Fråga om för tillstånd för andrahandsupplåtelse krävs ändring av folkbokföringsadress

Hej,

Jag har en fråga angående andrahandsuthyrning av min bostadsrätt. Min anledning till uthyrning är att jag ska bo ihop med min sambo. Jag har tyvärr fått avslag pga att jag inte har samma folkbokföringsadress som min sambo. Vad jag vet så finns där ingen lag som säger att man måste ha samma adress som sin sambo som man bor ihop med. Jag håller på förbereda en överklagan och behöver era svar som stöd.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I ditt fall blir bostadsrättslagen (BrL) tillämplig.

Bostadsrättslagen

För att kunna få hyra ut en bostadslägenhet i andra hand krävs det att styrelsen ger sitt samtycke, 7:10 BrL. Om styrelsen vägrar ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse kan en bostadsrättshavare ansöka om tillstånd från hyresnämnden istället enligt 7:11 BrL. Tillstånd ska lämnas, om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.

Genom en lagändring från 2014 har bostadsrättshavare fått större utrymme att upplåta sin lägenhet i andra hand, vilket framgår av förarbetena till bostadsrättslagen (prop. 2013/14:142). I förarbetena anges att utgångspunkten är att bostadsrättshavaren ska ha stor frihet att upplåta lägenheten i andra hand för att under en tid bo någon annanstans.

I princip gäller samma hänsynstagande som gäller för andrahandsupplåtelser för hyresrätter i 12 kap. jordabalken. I förarbetena till bostadsrättslagen nämns att tillstånd kan ges när bostadsrättshavaren vill studera eller arbeta på annan ort, vistas utomlands eller på annan ort i landet, vårda en anhörig eller sammanbo med någon på prov.

Folkbokföring

Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du anses vara bosatt. Enligt 6–7 §§ folkbokföringslagen anses en person vara bosatt på den fastighet som denne regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Det finns alltså inget krav för dig att vara folkbokförd hos din sambo. Kravet är istället att du ska vara folkbokförd där du är bosatt.

Bedömning i ditt fall

Frågan är om folkbokföring kan utgöra en sådan omständighet som kan tala emot tillstånd för att upplåta lägenheten i andra hand. Enligt förarbetena har lagstiftaren angett att sammanbo med någon på prov utgör ett sådant exempel på en situation där tillstånd ska ges. Ditt ändamål med andrahandsupplåtelse är alltså godtagbart.

Frågan som därefter bör prövas är om du borde, enligt folkbokföringslagen, ha ändrat folkbokföringen till din sambos adress. Enligt 7 § folkbokföringslagen är en person bosatt på den fastighet där han eller hon regelmässigt tillbringar eller kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Här får det göras en samlad bedömning utifrån olika faktorer för att avgöra var en person är bosatt.

"Vid den samlade bedömningen som ska ske bör, förutom var familjen är bosatt och arbetsförhållandena, framför allt vägas in antalet övernattningar i respektive bostad, bostädernas avstånd från arbetet, bostädernas storlek och standard, och var huvuddelen av ägodelarna förvaras, men också med vilken rätt personen nyttjar bostäderna (äganderätt, hyresrätt, andrahandskontrakt osv.), vilken koppling den enskilde i övrigt har till de två orterna, om arbetet är tidsbegränsat och den enskilde efter denna period kommer att återgå till den tidigare bostadsorten eller om det är sannolikt att den enskilde framöver kommer att bosätta sig för gott på arbetsorten." (Birgitta Petterson, Juno, lagkommentar till 7 § folkbokföringslagen).

Svar

Mot bakgrund av att utgångspunkten är att bostadsrättshavaren ska ha stor frihet att upplåta lägenheten i andra hand, att ändamålet för andrahandsupplåtelse är legitimt och att folkbokföringsfrågan inte kan, enligt min mening, utgöra en omständighet som ensamt bör tala för att du inte sammanbor med din sambo, behöver du vara folkbokförd på din sambos adress om ni ska bo tillsammans för första gången för att få tillstånd att hyra ut din lägenhet i andra hand. Det är inte helt klart att folkbokföringen bör ändras när ett par testar att bo tillsammans.

Med vänliga hälsningar,

André TitoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”