Förvaltares befogenheter

FRÅGA
Vad har en förvaltare rätt till?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förvaltarskapet regleras i föräldrabalkens 11 kapitel 7-11 §§. När någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller att sörja för sin person kan rätten besluta att anordna en förvaltare. Det kan till exempel handla om att se till att räkningar blir betalda eller att man får de bidrag man är berättigad till. Förvaltarskap får dock inte anordnas om det räcker med att man får en god man eller att man kan få hjälp på ett mindre ingripande sätt. Rätten är försiktig med att utse förvaltare eftersom att det innebär att den enskilde helt eller delvis förlorar sin rättsliga handlingsförmåga.

Uppdraget anpassas efter den enskildes behov i varje specifikt fall och kan begränsas till att avse viss egendom, viss angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde. Förvaltaren företräder den enskilde i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget och har ensam rådighet över den enskildes egendom. Skulle en förvaltare företa en rättshandling som inte omfattas av uppdraget blir den enskilde inte bunden av den handlingen. Förvaltaren kan även bli skyldig att ersätta en godtroende tredje man för dennes eventuella förlust samt bli skadeståndsskyldig mot den enskilde för skada som orsakas genom förvaltarens uppsåtliga eller vårdslösa agerande.

Den som har en förvaltare har alltid rätt att ta anställning och att förfoga över det man själv tjänat genom eget arbete samt sådant man fått genom gåva eller testamente. Med förvaltarens samtycke får den enskilde även företa andra rättshandlingar som egentligen omfattas av förvaltaruppdraget. Ingår den enskilde ett avtal som omfattas av förvaltaruppdraget utan förvaltarens samtycke är denne inte bunden utan kan frånträda avtalet. Även motparten har i ett sådant fall rätt att frånträda avtalet så länge det inte blivit godkänt av förvaltaren eller på annat sätt behörigen fullgjort.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Johan Waldebrink
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (478)
2020-11-30 Får förvaltare handla online för huvudman?
2020-11-29 Vilka kan ansöka om ny förvaltare?
2020-10-29 När får jag en förvaltare?
2020-10-29 Byte av god man

Alla besvarade frågor (86732)