Fråga om ansvar för lånad hund

FRÅGA
Hej! Skulle gärna vilja få en sak klarlagd Ang incident med hund. Jag lämnade min hund hos en bekant när jag åkte på semester. Hade sagt till vederbörande att min Hund inte skulle hälsa på andra hundar då hon blivit biten förut. Ändå lät hon min hund hälsa på en annan hund. Båda hundarna var kopplade. Dom trasslar in sig i varann varpå min hund nafsar till den andra hunden . Nu vill den andra hundägaren ha betalat av henne för vetrinär kostnader. Hon tycker jag ska betala det. Jag säger att hon tagit på sig ansvaret för min hund då får hon ochså betala för kostnaden. Jag tycker det låter logiskt. Exempel om jag lånar en väns gräsklippare och den går sönder så är väl jag självklart skyldig för skadorna på gräsklipparen. När man tar på sig ansvaret för något måste man väl stå för saker man skapar. Vad är rätt i detta fall.Mvh.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Ditt ansvar gentemot den andre hundägaren

Som hundägare har man ett s.k. rent strikt ansvar för skador som hunden orsakar, vilket innebär att ägaren är ansvarig oavsett om hen gjort något fel (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Detta innebär att du är skyldig att ersätta den andre hundägarens veterinärskostnader eftersom din hund orsakat en sakskada på den andre hundägarens hund (dvs. en sak i skadeståndsrättslig bemärkelse).

Din bekantas ansvar gentemot dig

Du kan ha en s.k. regressrätt gentemot din bekanta som hade hand om hunden. Detta innebär en rätt att kräva henne på pengarna i gengäld som du behövt betala hundägaren. En sådan rätt kan du få om hon uppfyller de allmänna skadeståndsrättsliga kraven för att ha varit oaktsam, detta är ett skadestånd utanför kontraktsförhållande. Det kan även tänkas att ni anses ha ett avtal om hur hunden ska skötas som hon brutit mot. I båda fallen kan samma metod användas för att fastställa ansvar. I det senare fallet dock analogt, alltså att man tillämpar skadeståndslagen för att göra en bedömning av hennes vårdslöshet trots att skadeståndslagen egentligen bara gäller för skadestånd utanför avtalsförhållande. Det krävs att hon (2 kap. 1 § skadeståndslagen):

Orsakat en skadagenom handling eller passivitetsom är vårdslösoch har ett orsakssamband med skadan.

Vårdslösheten kan bedömas enligt en regelmässig bedömning som tar hänsyn till gällande regler och handlingsnormer i samhället i stort eller i det enskilda fallet. Den kan också bedömas enligt en fri bedömning som tar hänsyn till den riskinsikt skadevållaren hade eller borde ha haft samt hur en neutral tredje man hade bedömt situationen

1. Skadan i det här fallet är den förmögenhetsskada som du lidit pga ditt skadeståndsansvar till följd av sakskadan din hund har orsakat. Det är alltså en förmögenhetsskada till följd av en sakskada, därmed uppfylls kravet om att det ska vara en skada.

2. Skadan kan påstås vara orsakad av handlingen att låta hunden hälsa på andra hundar, passivitet att inte hålla hunden nära sig med hjälp av kopplet, eller hur man nu bäst uttrycker det, detta kan du säkert bättre än mig. Själva handlingsmomentet är inte särskilt komplicerat och får anses vara uppfyllt i din situation.

3. Vårdslösheten är ofta det svåra att bevisa i skadeståndsmål. Jag kan inte tänka på någon regelmässig överträdelse av aktsamhet som din bekanta har gjort. Det starkaste faktumet du har på din sida är att hon har brutit mot dina instruktioner. Oavsett om ni anses ha ett avtal eller om skadeståndet utgår utanför kontraktsförhållandet är detta något som talar till din fördel. Du kan ju nämligen hävda att hon haft riskinsikt i och med att du sa att hunden kunde bete sig konstigt i och med en tidigare skada och att man därför måste hålla hunden på avstånd från andra hundar. Om hon haft risk insikt och ändå bröt mot instruktionen talar detta starkt för att hon varit vårdslös.

4. Orsakssambandet är precis som skadebegreppet eller handlingsbegreppet antagligen ganska klart i ditt fall. Det låg i farans riktning om din bekanta lät hunden komma för nära andra hundar utan att kunna hantera hunden, att denne skulle kunna attackera en annan hund och således orsaka skada.

Slutsats

Utan alla omständigheter kan jag inte ge ett klarare svar än att det är klart att du har ett skadeståndsansvar gentemot hundägaren och att det är möjligt att du har en regressrätt gentemot din bekant för denna skada beroende på tolkningen ovan.

Om du anser dig ha en sådan regressrätt kan du framställa krav mot din bekanta genom att helt enkelt skriva ett email och säga vilka kostnader du vill ha betalt för och varför. Om hon inte går med på det till en början kan du försöka vara med utförlig och använda min rättsliga argumentation ovan som stöd.

Hoppas alla hundar mår bra och att situationen löser sig. Om du behöver ytterligare hjälp i frågan kan du maila oss på info@lawline.se alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (473)
2021-09-08 Rätt till ersättning efter att ha blivit biten av hund
2021-08-31 Jämkning av skada vid strikt hundägaransvar
2021-08-27 Kan kattägare bli ansvarig för skada orsakad av dennes katt?
2021-08-16 Har kattägare skyldigheter gentemot grannar när katten tar sig in i grannens bostad?

Alla besvarade frågor (95698)