Fråga om en delägare har möjlighet att begära att en samägd fastighet utbjuds till försäljning mot övriga delägares vilja

Jag är hälftendelägare i en fastighet som tidigare ägdes av mej och min hustru hälften var som enskild egendom.Jag är angelägen att avyttra fastigheten då jag har hjärtproblem och har svårighet att nyttja övervåningen.Min hustru avled i april och hennes barn säger i stort sätt nej utan att redovisa varför man ej vill avyttra fastigheten.Jag har erbjudit barnen en summa som ligger 500000 under taxvärdet.Antingen säljer de eller köper för samma summa.Kan jag gå till skiljenämnd och begära att man beslutar om att delägareskapet skall upphöra?Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga,

I fråga om samäganderätt äger lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt tillämpning.

Huvudregeln är att varje förfogande över samägd egendom förutsätter enighet mellan delägarna se 2 § https://lagen.nu/1904:48_s.1#P2S1). Om en åtgärd är brådskande och nödvändig för egendomens bevarande görs emellertid undantag. Med ”förfoga” avses främst varje rättslig disposition, försäljning, förpantning, uthyrning, eller annat förfogande som innebär att äganderätten upphör eller begränsas.

6 § nämnda lag reglerar en delägares möjlighet att hos en domstol ansöka om att en samägd fastighet ska utbjudas till försäljning. En domstol kan dock meddela anstånd i fråga om försäljning om en delägare visar synnerliga skäl för ett sådant anstånd. Med ”synnerliga skäl” avses sociala förhållanden.

Om synnerliga skäl som kan föranleda anstånd inte föreligger, och det Er delägare emellan inte har upprättats något avtal som hindrar en sådan försäljning, förefinnes inga hinder mot att Du ansöker om en sådan försäljning.

Det ska även nämnas att i det fall då delägare inte kan enas i fråga om egendomens förvaltning eller nyttjande kan en domstol efter ansökan av en delägare förordna om en god man. Gode mannens uppgift är att vidtaga åtgärder inom ramen för vad som kan anses vara ”förvaltning” eller ”nyttjande”. Behörigheten kan emellertid utsträckas genom särskilt uppdrag till att omfatta även ”förfogande”. Utan särskilt uppdrag kan gode mannen dock inte förfoga över egendomen utan samtliga delägare samtycke därom.

Vänligen,

Rosa Nicole AbasRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning