Fråga om överlåtelse av aktiebolag. Vad ska man tänka på, och vad gäller om det finns skulder?

2019-03-09 i Bolag
FRÅGA
Hej!om man är två i aktiebolag och den andra aktieägaren vill ta över bolaget men har skulder som leasing av maskineroch checkkredit som vi stårsom borgenär och om han inte skulle kunna ta över alla skulder hur gör man då?tack i förhand!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom det är ett aktiebolag blir Aktiebolagslagen tillämplig, se Aktiebolagslagen 1 kap 1 § (här).

Jag tolkar din fråga som att det är ett aktiebolag med enbart två delägare, alternativt att det finns fler som äger aktier men att de två personerna äger majoriteten. Jag drar hursomhelst slutsatsen att det rör sig om ett fåmansaktiebolag. Det framgår dock inte av din fråga hur stor andel respektive delägare äger i bolaget. Du skriver att den ene av aktieägarna vill ta över bolaget. Jag förmodar att detta kommer ske genom att den ene aktieägaren säljer sina aktier till den andre.

Eftersom jag inte vet hur aktiebolagets avtal ser ut i det här fallet, och då det inte framgår hur bolagets ekonomi ser ut, eller hur stora eventuella skulder är, blir det svårt att ge ett svar på hur det blir i just ditt fall. Det framgår inte heller vilka som är medlemmar i aktiebolagets styrelse. Jag kommer därför att gå igenom vad man bör tänka på vid överlåtelse av aktier alternativt aktiebolag.

Jag kommer att gå igenom förbudet mot lån till närstående samt undantagen från förbudet. Därefter kommer jag att gå igenom samtyckes-, förköps- och hembudsklausuler och vad dessa får för konsekvenser. Sedan kommer jag att gå igenom vad som gäller angående aktiebolagets avtal och skulder vid en överlåtelse. Jag kommer att kortfattat nämna vilka skatterättsliga konsekvenser som bör beaktas vid överlåtelse, och avslutningsvis ge råd om vad du kan göra nu.

Förbudet mot lån till närstående

Som huvudregel får ett aktiebolag inte lämna penninglån till den som är aktieägare i bolaget, eller annat bolag i samma koncern, se Aktiebolagslagen 21 kap 1 § p. 1 (här). Aktiebolag får inte heller låna ut pengar till den som är styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget alternativt i ett bolag i samma koncern, se Aktiebolagslagen 21 kap 1 § p. 2 (här). Ett aktiebolag får inte heller låna ut pengar till någon som är närstående till en person som är aktieägare, styrelseledamot eller verkställande direktör, se Aktiebolagslagen 21 kap 1 § p. 3–4 (här). Ett aktiebolag får inte heller låna ut pengar till en juridisk person där en person som avses i p. 1–4 har ett bestämmande inflytande, se Aktiebolagslagen 21 kap 1 § p. 5 (här).

Undantag från förbudet

Dock finns undantag från förbudet mot lån till närstående. Ett av dessa undantag är om gäldenären är en kommun, ett landsting eller ett kommunalförbund, se Aktiebolagslagen 21 kap 2 § p. 1 (här). Det andra undantaget är om gäldenären är ett företag i en koncern i vilket det lånegivande bolaget ingår, se Aktiebolagslagen 21 kap 2 § p. 2 (här). Det tredje undantaget är om lånet är avsett uteslutande för gäldenärens rörelse och bolaget lämnar lånet av rent affärsmässiga skäl, se Aktiebolagslagen 21 kap 2 § p. 3 (här). Det fjärde och sista undantaget är om lånet har tagits upp av Riksgäldskontoret enligt 5 kap Budgetlagen (2011:203) (här).

Förbudet och undantagen avseende lån tillämpas även när det gäller att ställa säkerhet för penninglån, se Aktiebolagslagen 21 kap 3 § (här).

Sammanfattningsvis bör ni tänka på att aktiebolag som huvudregel inte får låna ut pengar till den som är aktieägare i bolaget. I ditt fall blir följden att den som vill köpa kompanjonens aktier med största sannolikhet inte kan låna pengar av aktiebolaget för att finansiera detta.

Finns det samtyckes- förköps- eller hembudsförbehåll att beakta?

Jag tolkar din fråga som att det är ett aktiebolag med enbart två aktieägare, alternativt att två aktieägare äger majoriteten av aktierna. Det framgår dock inte hur stor andel respektive aktieägare äger.

Som huvudregel får aktier överlåtas fritt, se Aktiebolagslagen 4 kap 7 § st 1 (här). Dock kan det finnas samtyckesförbehåll, se Aktiebolagslagen 4 kap 8 § (här). Samtyckesförbehåll innebär att det i bolagsordningen för ett bolag som inte är avstämningsbolag får det tas in ett förbehåll om att en eller flera aktier får överlåtas till en ny ägare endast med bolagets samtycke.

