Förverkande av bostadsrätt

2016-03-26 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Kan man säga upp en boende i bostadsrättförening, då avgifter för flera månade ej har inkommit. Och hur ska man då gå till väga?Med vänlig hälsning//Bo Holmdahl
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regelverket

En bostadsrätt kan vara förverkad i de fall årsavgift (som ju normalt betalas månatligen) inte betalas inom en vecka från förfallodagen, se 7:18 p. 1a Bostadsrättslagen. Vissa begränsningar gäller dock avseende detta. För det första är bostadsrätten inte förverkad om försummelsen är av ringa betydelse, detta kan t.ex. röra små belopp eller försummelse av skyldigheter som inte är stadgade i lag, se 7:19 Bostadsrättslagen. För det andra gäller att bostadsrätten inte är förverkad om den boende vidtar rättelse innan föreningen sagt upp den boende till avflyttning, se 7:21 st. 1 Bostadsrättslagen.
Vad beträffar försummelse med att betala årsavgift gäller även enligt 7:23 st. 1 Bostadsrättslagen en s.k. återvinningsfrist om tre veckor, inom vilken den boende kan vidta rättelse. Tidsfristen räknas från dess 1) den boende delgivits enligt 7:27-28 Bostadsrättslagen och 2) ett meddelande har lämnats (alltså faktiskt mottagits) till socialstyrelsen i den kommunen bostaden är belägen. Båda dessa måste iakttas för att återvinningsfristen ska börja löpa. När så har skett och rättelse inte ägt rum inom de tre veckorna får avhysning av den boende meddelas tidigast tre vardagar efter att fristen har löpt ut (alltså på en fredag om fristen utlöpte på tisdagen samma vecka), se 7:23 st. 4 Bostadsrättslagen.
Det bör här erinras om två undantag. Enligt 7:23 st. 2 gäller inte, till förmån för den boende, återvinningsfristen ovan om orsaken till underlåtenheten att betala utgörs av sjukdom eller dylikt. Enligt 7:23 st. 3 kan bostadsrättshavaren förlora sin rätt till återvinningsfristen om den vid upprepade tillfällen (separata sådana) underlåtit att betala avgiften i tid. I sådana fall gäller istället en uppsägningstid om 3 månader, se 7:24 st. 2 Bostadsrättslagen.

Förfarandet

För det första ska en uppsägning vara skriftlig, 7:26 Bostadsrättslagen. När sådan har upprättats ska den delges bostadsrättshavaren enligt reglerna i 7:27 Bostadsrättslagen. Detta kan ske genom att uppsägningshandlingen lämnas personligen till mottagaren, skickas med rekommenderat brev eller någon annan lämplig åtgärd som inte är uttryckligen förbjuden i 7:27. När så har skett och fristerna ovan löpt ut ska bostadsrätten som huvudregel tvångsförsäljas genom Kronofogdemyndighetens försorg. Detta sker på ansökan av bostadsrättsföreningen, se 7:30 och 8:1 Bostadsrättslagen. I detta särskilda fall bör det även erinras om den underrättelseskyldighet som åligger föreningen i händelse av att bostadsrätten är pantsatt, se 7:31 Bostadsrättslagen.

Skulle du behöva ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1123)
2021-01-18 Gåva av bostadsrätt med villkor om nyttjanderätt
2021-01-18 Fel i fastighet
2021-01-18 Krav för att få ha en inneboende i en bostadsrätt
2021-01-18 Vem ansvarar för ventil i rökkanal i bostadsrättslägenhet?

Alla besvarade frågor (88257)