Förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning?

2017-05-16 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Om en kommunal nämnd fattar beslut som enbart rör en enskild person, exempelvis rätt till bidrag eller att beredas plats på ett särskilt boende. Överklagas det som ett förvaltningsbesvär eller en laglighetsprövning? Om ett beslut enbart rör en person är det ju konstigt om varje kommunmedlem kan överklaga det.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Du har rätt i att beslut som enbart berör en person i fråga ska överklagas genom förvaltningsbesvär och att beslut som berör alla medlemmar i en kommun ska överklagas genom laglighetsprövning.

Utgångspunkten är att beslut av kommunala organ ska överklagas genom laglighetsprövning, om det inte i lag eller annan författning finns särskilda föreskrifter om överklagande, för då ska den regleringen ha företräde. (kommunallagen 10 kap 3 §).

Beslut av statliga myndigheter överklagas genom förvaltningsbesvär. Medan vissa kommunala beslut kan antingen överklagas genom förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning. Laglighetsprövning kan i huvudsak anföras över politiska beslut och då beslutar förvaltningsrätten, kammarrätten eller högsta förvaltningsdomstolen vad kommunerna får och inte får göra. Domstolen avgör om det politiska beslutet är en angelägenhet för kommunen eller inte. Politiska beslut kan fattas av politiker, kommunfullmäktige, tjänstemän (genom delegation) m.m. Kommunfullmäktiges beslut överklagas nästan alltid genom laglighetsprövning.

Särskilda föreskrifter och undantag
Om beslutet grundas på bestämmelser i kommunallagen så är det oftast fråga om en laglighetsprövning. Om beslutet fattas genom kommunala specialregleringar som i regel innehåller särskilda föreskrifter om förvaltningsbesvär, då är det fråga om ett förvaltningsbesvär. Om det saknas bestämmelser i speciallag eller om frågan inte täcks av de särskilda föreskrifterna så avgörs det genom laglighetsprövning.

Av plan- och bygglagen följer att kommunfullmäktiges beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan, områdesbestämmelser, bygglov eller en fastighetsplan ska överklagas genom förvaltningsbesvär. Detta är ett viktigt undantag men den är samtidigt logisk. Ett beslut om bygglov avser ju egentligen en person i fråga (en fastighetsägare exempelvis) men beslutet kan fattas av kommunfullmäktige. Trots att beslutet fattas av kommunfullmäktige så ska inte beslutet överklagas genom laglighetsprövning eftersom beslutet berör enbart en person i fråga. Så beslutet om bygglov ska överklagas genom förvaltningsbesvär.

Om en kommunalnämnd fattar ett beslut som enbart berör en person i fråga och beslutet avser exempelvis rätt till bidrag så kommer det anges i bland annat socialtjänstlagen hur beslutet om bidrag ska överklagas. Beslut enligt socialtjänstlagen överklagas genom förvaltningsbesvär.

Om kommunalnämnden har fattat beslut om att bereda personen en plats på ett särskilt boende så kommer det att framgå i den specifika lagen (som beslutet grundar sig på) hur man ska överklaga. Troligen så kommer det att röra sig om ett förvaltningsbesvär.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (696)
2021-11-25 Ska barnets pengar beaktas vid prövning av ekonomiskt bistånd?
2021-11-24 Påverkar sambor möjlighet till försörjningsstöd?
2021-11-24 Kan man bli tvångsvårdad om man lider av koprolali?
2021-11-13 Orosanmälan för vuxen

Alla besvarade frågor (97338)