Förvaltare för vuxen dotter

FRÅGA
Min vuxen dotter behöver förvaltare för att klara ekonomi. Han är 40+ med två barn, varannan vecka. Hon klarar inte sköta ekonomi själv och har skulder på över 300000kr. Kan min andra dotter bli hennes förvaltare och hjälpa. Vem kan man söka sig till.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Som du kanske vet finns det både något som heter god manskap, och något som heter förvaltarskap. En god man ska enligt 11 kap. 4 § Föräldrabalken (FB) anordnas av rätten till en person om denne på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, sin egendom eller sörja för sin person. En god man får inte förordnas utan samtycke av den för vilken godmanskap ska anordnas, om inte dennes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas.

Om någon befinner sig i en sådan situation som anges i stycket ovan, och är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får rätten enligt 11 kap. 7 § FB besluta att anordna en förvaltare för honom eller henne. Förvaltarskap får inte anordnas om det godmanskap är tillräckligt eller att den enskilde på något annat, mindre ingripande sätt får hjälp. Att anordnas en förvaltare är mycket ingripande. Förvaltaruppdraget ska anpassas till den enskildes behov och får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller egendom överstigande ett visst värde.

Det är ofta kommunens överförmyndare, eller överförmyndarnämnd om en sådan finns, som ansöker hos Tingsrätten om förordnande av förvaltare eller god man, men även din dotter eller någon anhörig till henne kan ansöka om det själv hos rätten. Du kan vända dig till din kommuns överförmyndare för att få stöd och hjälp.

Det finns ingenting som hindrar att en anhörig förordnas till förvaltare eller god man, men det måste vara en rättrådig, erfaren eller i övrigt lämplig person. Föreslår din dotter en viss person som god man eller förvaltare, ska den personen förordnas om denne är lämplig och vill åta sig uppdraget. Se 11 kap. 12 § FB.

Hoppas du har fått svar på din fråga, och lycka till!

Vänligen,

Josefine Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (480)
2020-12-02 Kan en förälder bli förvaltare för sin son som lider av spelmissbruk?
2020-11-30 Vad krävs för att bli god man?
2020-11-30 Får förvaltare handla online för huvudman?
2020-11-29 Vilka kan ansöka om ny förvaltare?

Alla besvarade frågor (86932)