Fråga om hets mot folkgrupp och allmänt språkbruk

2016-05-15 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Jag läste precis en artikel om hur en elev i en powerpoint presentation enligt rektorn/ lärare använde ett nedsättande ord för afrikaner. De överväger att anmäla händelsen som hets mot folkgrupp. Elevens pappa påstår sig ha pratat med en åklagare som sagt att ordet inte är olagligt. Ordet står ju t.ex. med i ordboken. Efter att ha sökt runt på internet hittar jag många artiklar där man ser olika på ordet. I vissa fall har åklagare valt att inte inleda brott med motivering att ordet inte anses vara en så kränkande värdering att det är ägnat att såra en annans självkänsla. Medan andra åklagare och tingsrätter ansett att det är hets mot folkgrupp. Jag har fattat det som att det beror på hur många som har hört ordet, alltså om ordet spritts till många personer. Så i detta fall kan alltså eleven bli anmäld för att han använde det ordet i presentationen för klassen? Om han nu kan det.. hur kan ett ord (som i dagens samhälle KAN tänkas anses som skällsord) vara olagligt? Låter ju jätte konstigt om man inte ska få säga ord som står med i ordboken. Eller att ett ord ska begränsa ens yttrandefrihet. I regeringsformen kap 2 1 § anges att varje medborgare gentemot det allmänna är tillförsäkrad att i tal uttrycka känslor, tankar och åsikter. Dock anges det i I kap 2 12 § att yttrandefriheten kan begränsas genom lag. Men kan ett ord som står med i ordboken vara olagligt och göra att man mister sin yttrandefrihet? Anses ordet i sig (i juridisk mening) vara olagligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan kommer besvaras genom att delas in i tre underfrågor; allmänt om anmälan, allmänt om hets mot folkgrupp och yttrandefrihet samt slutligen ordvalets innebörd för brottet.

Allmänt om anmälan
Det bör inledningsvis noteras här att en anmälan alltid kan upprättas. En sådan har i sig ingen påverkan på huruvida ett brott har begåtts eller inte, den ger snarare uttryck för att rektorn, i ett sådant fall, ansett att ordvalet varit opassande. Eleven kan alltså anmälas, men detta innebär inte att samma anmälan kommer leda till en förundersökning eller åtal.

Allmänt om hets mot folkgrupp och yttrandefrihet
Hets mot folkgrupp regleras i 16:8 Brottsbalken. För att hets mot folkgrupp ska föreligga krävs att gärningspersonen ifråga hotat eller uttryckt missaktning för en av de skyddade grupperna. Det krävs således kontext. Ett av de mest kända fallen på detta område är pastor Åke Gren, som jämförde homosexuella med en cancersvulst på samhällskroppen, se NJA 2005 s. 805. Gren friades i hovrätten och Högsta domstolen med hänvisning till, förenklat, att det Gren uttryckt inte innebar en missaktning. Trots ordvalet gav predikan, enligt domstolen, uttryck för att församlingen skulle hjälpa homosexuella. Ordvalet är således avhängigt även den kontext i vilken orden figurerar. Utslagsgivande blir därmed det samlade informationsvärdet i det som sägs, skrivs eller på annat sätt uttrycks.

Vad beträffar begränsningen av yttrandefrihet föreskrivs det, som Du påpekat, i 2:20 Regeringsformen (RF) att denna får inskränkas genom lag. Därtill kommer, enligt 2:21 RF, att inskränkningen ska vara proportionerlig. Detta innebär att inskränkningen inte får gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet med lagstiftningen. Att förbjuda vissa ord blir i detta avseende poänglöst, såvida inte ändamålet med inskränkningen faktiskt är att förbjuda vissa ord. Någon sådan lag har, såvitt jag känner till, inte funnits sedan den gamla Missgärningsbalken av 1734.

Ordvalets innebörd för brottet
I relation till det ovan sagda finns anledning att påpeka att vissa ord och symboler kan ha ett tillräckligt informationsvärde i sig för att utgöra brott. Symboler förknippade med nazismen har t.ex. ansetts innehålla ett tillräckligt informationsvärde i sig för att utgöra hets mot folkgrupp, se NJA 1996 s. 577. Av detta kan det sägas att ju större kontext ordvalet eller symbolen i sig bär desto mer krävs för att sätta användningen av orden eller symbolerna i en godtagbar kontext. Återigen är det alltså inte automatiskt vilka ord som används, som utgör brottet, utan hur de uttrycks och i vilken kontext.

Hoppas detta klargjorde rättsläget en aning. Skulle du behöva ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (891)
2021-01-20 Är rekvisiten för hets mot folkgrupp kumulativa eller alternativa?
2021-01-20 Vad gäller vid brottet tjänstefel?
2021-01-20 Min granne har gjort en polisanmälan utan anledning - är det brottsligt?
2021-01-12 Straffrättsligt ansvar för falskt larm

Alla besvarade frågor (88324)