Förvärvslåneförbudet och efterfinansiering

2019-11-04 i Bolag
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga angående Lån av förvärv av aktier;AB1 äger AB2(fastighet) i AB2 ligger en fastighet. Kan samma aktie ägare och styrelse öppna ett nytt AB3 och låna pengar av banken för att köpa AB2 av AB1 samma personer sitter i styrelsen för alla 3 bolag. Då antar jag att för att AB3 ska kunna få ett lån måste de pantsätta AB2?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen aktiebolagslagen (ABL).

Utredning

I 21 kap. 1 § ABL fastslås att ett aktiebolag inte får lämna lån till en aktieägare, styrelseledamot eller VD, närstående till någon av dessa eller en juridisk person som någon av tidigare nämnda aktörer har ett bestämmande inflytande över. Bestämmelsen är avsedd att skydda borgenärer och Skatteverket från illojala förfaranden. Detta förbud avser enligt 21 kap. 3 § ABL även ställande av säkerhet för penninglån. Det finns vissa undantaget från låneförbudet i 21 kap. 2 § ABL, exempelvis avseende lån inom koncerner. Det finns även ett kompletterande så kallat förvärvslåneförbud i 21 kap. 5 § ABL som anger att ett aktiebolag bland annat inte får ställa säkerhet för lån vars syfte är att gäldenären ska förvärva aktier i bolaget eller i ett överordnat bolag i samma koncern. Skulle ett lån som genomförts anses bryta mot låneförbudet kommer det förklaras ogiltigt och återbäras (21 kap. 11 § ABL), de inblandade kan komma att straffas (30 kap. 1 § ABL) och ådra sig skadeståndsskyldighet (29 kap. 1 § ABL) och lånet kan komma att beskattas (11 kap. 45 § inkomstskattelagen).

Enligt min uppfattning finns inget som hindrar att ett antal aktieägare tillsammans bildar ett nytt bolag och att detta bolag sedan köper ett annat av aktieägarnas bolag av ett tredje bolag ägt av samma personer. Potentiella hinder kan dock uppkomma vid finansieringen, beroende på hur detta hanteras. Om AB3 exempelvis ansöker om ett lån i syfte att finansiera köpet av AB2 och AB2 ställer den ägda fastigheten som säkerhet för detta lån rör det sig sannolikt om ett brott mot i första hand förvärvslåneförbudet eftersom AB2 i det läget kan sägas "köpas för sina egna pengar". Enligt min uppfattning kan detta dock kringgås relativt enkelt genom så kallad efterfinansiering. Efterfinansiering kan exempelvis innebära att i detta fallet AB3 tar ett kortfristigt lån på dåliga villkor och använder pengarna för att förvärva AB2. Därefter kan AB3 omförhandla lånet och i det läget ställa AB2:s inkråm som säkerhet eftersom AB2 då ingår i samma koncern som AB3 (vilket innebär att undantaget från låneförbudet aktualiseras) och redan tillhör AB3 (vilket innebär att förvärvslåneförbudet inte aktualiseras eftersom det bara avser kommande förvärv). På så vis nås samma resultat med ett lite annorlunda tillvägagångssätt utan att bryta mot något av låneförbuden.

Handlingsplan

Det är svårt för mig att ge en konkret rekommendation utan närmare insyn i fallet, men utifrån din fråga bedömer jag att ett förvärv av AB2 genom efterfinansiering är tänkbart som alternativ. Jag vill dock understryka att brott mot låneförbuden kan få mycket allvarliga följder och att du därför bör överväga ditt handlande mycket noggrant.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning
Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll