Fråga om ena sambon kan tillförsäkras den gemensamma bostaden vid samboförhållandets upphörande genom reglering i samboavtal

FRÅGA
Hejsan! Jag innehar en hyreslägenhet i Stockholm (står ensam på kontraktet). Nu avser jag att byta denna lägenhet till en större så att jag och min flickvän kan flytta ihop. Min (blivande) hyresvärd kräver en viss inkomst för att godkänna bytet och låta mig stå på kontraktet, därav avser vi att både jag och min flickvän står på kontraktet för att nå upp till gränsen, vilket värden tycker är OK. Nu till min fråga. Går det att skriva ett samboavtal vilket gör att jag och endast jag har rättighet till lägenheten om jag och min flickvän separerar, trots att vi båda står på kontraktet ? Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

Med anledning av att ni avser att flytta ihop i en ny lägenhet, så kommer bostaden vara att betrakta som samboegendom enligt 3 § och 5 § sambolagen (lagen hittar du här). När ett samboförhållande upphör av annat skäl än äktenskap, ska denna samboegendom fördelas mellan samborna genom bodelning, om detta begärs. Detta framgår av 8 § sambolagen.

Denna ordning kan emellertid avtalas bort enligt 9 §, vilket sker genom att samborna ingår ett samboavtal. I ett sådant kan samborna komma överens om att bodelning antingen inte ska ske överhuvudtaget eller annars att viss egendom inte ska ingå i bodelningen.

För att besvara din fråga ställer jag med anledning av det ovan sagda upp två möjliga scenarion.

1. Om ni inte ingår ett samboavtal som säger något annat utgör alltså bostaden samboegendom. Vid en eventuell bodelning kommer denna således att bli föremål för lottläggning enligt 16 § sambolagen. Enligt paragrafens andra stycke tillämpas i så fall den s.k. behovsprincipen, vilken går ut på att den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att få den på sin lott. Faktorer som vid en sådan prövning tillmäts betydelse är bl.a. om någon av samborna ska ha ensam vårdnad över ett gemensamt barn, närhet till sambos arbetsplats m.m.

2. Om ni istället ingår ett samboavtal som exempelvis föreskriver att bostaden inte ska ingå i en eventuell bodelning, så kommer denna inte utgöra samboegendom och 16 § blir därmed inte tillämplig. Enligt 22 § sambolagen kan en hyresrätt trots detta bli föremål för övertagande av den sambon som har bäst behov för bostaden, under förutsättning att det kan anses skäligt med hänsyn till omständigheterna. Om ni inte har gemensamma barn krävs också att det föreligger finns synnerliga skäl för det. Ett upprättat samboavtal som föreskriver att hyresrätten inte ska ingå i bodelningen hindrar inte ett övertagande enligt 22 § eftersom stadgandet är tvingande.

Så som du beskriver det ska ni emellertid stå på kontraktet båda två. Det bör då inte kunna vara fråga om något ”övertagande” i egentlig mening enligt 22 §, eftersom ni båda har lika rätt till lägenheten. I denna situation är jag tyvärr inte helt säker på vad som gäller, men i lagkommentarerna till paragrafen anges att om samäganderätt föreligger till en bostadsrätt, så kan ett övertagande komma ifråga av den andre sambons andel. Något direkt stöd för att detta gäller även hyresrätter är det givetvis inte, bl.a. eftersom att hyresrätter inte anses ha något ekonomiskt värde, men det kan enligt min bedömning utgöra en indikation på att 22 § kan tillämpas även i ett sådant fall. I så fall kan alltså ett övertagande bli aktuellt av den sambon som bäst behöver bostaden, om detta är skäligt eller annars om det finns synnerliga skäl (vilket gäller om ni inte har eller har haft gemensamma barn). För att det ska föreligga synnerliga skäl måste mycket starka skäl av främst social natur tala för att ett övertagande ska kunna komma ifråga.

Innan ni ingår ett samboavtal vill jag, med tanke på att jag inte kan ge dig ett helt säkert svar, rekommendera att ni tar kontakt med en erfaren jurist som är specialiserad på familjerättens område. Det kan ni göra direkt på vår hemsida här.

Hoppas att ovanstående åtminstone var till någon hjälp, i annat fall är du välkommen att ställa ytterligare frågor i formuläret nedan.

Med vänlig hälsning,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll