permutation bli aktuellt. Om detta syfte har gått förlorat i och med att dina barn går i en annan skola än den skola dem gick i när deras farföräldrar var vid liv kan det vara så att förordnandet kan ändras så att pengarna istället går till dina barns nuvarande skola. Däremot om syftet med förordnandet var att pengarna skulle just gå till den kommunala skolan oaktat om barnen går där eller inte så är ju testators vilja att pengarna ska gå till den kommunala skolan och det ska då följas. Tolkningen av testamentet ska som sagt utgå från testators vilja och för att fastställa det blir det såsom det framgår viktigt med bevisning.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2643)
2020-10-27 Hur blir arvet fördelat när det finns testamente?
2020-10-26 Vad kostar det att upprätta ett testamente och var kan testamentet förvaras?
2020-10-25 Hur tolkas de olika svarsalternativen i ett testamente?
2020-10-24 Ogiltighetsgrunder för testamente

Alla besvarade frågor (85451)