Förtäckt vinstutdelning – aktiebolagsrättsliga, insolvensrättsliga, skatterättsliga och straffrättsliga konsekvenser

2016-08-03 i Bolag
FRÅGA
HejFår man lyfta ur en lastbil ur ett aktiebolag till sig själv.?Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga undrar du om det finns några rättsliga hinder för att ta ut egendom från ens egna aktiebolag, dvs att låta ditt aktiebolag ge bort egendom till dig själv.

Rent allmänt rör det sig om en gåva om du inte ger fullt vederlag för egendomen, vilket inte är något problem i sig. Det finns dock särskilda regler i olika rättsområden som kan påverka en sådan gåva. Jag tänker behandla några som jag tror kan vara av särskilt intresse för dig, nämligen reglerna om värdeöverföring för aktiebolag, de insolvensrättsliga reglerna om återvinning, uttagsbeskattning, samt eventuella brott som det kan vara värt att hålla i minnet. Därefter sammanfattar jag det sagda.

Före jag börjar vill jag dock framhålla att i princip allt jag tar upp i det följande inte är aktuellt om du ger fullt vederlag för lastbilen. Då rör det sig ju bara om ett vanligt köp

Aktiebolagsrättsliga regler om värdeöverföring

Att ta ut egendom från sitt eget aktiebolag utan att ge fullt vederlag är en värdeöverföring enligt 17 kap. 1 § första stycket fjärde punkten aktiebolagslagen (2005:551) (ABL). För att en värdeöverföring ska vara giltig måste den vara förenlig med två olika regelkomplex.

Det första är de olika formregler som gäller för värdeöverföringar, se t.ex. 17 kap. 2 § ABL. Dessa regler är dock huvudsakligen till för att skydda aktieägarna, varför de kan åsidosättas om samtliga aktieägare samtycker till det. De är alltså inga hinder mot uttag i ett aktiebolag där du är ensamaktieägare.

Det andra regelkomplexet är dock de s.k. borgenärsskyddsreglerna, vilka är till för att skydda aktiebolagets borgenärer (dvs, fordringsägare). Dessa kan inte åsidosättas genom samtycke. Den främsta av dessa slags regler är 17 kap. 3 § ABL. Lagrummet kan delas in i två delar. För det första kräver det att en värdeöverföring inte får medföra att aktiebolaget inte har täckning för dess bundna egna kapital – dvs, det måste finnas fritt eget kapital som täcker egendomens bokförda värde minus eventuellt tillfört vederlag (se rättsfallet NJA 1995 s. 742). För det andra kräver paragrafen att en värdeöverföring ska vara försvarlig mot bakgrund av de omständigheter som listas i 17 kap. 3 § andra stycket ABL.

Om värdeöverföringen strider mot någon av de här ovan redovisade regelkomplexen är den ogiltig och ska enligt 17 kap. 6 § ABL återbäras. Visserligen krävs också att du är i ond tro om att det rör sig om en värdeöverföring för att 17 kap. 6 § ABL ska aktualiseras, men om du är ensamaktieägare är det närmast ofrånkomligt att du var i ond tro.

Återvinning

Det kan vara bra att veta om att 4 kap. konkurslagen (1987:672) (här förkortad KL) kan medföra problem i efterhand, för det fall att ditt aktiebolag skulle gå i konkurs. Kapitlet reglerar s.k. återvinning, vilken i princip innebär att konkursboet tar tillbaka en giltig transaktion, som om den vore ogiltig. En gåva kan enligt 4 kap. 6 § KL återvinnas om den fullbordades inom sex månader före konkursansökan kom in till tingsrätten, som huvudregel.

Också 4 kap. 5 § KL kan vara värt att hålla i åtanke, särskilt då en ensamaktieägare är närstående till sitt aktiebolag enligt 4 kap. 3 § andra stycket första punkten KL. För vidare läsning, se det följande äldre svaret på Lawline: Återvinning av en bortskänkt fastighet efter en längre tid.

Uttagsbeskattning

Att ett aktiebolag överlåter en tillgång utan ersättning eller till underpris utan att detta är affärsmässigt motiverat klassificeras som ett uttag enligt 22 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229) (förkortad IL). Enligt 22 kap. 7 § IL behandlas ett uttag som om egendomen hade sålts till marknadsvärde, vilket kommer att medföra att aktiebolaget måste ta upp en intäkt.

Notera också att du personligen kommer att behöva ta upp lastbilen som en intäkt i inkomstslaget kapital enligt 41 kap. 1 § och 42 kap. 1 § IL.

Brott mot borgenärer

Som huvudregel är det inte brottsligt att ta ut egendom från ens egna aktiebolag. Om aktiebolaget dock är på obestånd, eller när det finns påtaglig fara för att aktiebolaget ska komma på obestånd, kan dock 11 kap. 1 § brottsbalken (1962:700) bli aktuell. Paragrafen behandlar brottet oredlighet mot borgenärer. För mer läsning, se t.ex. följande äldre svar på Lawline: Är gåvan tillåten då givaren har skuld till kronofogden?

Sammanfattning

Som huvudregel är det tillåtet för ett aktiebolag att ge sin aktieägare egendom. En sådan gåva måste dock vara förenlig med reglerna i 17 kap. ABL, som rör värdeöverföringar. Det finns också andra regler som kan påverka en sådan transaktion, bl.a. konkursrättens återvinningsregler, uttagsbeskattningsreglerna, samt borgenärsbrotten.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med uttag ur aktiebolag är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Simon Göransson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (669)
2020-10-14 Får du sälja aktier som du har ärvt?
2020-10-10 Tillsätta en minoritetsrevisor
2020-10-10 Köpa ut delägare i aktiebolag
2020-10-07 Tillvägagångssättet för att en person ska ta över ett aktiebolag samt kravet på aktiekapitalet

Alla besvarade frågor (85192)