Förverkande av arvsrätt vid orsakande av dödsfall

FRÅGA
Arvsrätt vid dödsfall.Har en föräldra rätt att arva sitt barn om han eller hon orsaker barnet dödsfalls?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Om den avlidne saknar avkomlingar, det vill säga bröstarvingar i form av barn eller barnbarn o.s.v., så ska dennes föräldrar ta hälften var av arvet. Detta framgår av Ärvdabalk (1958:637) 2:1-2. Om en förälder däremot uppsåtligen genom brott har dödat sitt barn så förverkar föräldern sin rätt att ta arv efter barnet (Ärvdabalk 15:1 första stycket). Det får som konsekvens att föräldern tekniskt sett behandlas som om denne hade avlidit före arvlåtaren, varvid istället i första hand den avlidnes syskon delar den förälderns arvslott (Ärvdabalk 2:2 andra stycket, och 15:4). Skulle förälderns dödande av barnet däremot vara föranlett av nödvärn så anses inte gärningen vara rättsstridig, varvid föräldern inte förverkar sin arvsrätt.

Även om själva dödandet av barnet inte var uppsåtligt så kan fortfarande förälderns arvsrätt förverkas i andra fall. Om föräldern uppsåtligen våldförde sig på barnets person genom en brottslig gärning som har minst ett års fängelse i straffskalan, och därigenom orsakade barnets död, så förverkas förälderns arvsrätt (Ärvdabalk 15:1 andra stycket). Sådana gärningar utgörs vanligen av våldtäkt, rån och grov misshandel. Även medverkan till exempelvis mord eller grov misshandel som leder till barnets död medför att föräldern förverkar sin arvsrätt (Ärvdabalk 15:3). Däremot är det oklart i rättspraxis om underlåtenhet att ingripa för att rädda livet på arvslåtaren medför att arvsrätten förverkas.

För att bestämmelserna om förverkande av arv ska aktualiseras så krävs inte att någon blir dömd för brott. Frågan kan nämligen behandlas i ett tvistemål om arvsrätt. Dock så kan föräldern i egenskap av gärningsman undgå att få sin arvsrätt förverkad om det förelåg synnerliga skäl med hänsyn till gärningens beskaffenhet. Bestämmelsen tillämpas restriktivt, men synnerliga skäl kan avse barmhärtighetsmord eller reaktion på långvariga trakasserier av allvarlig karaktär från barnets sida. Om föräldern dödade barnet under påverkan av en allvarlig psykiskt störning så ska detta också beaktas (Ärvdabalk 15:1 fjärde stycket).

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (875)
2020-12-01 Ärver ett barn sin vårdnadshavare?
2020-11-24 Ärver man skulder?
2020-11-20 Internationellt arv
2020-11-19 Vem tar hand om omyndiga barns arv?

Alla besvarade frågor (86862)