Fråga om det kan vara brottsligt att dela ekonomi med någon som säljer sex samt om en sexarbetares barn kan bli tvångsomhändertagna av socialen

FRÅGA
Hej! Jag undrar om det ses som koppleri att ha gemensam ekonomi med en sexarbetare och var gränsen går för hur delad ekonomi man har? Jag säljer sex. Ibland ger jag min partner lite pengar för att han tjänar sämre än mig och sk slippa gå upp i tid så vi får mindre tid ihop. Och ibland har vi en mer jämnt fördelad ekonomi. Begår han koppleri? Undrar också om socialen har rätt att ta våra barn för att jag säljer sex, trots att jag sköter mig och de inte är i fara för något. Mvh A
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Koppleri på grund av delad ekonomi med någon som säljer sex?

Koppleri begås av den som främjar eller otillbörligt utnyttjar ekonomiskt att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning (brottsbalken 6 kap. 12 § första stycket). Brott kan alltså begås antingen genom att en person underlättar säljandet av sex eller genom att en person gynnas ekonomiskt av sexarbetet på ett sätt som kan sägas vara otillbörligt.

Det finnas flera olika sätt att underlätta säljandet av sex. Exempelvis så dömdes en person för koppleri efter att det slagits fast att han bland annat uppmuntrat den prostituerade att sälja sex samt utformat en annons och instruerat henne att skapa en mailadress för att kontakta sexköparna (rättsfallet RH 2013:18). Ett annat exempel är att passa barn åt den som säljer sex medan sexarbetaren träffar sexköpare.

Vad beträffar innebörden av att någon otillbörligen gynnas ekonomiskt av sexarbetet så innebär detta i princip att personen får pengar som kommer från säljandet av sex utan att prestera en jämbördig motprestation. Lagstiftaren har sagt att exempelvis en make eller sambo som låter sig bli underhållen ekonomiskt av en person som säljer sex kan anses otillbörligen utnyttja sexförsäljningen ekonomiskt. Det är dock inte klart vart gränsen går. I fallet som refererades ovan ansågs 200 kr vara över gränsen men där hade det redan slagits fast att personen som tog emot pengarna hade främjat säljandet av sex.

Som svar på frågan om din sambo begår koppleri kan det till en början konstateras att så länge han inte underlättar för dig att sälja sex så har han åtminstone inte begått koppleri av det skälet. Vad gäller det faktum att han tar emot pengar från dig ibland så är saken inte självklar. Det skulle kunna argumenteras för att det faktum att du självmant ger pengar till en person du har ett genuint samliv med för att ni ska få mer tid över tillsammans bör leda till att pengaöverföringen inte ses som otillbörlig. Brottsbestämmelsen om koppleri är i regel tänkt att användas på situationer där det finns inslag av tvång eller utnyttjande av någon och en situation som er saknar sådana inslag. Jag vågar dock inte säga att åklagare och polis skulle dela den uppfattningen. Det finns alltså viss risk för att din sambo anses begå koppleri genom att ta emot pengar som härrör från ditt sexarbete.

Kan socialen ta barnen från en förälder som säljer sex?

Förutsättningarna för att socialnämnden ska kunna tvångsomhänderta ett barn regleras i lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. I 1 och 2 § sägs att ett barn får omhändertas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.

Du anger att du sköter dig och att dina barn mår bra. Under sådana förhållanden kan det inte anses föreligga någon typ av misshandel, utnyttjande eller brister i omsorgen. Det skulle kunna argumenteras för att en förälder som säljer sex kan utgöra en påtaglig risk för ett barns utveckling på så sätt att barnet riskerar att tro att detta är sexarbete ett normalt eller accepterat beteende. Detta kan komma på kollisionskurs med hur samhället rent generellt ser på sexarbete.

Min uppfattning är dock att detta argument inte i sig räcker för att tvångsomhänderta annars fullt välmående och väl omhändertagna barn. Detta förutsatt att förälderns sexarbete sker långt utanför hemmet och inte påverkar barnen. Åtminstone bör detta gälla så länge barnen inte får kännedom om sin förälders sexarbete.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll