Förvärvslåneförbudet i aktiebolag

2015-03-26 i Bolag
FRÅGA
Hej, Jag har två frågor angående låneförbudet i ABL.Aktiebolag B äger 60% av aktierna i aktiebolag A. Resterande del av aktiebolag A ägs av Daniel. Aktiebolag B vill nu köpa Daniels aktier i aktiebolag A för 10 miljoner kronor men har just nu ingen möjlighet att finansiera köpet. Är någon av dessa möjligheter tillåten?1) Aktiebolag B lånar pengar i en bank och som säkerhet får banken ett pantbrev i en fastighet som Aktiebolag A äger.2) Daniel lämnar kredit till aktiebolag B på hela köpeskillingen och som säkerhet för krediten får Daniel aktier i aktiebolag A.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Eftersom ägarbolaget B vill ta ett lån i syfte att förvärva aktier i målbolaget A så får inte A ställa säkerhet i form av pant i dess fastighet för lånet, vilket framgår av Aktiebolagslag (2005:551) 21:5. Det första upplägget är alltså otillåtet.

I det andra fallet tolkar jag din beskrivning som att ägarbolaget B ställer en del av sitt eget innehav av aktier i bolag A som säkerhet för den kredit Daniel lämnar i form av betalningsuppskov till B vid köpet av Daniels aktier i A. Eftersom det här inte är fråga om att målbolaget A lånar ut pengar till eller ställer säkerhet för B:s kreditköp av aktier i A, utan att det är B som står risken, så aktualiseras inte förvärvslåneförbudet. Det senare upplägget är alltså tillåtet enligt låneförbudsreglerna.

Observera dock att om banken i det första fallet skulle gå med på att ge B ett lån utan ställande av säkerhet och B därefter köper aktierna av Daniel så finns det inget som hindrar A från att i efterhand bestämma sig för att ställa säkerhet för ägaren B:s lån. Detta ska förstås mot bakgrund att förvärvslåneförbudet enligt Aktiebolagslag 21:5 endast avser förestående aktieförvärv. Eftersom aktiebolaget B efter köpet av Daniels aktier i aktiebolaget A äger 100 % av aktierna så har B mer än hälften av röstvärdet och ska räknas som moderbolag i förhållande till dotterbolaget A, varav de tillsammans utgör en koncern (Aktiebolagslag 1:11 första stycket, punkt 1 och fjärde stycket). Eftersom A och B i detta fall anses som företag i samma koncern så är A:s ställande av säkerhet efter aktieköpet för B:s lån från banken tillåtet, vilket är ett undantag från den generella låneförbudsregeln (Aktiebolagslag 21:2 första stycket, punkt 2 och 21:3). Upplägget fordrar dock att banken står en reell risk under tiden mellan B:s köp av Daniels aktier i A och tidpunkten då A går med på att ställa säkerhet för B:s banklån. Om A redan innan B:s köp av aktierna de facto åtar sig att ställa säkerhet för lånet så aktualiseras förvärvslåneförbudet och upplägget blir otillåtet.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll