Förstärkt laglottsskydd

Min pappa gick nyligen bort. Vi är tre såkallade särkullbarn och sedan hans fru som ska dela på arvet. Men min pappa som hade ett bra jobb har inga pengar kvar tydligen. Han hade cancer och var sjuk i minst ett år innan han gick bort. Vi var på informationsmöte om bouppteckning där de gick igenom hans och fruns tillgångar. Hon har många isk konto medan pappa hade inget. De hade inte mycket pengar på det gemensamma kontot heller. Hans tillgångar gick på drygt 100 000 och sen skuld på det medan frun hade tillgångar i miljontal. Är det så att de har fört över pengar till hennes isk konton så att hon ska få behålla allt? Är det lagligt? Finna det något vi kan göra åt detta i så fall? Får man föra över pengar när man är sjuk och vet att man ska dö?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Reglerna om hur arv fördelas finns i ärvdabalken, nedan förkortat ÄB. Jag utgår från att din pappa inte skrev något testamente om hur hans kvarlåtenskap skulle fördelas. Som särkullbarn har ni därmed rätt att få ut er arvslott efter er pappa direkt (3 kap. 1 § ÄB). Eftersom att ni är tre särkullbarn ska hela er pappas kvarlåtenskap fördelas mellan er tre. Hans fru tar inte del av arvet i detta fall.

Är det så att de har fört över pengar till hennes isk konton så att hon ska få behålla allt? Är det lagligt? Finns det något vi kan göra åt detta i så fall?
Jag kan tyvärr inte svara exakt på vilka transaktioner som din pappa har gjort. Som utgångspunkt står det en person fritt att disponera över sin egendom bäst hen önskar. En förälder har inga restriktioner gällande användningen av sin egendom under sin livstid. Detta gäller med undantag för testamente och gåvor som är att likställa med testamente om dessa syftar till att undanhålla bröstarvingarnas berättigade laglotter. Vad man i sådant fall kan göra är att begära jämkning av testamentet/gåvodispositionerna (mer i nästa fråga).

Får man föra över pengar när man är sjuk och vet att man ska dö?
När det gäller arv är huvudregeln att bröstarvingar inte kan göras arvlösa, bröstarvingar har alltid rätt till sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att en person inte genom testamente kan förfoga över sin egendom på ett sätt som skulle göra bröstarvingarna helt utan arv. Exempelvis genom att i ett testamente skriva att all kvarlåtenskap ska tillfalla en utomstående person. I en sådan situation kan bröstarvingar jämka testamentet för att få ut sin laglott. Testamentstagaren får då mindre egendom än vad som föreskrivits i testamentet.

I ditt fall finns inget skriftligt testamente och laglottsbestämmelserna blir tillämpliga just när en förälder genom testamente försöker göra sina barn arvlösa. För att en förälder inte ska kunna kringgå dessa bestämmelser och istället för att upprätta testamente, ge bort sina tillgångar finns en bestämmelse om förstärkt laglottskydd i 7 kap. 4 § ÄB. Detta innebär att det finns ett skydd för bröstarvingar för den situationen att en förälder ordnar med sitt arv på sätt att hen ger bort egendom av den anledningen att personen vet att hen snart kommer dö. Detta ger i princip samma effekt som om det istället hade varit föreskrivet i ett testamente. Konsekvenserna blir att bröstarvingar kan begära jämkning i själva gåvorna.

Kvarlåtenskapens värde ska då beräknas genom
- vad som faktiskt finns kvar, och
- värdet av den egendom som getts bort under de ovan beskrivna omständigheterna (kursivt).

Summan ska sedan divideras på antalet bröstarvingar. Detta utgör respektive bröstarvinges arvslott. Arvslotten ska i sin tur delas med två, halva arvslotten utgör den berättigade laglotten. Laglotten har bröstarvingar rätt till och om det är så att den faktiska kvarlåtenskap inte uppgår till ett värde motsvarande laglotternas värde, ska gåvomottagaren återbära det värdet som återstår för att den/de berättigade laglotten/laglotterna ska utgå till bröstarvingarna.

Sammanfattningsvis gäller att eftersom att din pappa var gift ska vid hans bortgång först en bodelning ske. Hans fru ska få sin del av giftorättsgodset. Det som sedan återstår utgör din pappas kvarlåtenskap. Eftersom det inte finns något upprättat testamente ska ni tre särkullbarn som utgångspunkt dela på denna kvarlåtenskap enligt den legala arvsordningen (2 kap. 1 § ÄB och 3 kap. 1 § ÄB).

Av informationen i din fråga skulle det kunna röra sig om en situation som aktualiserar bestämmelsen om förstärkt laglottsskydd. De dispositioner som träffas av denna bestämmelse är de dispositioner som är vidtagna av er pappa som ett led i att fördela hans kvarlåtenskap, dvs med anledning av stundande bortgång. Detta innebär i så fall att ni kan bli berättigade till en högre summa än den som skulle blivit om ni enbart delat lika på den faktiska kvarlåtenskapen utan hänsyn till dessa dispositioner. För att ni ska få denna summa, dvs. er berättigade laglott, måste ni begära jämkning i dispositionerna. Detta gör ni genom att väcka talan mot er pappas fru inom ett år från det att bouppteckningen efter er pappa avslutats (7 kap. 4 § andra stycket ÄB).

Hoppas att du fick svar på din fråga och annars är du välkommen att ställa en ny!

Linn GerhardssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”