Förutsättningar för utmätning av bil

2016-01-04 i Utmätning
FRÅGA
Hejsan! Jag är nyfiken på vilket värde en bil har för en barnfamilj enligt kronofogden?! Om jag skulle köpa en bil, som jag använder till och från arbete samt för att kunna transportera mig fram med mitt barn, skulle då kronofogden kunna utmäta den och be mig köpa en billigare bil? Hur mycket ska bilen vara värd (i pengar) för att kronofogden inte ska utmäta den?Tack på förhand! Hälsningar
SVAR

Hej och tack för din fråga!

En rad förutsättningar måste uppfyllas för att utmätning ska kunna göras i fråga om din bil.

För det första så måste Kronofogdemyndigheten bevisa att bilen tillhör dig, vilket framgår av Utsökningsbalk (1981:774) 4:17. Om bilen däremot är i din besittning, det vill säga att du har bilen hos dig eller att du förvarar den på annan plats där endast du har möjlighet att komma åt den med nyckel eller dylikt, så uppställs en presumtion för att bilen tillhör dig (Utsökningsbalk 4:18 första stycket). För att bryta presumtionen så måste du själv eller den egentlige ägaren anföra bevisning för att bilen inte tillhör dig, exempelvis genom uppvisande av kvitto eller liknande. Att bilen eventuellt är köpt på avbetalning med återtagandeförbehåll för säljaren hindrar inte att bilen kan utmätas – däremot kan Kronofogdemyndigheten sälja bilen endast om köpeskillingen förslår till betalning av säljarens fordran eller om säljaren ger sitt samtycke med förbehåll för sin rätt (Utsökningsbalk 5:5 andra stycket, och 9:10 första stycket). I ett sådant fall upphör ditt ansvar för avbetalningarna. Det bör också noteras att eftersom bilar vanligen köps genom avbetalning med återtagandeförbehåll så gör Kronofogdemyndigheten regelmässigt en undersökning av ägarförhållandet för bilar, även i det fall att den ovan nämnda ägarpresumtionen föreligger.

För det andra så måste bilen vara överlåtbar. Om säljaren av bilen har uppställt ett förbud för dig att sälja, skänka eller byta bort bilen genom avtal innan bilen utgavs till dig så förhindrar det utmätning, under förutsättning att förbudet har ställts upp i säljarens intresse. I samband med avbetalningsköp med återtagandeförbehåll för säljaren så är det vanligt att denne uppställer ett sådant överlåtelseförbud. Om överlåtelseförbudet dock endast har uppställts för att säkerställa återtagandeförbehållet så är inte ett sådant överlåtelseförbud något hinder för utmätning (Utsökningsbalk 5:5 andra stycket).

För det tredje så måste bilen ha ett förmögenhetsvärde. Med detta avses att utmätningen måste ge ett överskott, i relation till förrättningskostnader som uppkommer efter utmätningsbeslutet, som gör åtgärden försvarlig (Utsökningsbalk 4:3 första stycket). Försvarligheten bedöms i varje enskilt fall, men i rättspraxis så har det exempelvis inte ansetts försvarligt att utmäta en bil med ett värde av 5 000 kronor. Kronofogdemyndigheten har dessutom att iaktta att i första hand utmäta tillgångar vars borttagande medför minsta möjliga kostnad, förlust eller olägenhet för dig (Utsökningsbalk 4:3 andra stycket). Eftersom du använder bilen för resa till och från arbetet och för att transportera ditt barn så kan det tala för att en utmätning av bilen medför en sådan olägenhet att andra tillgångar i första hand bör utmätas för att tillgodose borgenärens fordran. Det kan dock tänkas att utmätning av bilen anses som en mindre olägenhet om det finns fullgod kollektivtrafik för de sträckor som du behöver tillryggalägga i vardagen.

För det fjärde så får inte utmätningen innebära att tillgångar som hör samman skiljs åt utan särskilt skäl (Utsökningsbalk 4:6 första stycket). Detta så kallade splittringsförbud avser vanligen att Kronofogdemyndigheten inte får utmäta exempelvis motorn i en bil, med hänsyn till att bilen utgör en ekonomisk enhet som har ett större värde än totalvärdet för alla dess delar i splittrat skick. Eftersom det är bilen som väntas bli utmätt så aktualiseras dock inte splittringsförbudet.

För det femte så får inte egendom som hör till ditt så kallade beneficium utmätas. Till beneficium hör bland annat föremål som tjänar uteslutande till ditt eller din familjs personliga bruk och utrustning som är nödvändig för hemmet eller förvärvsverksamhet (Utsökningsbalk 5:1 punkt 1-3, och 5:2 första stycket). Om du eller någon i din familj lider av en funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom så ska detta också beaktas vid avgörandet av vad som hör till beneficium (Utsökningsbalk 5:2 andra stycket). I rättspraxis så har bilar ofta undantagits från utmätning genom beneficiereglerna avseende fall där gäldenären eller någon av dennes familjemedlemmar har lidit av funktionshinder och endast med stor svårighet har kunnat förflytta sig till fots. Behov av bil för resor till arbete eller liknande har dock inte enligt rättspraxis kunnat motivera att bil ska anses som beneficium när kollektivtrafik finns tillgänglig. Även om bilen skulle anses höra till ditt beneficium så kan det dock föreligga att den har ett alltför högt värde för att kunna undantas. I ett sådant fall så görs utmätning med förbehåll för att du ska erhålla ett skäligt belopp ur köpeskillingen efter försäljningen så att du kan köpa eller hyra en billigare ersättningsbil (Utsökningsbalk 5:4). Det går dock inte att uttala sig generellt om vad som är ett sådant värde, eftersom detta är beroende av konjunkturen och bedömningen av hur omsättningsbar bilen är på marknaden.

Med andra ord så kan faktumet att du använder bilen för resa till och från arbetet och transport av ditt barn tala för att Kronofogdemyndigheten i första hand bör utmäta någon av dina andra tillgångar. Om kollektivtrafik dock finns tillgänglig så kan det tala för att bilen inte ska anses som beneficium, varav beneficiereglerna inte kan hindra utmätning och Kronofogdemyndigheten kan prioritera bilen i fråga om utmätning som medför minsta möjliga olägenhet för dig.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (484)
2020-11-27 Kronofogdes utmätningsbefogenhet.
2020-11-22 Kan Kronofogdemyndigheten utmäta lön från vissa anställningsformer?
2020-11-22 Utmätning av lön
2020-11-14 Kan Kronofogden mäta ut makans eller barnens besparingar vid makens obestånd?

Alla besvarade frågor (86819)