Forumregler vid tvistemål, mer specifikt förfallen faktura

2015-03-06 i Domstol
FRÅGA
Hej!Jag har en faktura som har förfallit till betalning och när jag gjorde en kontroll med folkbokföringen så är personen utflyttad till Norge men äger fortfarande en bostadsrätt i Sverige.Jag har varit i kontakt med Kronofogden samt Tingsrätten och får som tips att ta kontakt med Norska ambassaden eller advokat för att gå vidare. Jag har namn, svenskt personnummer, mailadress, svenska bostadsadressen, c/o adress i Norge, senaste arbetsplats, norskt telefonnummer & mobilnummer.Jag kan ansöka om stämning vid svensk domstol men risken finns att rätt forum inte hittas pga utflyttningen. Jag kan även ansöka om stämning i Norge men vet inte hur jag ska gå vidare. Kan ni hjälpa mig med detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser rörande vilken allmän domstol talan ska väckas i tvistemål återfinns i 10 kapitlet rättegångsbalken (1942:740), RB). (Hittas här). Frågan om svensk domstol är behörig istället för en utländsk domstol berörs inte av dessa bestämmelser. Att ha i åtanke är att konkurrerande bestämmelser kan finnas i norsk lagstiftning. Det krävs att du kan visa på att det är rätt forum som du vänder dig till, dvs. styrka med t.ex. kontrakthandlingar eller dylikt.

Det allmänna forumet för tvistemål återfinns i 10:1 RB. Där stadgas det att:

"Laga domstol i tvistemål i allmänhet är rätten i den ort, där svaraden har sitt hemvist". Hemvistbegreppet tydligörs i 2st. där det stadgas att: "är svaranden folkbokförd i Sverige anses som hans hemvist den ort där han var folkbokförd den 1 november föregående år".

I sista stycket 10:1 stadgas det s.k. vagabondforumet där den som icke äger känt hemvist vare sig inom eller utom riket sökes där han uppehåller sig. Är han svensk medborgare och uppehåller han sig utom riket eller är hans uppehållsort okänd, sökes han där han inom riket senast haft hemvist eller uppehållit sig (se 10:1 st. 5).

Ersättningsforum till det allmäna fora i 10:1 är 10:3 RB. Där stadgas att "Den som icke äger känt hemvist inom riket må i tvist rörande betalningsskyldighet sökas där honom tillhörig egendom finnes. Rör tvisten lös egendom, må han sökas där egendomen finnes".

St. 2: Fordran, som grundas på löpande skuldebrev eller annan handling anses finnas där handlingen är.

Denna bestämmelse är dock avsedd att tillämpas restriktivt, och kan inte användas om han uppehåller sig utom riket om han har känt hemvist här (vilken enligt din frågeformulering han inte verkar ha). Rör det sig om ett löpande skuldebrev eller eller handling som utgör vilkor för betalningsskyldighet har du möjlighet att stämma honom där handlingen finns.

I annat fall kan du använda dig av ytterligare en alternativ regel till 10:1 RB, nämligen regeln i 10:4 RB. Där stadgas att "Har den som icke äger känt hemvist inom riket här ingått förbindelse eller eljest ådragit sig gäld, må han i tivst därom sökas där förbindelsen ingicks eller gälden uppkom". Regeln i 10:4 kallas för kontraktsforum. Svarandens utfästelse ska vara gjord på domstolsorten (dvs. avtalet ska ha ingåtts där).

Det är ganska så röriga och komplexa regler kring vilken som är laga domstol, och oftast finns det möjlighet att stämma in vid flera olika forum. Oftast kan man stämma in på en av dessa forum. Förslagsvis borde du kunna använda dig utav 10:4 då ni har ingått ett kontrakt med varandra. Det korrekta forumet är alltså orten där förbindelsen ingicks eller gälden uppkom.

Om du har några frågor kring mitt svar, eller om du behöver ytterligare hjälp med utformandet av stämningsansökan kan du kontakta mig på fredrik.holst@lawline.se

Fredrik Holst
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (415)
2020-06-30 Hur får domare formulera sig i domskäl?
2020-06-25 Jäv om en domare dömer samma person i flera mål?
2020-06-24 Slipper tilltalad att dömas för brott om tilltalad inte närvarar vid rättegången?
2020-06-21 När är förlikning i tvistemål tillåtet?

Alla besvarade frågor (81689)