FrågaEKONOMIÖvrigt30/12/2018

Förutsättningar för sakrättslig verkan vid pantsättning av diverse egendomsslag

Hej! Jag behöver låna pengar och undrar om följande tillgångar kan ställas som säkerhet som jag kan belåna.

- Jag har nyttjanderätt (hyres) av en brygga och två sjöbodar (bredvid mitt kontor, enskild firma), kan denna brygga, sjöbodar användas som säkerhet?

- Jag har en båt som jag tänker att jag kan repetera samtidigt som den är ställd som säkerhet? Kan denna göras?

- Har en annan mindre båt som står hos min syster, kan denna ställas som säkerhet?

- Har en sommarstuga som står på mark som jag hyr, kan denna sommarstuga trots detta ställas som säkerhet?

Tack

Allt gott

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga behandlar panträtt och de sakrättsliga frågeställningar som aktualiseras.

Inledningsvis ska erinras att pantsättning av nyttjanderätt kan enbart göras av nyttjanderättsupplåtaren. En nyttjanderättstagare, exempelvis en hyresgäst, kan alltså inte pantsätta sin hyresrätt. Nyttjanderätten till bryggan och sjöbodarna kan således inte pantsättas.

Bägge båtar är att betrakta som lös egendom. En förutsättning för att det ska vara fråga om en giltig pantsättning är att tradition (besittningsövergång) skett av pantegendomen (se 10:1 Handelsbalken) Härtill fordras alltså att den som vill pantsätta lös egendom som utgångspunkt lämnar över egendomen till panthavaren. HD har i flera avgöranden, däribland NJA 1996 s. 52, fastslagit att avgörande för om tradition har skett inte nödvändigtvis behöver bero på om egendomen faktiskt tagit emot denna, utan att pantsättaren får sin rådighet avskuren. Avgörande är alltså om pantsättaren kan fortsätta nyttja egendomen eller inte. Av omständigheterna i frågan framgår att du avser renovera den större båten. Eftersom din rådighet över båten består kommer pantsättningen inte bli giltig vid eventuellt obestånd.

Vad gäller den mindre båten aktualiseras lag (1936:88) om pantsättning av lös egendom som innehavet av tredje man. Däri stipuleras att denuntiation krävs för sakrättslig verkan. Med denuntiation avses att det räcker med ett meddelande om utfästelse av panträtt till besittaren.

Beträffande sommarstugan torde denna inte omfattas av 1936 års lag (se lagkommentarer). Istället gäller allmänna sakrättsliga principer. Bedömningen av vad som krävs för att uppnå sakrättslig verkan vid pantsättning av byggnad på ofri grund är i dagsläget oklart. Såsom jag konstaterat ovan kan all lös egendom pantsättas om dessa traderats, eller i vart fall innebär en avskuren rådighet för pantsättaren. Jag kan dessvärre inte ge ett säkert svar på hur en lånegivare ställer sig till frågan.

Vänligen,

Francisco StråhleRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Ekonomi och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000