Förutsättningar för återvinnande av mål till hovrätten

2017-10-10 i Domstol
FRÅGA
Hej,vad krävs i princip för att få HD att hänvisa HR attåter pröva en av HRs laga kraft vunna domslut? Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En dom kan återförvisas på grund av att det i lägre instans har förekommit olika slags fel. Dessa fel kan vara av materiell eller processuell art. Materiella fel är sådana som rör själva saken. Processuella fel däremot rör exempelvis de fall när processuella föreskrifter tillämpas felaktigt.

Har det enligt 59 kap. 1 § rättegångsbalken förekommit domvilla (grovt formellt fel i en dom eller beslut) ska Högsta domstolen undanröja hovrättens dom och den kan därefter återförvisas till hovrätten. Detsamma gäller om domare i hovrätten varit jävig.

Övriga omständigheter som kan föranleda att mål återförvisas till lägre instans är att fel part fört talan, någon har stämt in i fel forum, en omständighet som inte har åberopats har legat till grund för dom eller att en domstol har dömt utöver parts yrkande (55 kap. 15 § rättegångsbalken). I de fall Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd kan det meddelas avseende en begränsad del av en fråga, därefter kan Högsta domstolen om, ytterligare prövning behövs, återförvisa målet till lägre instans (55 kap. 12 § rättegångsbalken).

I ett första led måste dock resning beviljas (58 kap. 2 § rättegångsbalken), om det skulle vara så att domen vunnit laga kraft. Under en pågående rättegång i Högsta domstolen har domstolen dock har att ex officio undersöka förekomsten av materiella eller processrättsliga fel, det vill säga, att domstolen ska självmant undersöka förekomsten av felaktigheter.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen


Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (505)
2021-07-27 Kan en domstol döma en person för ett grövre brott än vad åklagare har åtalat?
2021-07-21 Får tingsrätten pröva ett brottmål utan att hålla huvudförhandling?
2021-07-08 Är det värt att överklaga och vad innebär villkorlig dom?
2021-06-30 Dubbelbestraffning

Alla besvarade frågor (94604)