Förvaltning genom boutredningsman

Hej Lawline.

Pga att vi är oense gällande arvsskiftet så har vi nu fått en BOUTREDNINGSMAN tilldelat oss från tingsrätten. Jag undrar nu, som bum måste du väl ta hänsyn till ett befintligt testamente, eller? Sen undrar jag, kan en bum begära att man ska skicka in originalhandlingar? Alla handlingar finns redan som kopior och bilagor.Till sist, vad räknas som en SKÄLIG ersättning när det gäller en bum?

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bouppteckning och om boutredningsmannens uppgifter finns i ärvdabalken (ÄB).

Då en dödsbodelägare begär det ska rätten förordna en boutredningsman att förvalta dödsboet. (19 kap. 1 § ÄB) Till ansökningen ska bifogas vissa handlingar. (19 kap. 1-2 § ÄB) Bland annat ska, om testamente finns, en bestyrkt kopia av detta bifogas. För att ansökan ska bli korrekt rekommenderar jag att besöka domstolens hemsida där det finns en beskrivning av vilka handlingar som ska bifogas till ansökningen.

En boutredningsman ska företa alla åtgärder som är nödvändiga för boets utredning. (19 kap. 11 § ÄB) Boutredningsmannen sköter om förvaltningen för all egendom som tillhör dödsboet istället för dödsbodelägarna och får som utgångspunkt ensam besluta om åtgärder som berör förvaltningen. Förvaltningen går ut på att åstadkomma en avveckling av boet så att dödsboets tillgångar kan överföras till arvingar och testamentstagare. Förvaltningen innefattar bland annat att boutredningsmannen skall föranstalta om bouppteckning, avbetala skulder, driva in fordringar, förhandla med borgenärer samt tala och svara i mål som rör boet.

Boutredningsmannen ska även se till att bouppteckning upprättas och att verkställa eventuella legat i ett testamente. Med det senare avses då testatorn (den som upprättat testamentet) vill testamentera bort en viss specifik egendom eller en viss summa pengar till någon. Sådan legat ska som utgångspunkt verkställas så snart som möjligt. Boutredningsmannen ska alltså ta hänsyn till om det finns ett testamente. Så länge det inte är klart om ett testamente har vunnit laga kraft måste dock hänsyn tas till den osäkerhet som kan föreligga tills det är klart om testamentets bestämmelser blir gällande eller ej när åtgärder vidtas. Ett testamente vinner laga kraft när alla dödsbodelägare har godkänt detta och ingen klandrar detta inom sex månader.

Enligt 19 kap. 19 § 2 st ÄB ska boutredningsmannen erhålla ett skäligt arvode och kostnadsersättning från dödsboet. Vad som avgör vad som utgör skälig ersättning är det arbete som krävts, den tid som gått åt samt den skicklighet som boutredningen genomförts. Vad som kommer att bli den slutliga kostnaden för boutredningsmannen är alltså på förhand svårt att säga, då det utgår från en bedömning i det enskilda fallet.

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Marika JaanisteRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”