FrågaSTRAFFRÄTTNarkotikabrott26/07/2020

Fråga om narkotikabrott

Hej om jag kör en bil som inte är skriven på mig, utan jag har lånat den och jag och min kille kör och jag blir stoppad av polis och narkotika hittas gömd i bilen som vi säger att vi inte visste om, vem står dö som ansvarig? Jag som förare eller ägaren av bilen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Narkotikastrafflagen

I 1 § narkotikastrafflagen anges en rad olika gärningsformer som var för sig kan medföra ansvar för narkotikabrott. I viss utsträckning överlappar gärningsformerna varandra på det sättet att en viss befattning kan falla under mer än en gärningsform.

I fall då det däremot endast gäller att fastställa huruvida ett narkotikabrott enligt 1 § föreligger är det i och för sig tillräckligt för ansvar att förfarandet kan visas utgöra ett olovligt innehav. Huruvida förfarandet formellt också faller under exempelvis punkt 4 saknar i dessa fall i allmänhet egentlig praktisk betydelse. Många gånger är det givetvis också lättare att dokumentera att gärningsmannen olovligen innehaft narkotikan än att han också gjort sig skyldig till ett förfarande som faller under någon av de tidigare punkterna. Det får därför förutses att i praktiken den lösningen ofta väljs att det olovliga innehavet läggs till grund för åtal också i sådana fall där ett förfarande som faller under någon av de andra punkterna kan föreligga.

Att inneha, bruka eller ta befattning med narkotika är straffbart enligt (1 § 6 p. narkotikastrafflagen). Bestämmelsen omfattar alltså all form av olovligt handhavande av narkotika. Med innehav avses i princip att någon har narkotika i sin "besittning" på så sätt att han har möjlighet att utöva faktisk rådighet över den. Det innebär att du som förare är besittare av narkotikan eftersom du har rådighet över den. Det kan även innebära att du som förare har sambesittning med övriga passagerare i bilen.

Ansvar för brott enligt narkotikastrafflagen förutsätter att gärningsmannen handlat uppsåtligen. Frågan är då om uppsåtet omfattar den omständigheten att narkotikan fanns i bilen. Uppsåt i förhållande till dylika gärningsomständigheter föreligger om det kan visas att gärningsmannen måste ha vetat om narkotikan eller om han eller hon med hänsyn till omständigheterna rimligen haft anledning att räkna med att så var fallet. Om du och din kille hävdat att ni saknat all kännedom om att narkotikan fanns i bilen blir den avgörande frågan för prövningen av uppsåtet om er berättelse om händelseförloppet är vederlagt av åklagarens utredning och om det därigenom kan hållas för visst att ni kände till narkotikan, eller om ni på det sätt som uppsåtsrekvisitet kräver rimligen måste ha räknat med att så var fallet.

Vid en samlad bedömning av alla omständigheter kommer er berättelse framstå som mer- eller mindre trovärdig. Det måste dock anses föreligga en presumtion för att den som kör bilen var i besittning av narkotikan eller åtminstone i sambesittning men de övriga i bilen om inte annat kan styrkas. Det som skulle tala till er fördel skulle vara om inget fingeravtryck från er finns på paketet/påsen som omsluter narkotikan - eller att ni är ostraffade sedan tidigare och ingenting tyder på att narkotikan skulle ha tillhört er.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Robin ForslövRådgivare
Hittade du inte det du sökte?