I bolagsordningen för ett bolag som inte är avstämningsbolag får det även finnas förköpsförbehåll, se Aktiebolagslagen 4 kap 18 § (här). Ett förköpsförbehåll innebär att en aktieägare eller någon annan ska erbjudas att köpa en aktie innan den överlåts till en ny ägare. I Aktiebolagslagen 4 kap 19 § (här) regleras vad ett förköpsförbehåll ska innehålla.

Hembudsförbehåll (även kallad hembudsklausul) regleras i Aktiebolagslagen 4 kap 27 § st 1 (här). Hembudsförbehåll innebär att det i bolagsordningen finns en bestämmelse som anger att en aktieägare eller någon annan skall ha rätt att lösa en aktie som har övergått till en ny ägare. I Aktiebolagslagen 4 kap 28 § (här) regleras vad ett hembudsförbehåll ska innehålla.

Om aktier ska överlåtas är det viktigt att kolla om något av dessa förbehåll finns i bolagsordningen. Det är viktigt att det inte sker någon överlåtelse som är otillåten gentemot bolaget eller andra aktieägare.

Vad gäller angående bolagets avtal och skulder vid överlåtelse av aktier?

Ett aktiebolag har ofta många avtal med andra parter, exempelvis avtal med banker, leverantörer och borgenärer. Jag rekommenderar att aktiebolaget granskar sina avtal med med banker, borgenärer, leverantörer etc. för att se om något särskilt gäller vid överlåtelse.

Om det är två personer som äger aktierna (alternativt majoriteten av aktierna) och den ena aktieägaren ska bli ensam ägare och det finns skulder är det viktigt att kolla vad som gäller om aktiebolaget har skulder. Du nämner att det finns skulder i form av checkkredit samt leasing av maskiner.

Angående skulder för checkkredit

Jag drar slutsatsen att skulderna i form av checkkredit är skulder som aktiebolaget har till en bank. I detta fall blir överlåtelserna av aktier överlåtelse av aktiebolaget, då den andre delägaren blir ensam ägare. I sådana fall kan det krävas att banken godkänner överlåtelsen, i alla fall om det finns skulder där någon av aktieägarna har gått i personlig borgen. Om överlåtelse av aktiebolaget sker och banken inte har blivit informerade eller godkänt detta kan banken eventuellt säga upp krediten.

Angående skulderna för leasing av maskiner

Det framgår inte av din fråga hur bolagets ekonomi ser ut, men generellt kan man säga att om bolaget har betalningsförmåga, alternativt om den kvarvarande ägaren har god ekonomi är det lättare att förhandla med aktiebolagets borgenärer.

Vad gäller skattemässigt?

Någon som är viktigt att kolla vid överlåtelse är hur skattelagstiftningen påverkar köparen, aktiebolaget och säljaren. Ett aktiebolag är en juridisk person, så har aktiebolaget inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder eller i form av kapitalvinster och kapitalförluster, räknas det till inkomstslaget näringsverksamhet, se Inkomstskattelagen 13 kap 2 § (här). Juridiska personer beskattas enbart inom inkomstslaget näringsverksamhet. För den som säljer aktiebolaget blir det en inkomst, och denna ska beskattas. Jag bedömer att jag inte har tillräckligt mycket information i frågan för att kunna ge ett säkert svar på vad de skattemässiga konsekvenserna skulle bli i det här fallet.

Vad du kan göra nu

Jag rekommenderar att du kollar upp om det finns samköps- förköps- eller hembudsklausul att beakta. Du bör gå igenom bolagets avtal med banker, leverantörer och borgenärer, och kolla vad som gäller vid överlåtelse. Jag rekommenderar att du kontaktar banken. Du bör kolla upp vad de skattemässiga konsekvenserna av överlåtelse blir för bolaget, säljaren och köparen. Vid försäljning av aktier är det bra om parterna skriver ett köpeavtal. Om det blir en ny styrelse i aktiebolaget i samband med överlåtelsen ska detta anmälas till Bolagsverket. När det sker en förändring av ägarförhållandena i ett fåmansaktiebolag ska detta även anmälas till Skatteverket.

Om du behöver mer rådgivning rekommenderar jag att du bokar tid med en jurist från Lawline. Länk för att boka finns här. Du kan även beställa en ny expressfråga, man kan välja expressfrågor där det ingår telefonuppföljning. Du kan även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (577)
2019-09-16 Min kompanjon har avregistrerat mig som VD och delägare i bolaget, vad kan jag göra?
2019-09-16 Kan jag avtala bort personligt betalningsansvar?
2019-09-07 Firmateckningsrätt suppleant
2019-09-02 Vad gäller vid en riktad nyemission när minoriteten blir utspädd?

Alla besvarade frågor (72873)