Fråga om förgripelse mot tjänsteman vid påverkan av rektors beslut

2017-03-06 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Jag jobbar som rektor på en grundskola. Jag utsätts för mycket starkt tryck i arbetet med en elev som missköter sig. Han har blivit avstängd på grund av upprepade förseelser och listan är tyvärr mycket lång. Jag känner mig mycket utsatt i detta läge då man från vårdnadshavares sida talar om grovt förtal, grova tjänstefel och hotar med anmälan m.m. Jag är trygg i att jag hanterar allt korrekt enligt skollagen och socialtjänstlagen och borde inte känna mig så pressad som jag gör, men kan vårdnadshavare och elev i detta fall göra sig skyldiga till något i och med att det känns som att de försöker påverka mig i mina beslut?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som i fallet kan bli aktuellt är förgripelse mot tjänsteman. Enligt 17 kap 2 § brottsbalken (här) föreligger brottet då en person, otillbörligen, utför en gärning som syftar till att tvinga eller hindra en tjänsteman i hans eller hennes myndighetsutövning eller att hämnas för en åtgärd i myndighetsutövningen och som för tjänstemannen medför lidande, skada eller annan olägenhet, eller hotar med en sådan gärning. I fallet du beskrivit kan det vara tal om att vårdnadshavaren hotar med en gärning som syftar till att hindra dig i din myndighetsutövning, alternativt hämnas beroende på om beslutet har fattats.

För att utreda huruvida bestämmelsen är tillämplig på ditt fall bör till en början bör begreppet myndighetsutövning klargöras. Vanligen brukar begreppet betecknas som ett uttryck för utövning av offentlig makt, det vill säga befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande. Således föreligger myndighetsutövning då du som rektor tar beslut som angår exempelvis elever. Beslutet om avstängning är ett exempel på detta och bestämmelsen är följaktligen tillämplig i detta avseende.

Fråga är vidare om handlingen är otillbörlig. Hotet ifråga avser visserligen en egentlig laglig handling, då det inte är olagligt att anmäla någon, men en avvägning mellan mål och medel kan innebära att hotet ändock faller under tillämpningsområdet. Hur avvägningen bör utföras exemplifieras i lagkommentar. Där nämns som exempel "att hota en domare med anmälan till justitieombudsmannen för att han inte iakttar föreskrivna expeditionstider är tillbörligt om man avser att därigenom framkalla rättelse, men otillbörligt om avsikten är att förmå domaren att i ett mål döma på visst sätt". Vårdnadshavarens avsikt är således avgörande för bedömningen. Som du beskrivit omständigheterna verkar det dock troligt att avsikten inte enbart har varit att påpeka att du har handlat fel i din tjänsteutövning. Om så är fallet borde handlingen borde även vara att anse som otillbörlig.

Sammanfattningsvis kan din fråga besvaras med att det är möjligt att vårdnadshavaren kan ha gjort sig skyldig till förgripelse mot tjänsteman.

Hoppas att du är nöjd med detta svar!

Med vänliga hälsningar,

Frida Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (892)
2021-01-23 Ändring av personnummer och hot efter avlagt vittnesmål
2021-01-20 Är rekvisiten för hets mot folkgrupp kumulativa eller alternativa?
2021-01-20 Vad gäller vid brottet tjänstefel?
2021-01-20 Min granne har gjort en polisanmälan utan anledning - är det brottsligt?

Alla besvarade frågor (88378)