Fråga om förtal samt om socialtjänstens möjlighet att lämna ut uppgifter

FRÅGA
är det tillåten att förtala en tidiga dömdär det tillåten av socialen be en person som bor i kommunen försvinna från stanär det tillåten av socialen att ge ut papper till andra med syfte på att skada personen
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att dela upp din fråga i tre delfrågor och försöka besvara dem. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Är det tillåtet att förtala en tidigare dömd?

Det framgår inte av din fråga, men jag misstänker att du kanske undrar om det är förtal om någon sprider ut att en person tidigare begått om dömts för brott? Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap 1 § 1 st (här). Förtal innebär att man pekar ut någon som brottslig eller klandervärd eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. För att det ska vara förtal ska uppgiften nått minst en utomstående. Om man säger något kränkande direkt till den utsatte är det inte förtal, utan kan istället vara brottet förolämpning, se Brottsbalken 5 kap 3 § (här). Vid bedömningen av om en uppgift/ett påstående är tillräckligt allvarligt för att räknas som förtal utgår man från offrets perspektiv. Man utgår från vad som anses kränkande utifrån offrets perspektiv. T.ex. vad offrets umgängeskrets anser vara klandervärt beteende spelar in. Om det är förtal att tala om att någon tidigare dömts för brott beror på. Om det är allmänt känt att personen begått brott är det troligen inte förtal. Om någon däremot begått brott för länge sedan och det inte är allmänt känt att personen begått brott skulle det kunna vara förtal att sprida ut dessa uppgifter. Det kan även bero på i vilken omfattning uppgifterna har spridits, och även vad det rör sig om för brott.

Om man har lämnat en uppgift som skulle kunna utgöra förtal ska man inte dömas till ansvar om man hade skälig grund för sin uppfattning eller om man var skyldig att uttala sig (t.ex. i kontakt med myndigheter eller vid en rättegång), se Brottsbalk 5 kap 1 § 2 st (här).

Är det tillåten av socialen be en person som bor i kommunen försvinna från stan?

Utan att veta mer detaljer än vad som står i din fråga skulle jag ändå dra slutsatsen att det inte är tillåtet.

Är det tillåten av socialen att ge ut papper till andra med syfte på att skada personen?

Här är det möjligt att skriva en lång genomgång av offentlighetsprincipen samt när uppgifter kan sekretessbeläggas, men jag ska fatta mig kort. 26 kap Offentlighets- och sekretesslagen berör socialtjänsten, och anger i vilka fall sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst och vissa andra verksamheter. Enligt Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap 1 § (här) gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Det innebär att det är stark sekretess, vilket innebär en presumtion för sekretess.

Det betyder att om någon begär ut en uppgift från socialtjänsten måste socialtjänsten först pröva om uppgiften finns i en allmän handling. Om uppgifterna finns i en allmän handling måste socialtjänsten göra en bedömning av om uppgiften ska vara offentlig eller sekretessbelagd. Det går även att lämna ut uppgiften med förbehåll eller sekretessmarkera vissa delar, vilket framgår av Tryckfrihetsförordningen 2 kap 15 § 1 st (här).

Sammanfattningsvis måste en prövning göras av om utlämnandet av en uppgift kan leda till skada för den som uppgiften berör. Det innebär att socialtjänsten inte får lämna ut uppgifter med syftet att skada personen som uppgifterna berör, även om det givetvis kan vara svårt att bevisa syftet i efterhand.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (278)
2020-07-08 Hur får olika hemsidor tillgång till privatpersoners brottsregister?
2020-07-06 Vart kan man beställa domslut ifrån?
2020-07-02 Varför är domstolshandlingar tillgängliga för allmänheten?
2020-06-30 Kan jag begära ut förhörsprotokoll?

Alla besvarade frågor (81881)