FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt18/09/2023

Fråga om belastningsregister och möjlighet att få sjuksköterskelegitimation trots begånget brott

Hej! Jag är just nu 21 år och begick ett narkotikabrott när jag var 18 år (dömd vid 19) Domen föll och jag fick skyddstillsyn med 80h samhällstjänst ( om fängelse hade valts som påföljd hade jag fått 3 månaders fängelse) Jag vill plugga till sjuksköterska och undrar om detta kommer bli ett hinder på något sätt, har pratat med vissa från polisen och kriminalvården men får olika svar. Vissa från polisen säger 10 år med prick i registret, medan kriminalvården blandar sina svar mellan vet ej och 5 år med prick i registret. Är rädd för att plugga dessa år för att sen bli nekad när jag ska ansöka om legitimation för sjuksköterska. Hur länge håller pricken i registret? Samt kommer det bli komplikationer pga detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tolkning av fråga och tillämplig lag

Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur länge det kommer stå kvar i ditt belastningsregister att du är dömd för narkotikabrott samt om det kommer utgöra hinder för dig att få din sjuksköterskelegitimation. Reglering kring belastningsregistret finns i lagen om belastningsregister och jag kommer därför att utgå i från den när jag besvarar din fråga. Reglering kring sådant som kan påverka möjligheten att få en sjuksköterskelegitimation finns i patientsäkerhetslagen (PSL).


Hur länge finns en uppgift kvar i belastningsregistret?

Det som påverkar hur länge en uppgift finns kvar i belastningsregistret är vilken påföljd som har utdömts. När påföljden är skyddstillsyn gallras (d.v.s. tas bort) uppgiften från ditt belastningsregister 10 år efter domen (17 § 4 punkten lagen om belastningsregister). Uppgiften kommer alltså att gallras när du är 29 år gammal.


Kommer ditt belastningsregister hindra dig från att få din sjuksköterskelegitimation?

I patientsäkerhetslagen anges att den som har avlagt en högskoleexamen för vissa specificerade yrken, däribland sjuksköterska, ska få en legitimation efter ansökan. Om det däremot föreligger sådana förhållanden som hade föranlett ett återkallande av en legitimation, får en sådan inte meddelas (4:1 PSL). Omständigheter som kan leda till ett återkallande av legitimation, och som därmed också utgör anledningar till att legitimation inte meddelas, finns i 8 kap. PSL.


Bland annat nämns att den som, i eller utanför yrkesutövningen, har begått ett allvarligt brott som påverkar förtroendet för denne ska få sin legitimation återkallad (8:3 PSL). I lagen specificeras inte vad som menas med ett allvarligt brott eller vilka brott som kan påverka förtroendet. I lagens förarbeten ges däremot ett antal exempel på brott som kan anses skada förtroendet, däribland brott mot liv och hälsa, sexualbrott och narkotikabrott.

Det räcker dock inte att det rör sig om ett narkotikabrott. Brottsligheten i det enskilda fallet måste anses vara allvarlig. I den bedömningen ska en helhetsbedömning göras av brottslighetens art, dess straffvärde, påföljder samt förmildrande eller försvårande omständigheter (prop 2009/10:210 s. 233).


Dessvärre har jag svårt att ge dig ett direkt svar avseende om ditt narkotikabrott kommer påverka möjligheten för dig att få en sjuksköterskelegitimation. Detta eftersom inte vet under vilka omständigheter brottet begicks och därmed inte kan bedöma allvarlighetsgraden.


Sammanfattningsvis kommer narkotikabrottet finnas kvar i ditt belastningsregister i 10 år. Vad gäller möjligheten för dig att få en sjuksköterskelegitimation, så beror det helt på hur allvarligt brottet bedöms vara.


Jag hoppas att du har fått lite klarhet i frågan!


Vänligen,

Sarah LianderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”