Fråga om när en gåva till bröstarvinge kan anses utgöra förskott på arv samt det förstärkta laglottsskyddet

2020-11-14 i Förskott på arv
FRÅGA
Min far gav bort sin bostadsrätt till mig i sept. 2019 genom ett gåvobrev. Det var hans önskan att jag skulle överta den efter hans död. När han dog 11 aug 2020 står jag ju som ägare till bostadsrätten.Mina två andra syskon är avlidna och det finns 4 st barn efter dem. Nu har 2 utav dem motsatt sig gåvan ochanser att det ska räknas som förskott på arv. Vad har de/jag för laglig rätt. Måste de bestrida skriftligt ellervad gäller? Tycker ej att jag fått klara besked från den jurist jag har anlitat för bouppteckningen.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Du och dina syskonbarn är bröstarvingar till din far enligt lag (2 kap. 1 § ÄB). Varje bröstarvinge har rätt att få ut sin laglott vid ett arvskifte, en laglott utgör halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Eftersom ni sammanlagt är fem bröstarvingar utgör vardera laglott 1/10 av din fars kvarlåtenskap.

Presumtion att gåva till bröstarvinge är förskott på arv

När en gåva ges till en bröstarvinge föreligger en presumtion om förskott på arv. Det gäller att det i gåvobrevet är stadgat att gåvan inte kan anses utgöra ett förskott på arv för att bryta denna presumtion (6 kap. 1 § ÄB). Om din far har skrivit att bostadsrätten ej utgör förskott på arv kommer det inte föreligga en presumtion att bostadsrätten är ett förskott på arv. En bröstarvinge är skyldig att avräkna förskott på arv från sin laglott vid arvskiftet (7 kap. 2 § ÄB). Avräkning av förskottet ska göras utifrån det värde som gåvan hade vid gåvotillfället (6 kap. 3 § ÄB).

Om det finns ett gåvobrev som stadgar att bostadsrätten ej är ett förskott på arv

Det finns ett förstärkt laglottsskydd som syftar till att förhindra gåvor som kan liknas vid testamente. Detta skydd innebär att gåvor som kränker bröstarvingars laglott kan återbäras om gåvan har givits i nära samband med gåvogivarens bortgång, sk. "dödsbäddsgåvor" eller när en gåva har givits under livstiden men när gåvogivaren behåller nyttjanderätten till gåvan (7 kap. 4 § ÄB).

Bröstarvingen måste väcka talan inom ett år från bouppteckningens avslut

Bröstarvingen måste väcka talan mot gåvotagaren inom ett år från det att bouppteckningen efter arvlåtaren har avslutats (7 kap. 4 § 2 st. ÄB). Om bröstarvingen inte väcker sådan talan har rätten till talan gått förlorad. Dina syskonbarn har därmed ett år på sig att väcka talan efter bouppteckningen. Det gäller att varje bröstarvinge väcker talan för att få sin laglott tillgodosedd, det är alltså inte möjligt för en bröstarvinge att få sin laglott tillgodosedd genom en annan bröstarvinges talan. Som bouppteckning avses i denna situation huvudbouppteckning och inte eventuell tilläggsbouppteckning (NJA 1993 s. 594).

Sammanfattningsvis

Det finns en presumtion att gåvan är förskott på arv om det inte i gåvobrevet står att det inte är ett sådant förskott. Vidare kan de två syskonbarnen välja att väcka talan inom ett år efter bouppteckningen för att få sin laglott tillgodosedd. Om en bröstarvinge vinner sin talan gäller att gåvotagaren (du) ska avräkna gåvovärdet från din laglott. Utifrån omständigheterna kan jag dessvärre inte göra en mer ingående bedömning huruvida en sådan talan skulle bifallas eller ej.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1227)
2021-05-13 Förskott på arv – köp till underpris
2021-05-13 Hur göra för att det ej ska bli förskott på arv?
2021-05-10 Kan man få förskott på arv med villkor om återbetalning
2021-05-02 Förskott på arv?

Alla besvarade frågor (92363)