Försörjningskrav och krav på bostad vid ansökan om permanent uppehållstillstånd efter 4 år med arbetstillstånd - Vad gäller?

Tjena, jag har en fråga om boendekravet för permanent uppehålstillstånd. Jag kommer söka till ett permanent uppehålstillstånd nästa år, som en del av ett förlängd arbetstillstånd efter 4 år. Jag söker tillståndet bara för mig själv. Just nu bor jag som inneboende i ett 2-ROK (1 vardagsrum med kök, 1 sovrum, 1 toalet) med min hyresvärd. Vi har skrivit ett 1-år kontrakt, och min hyresvärd kan fortsätta skriva ett annat 1-år inneboende kontrakt med mig. Men jag är inte säker om jag borde fortsätta med ett inneboendes kontrakt, eller borde jag söka ett andrahandskontrakt. Skulle ett ineboende kontrakt uppfylla kravet på bostad för permanent uppehållstillstånd för en singel person? Och hur gällder det för andrahandskontrakt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är utlänningslagen (UtlL)utlänningsförordningen (UtlF).


I 5 kap. 5 § 1 st. UtlL sägs att ett permanent uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren har haft 1. uppehållstillstånd för arbete eller ett av Sverige utfärdat EU-blåkort, ICT-tillstånd, ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse eller tillstånd för säsongsarbete, eller 2. uppehållstillstånd för studier som avser utbildning på forskarnivå. Och när det sedan gäller de särskilda kraven för permanent uppehållstillstånd återfinns relevant bestämmelse i 5 kap. 7 § UtlL. Däri anges att ett permanent uppehållstillstånd får beviljas endast om 1. utlänningen kan försörja sig, och 2. det med hänsyn till utlänningens förväntade levnadssätt inte råder tveksamhet om att ett permanent uppehållstillstånd bör beviljas.


Din huvudsakliga fråga avser den första punkten i den sistnämnda bestämmelsen, dvs. den första punkten i 5 kap. 7 § UtlL. Någon uttrycklig bostadsreglering i just det här fallet finns dock inte, men ett krav på bostad kan dels tolkas in under försörjningskravet, dels kan värdefull vägledning hämtas från andra bestämmelser i utlänningslagen och andra relevanta föreskrifter. På anhöriginvandringens område gäller följande. Och ett sådant tillstånd får beviljas enbart om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och har en bostad av tillräcklig storlek och standard både för sig själv och utlänningen, se 5 kap. 3 b § UtlL. Se även Migrationsöverdomstolens (MIG) avgörande MIG 2011:16 liksom vissa föreskrifter i Migrationsverkets författningssamling.


När det exempelvis gäller säsongsarbete uttalas i 6 c kap. 2 § 1 st. 4 p. UtlL att ett tillstånd för säsongsarbete ska beviljas om utlänningen kan visa att han eller hon under sin vistelse kommer att ha tillgång till en bostad med lämplig standard. I Migrationsverket författningssamling, MIGRFS 2018:6, anges på området för säsongsarbete att kravet på en bostad med lämplig standard ska anses uppfyllt om utlänningen, senast då han eller hon påbörjar sin vistelse i Sverige, förfogar över en bostad som han eller hon äger, hyr i första eller andra hand eller innehar med bostadsrätt. Utlänningen ska skriftligt styrka sin bostadssituation, t.ex. genom ett hyresavtal eller ett intyg från en fastighetsägare, hyresvärd eller bostadsförmedling om ett kommande avtal. Om bostaden hyrs i andra hand, ska uthyrningen vara godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd. Sammanfattningsvis i den här delen kan alltså konstateras att andrahandskontrakt är accepteras av lagstiftaren under förutsättning att avtalet har viss varaktighet och att det har godkänts av behörig part. Däremot räcker inte ett inneboendeupplägg.


Vidare görs hänvisningar till jordabalken (JB) och däri stipuleras, som svar på din huvudsakliga fråga, att bostaden i enlighet 12 kap. 9 och 18 a §§ JB på tillträdesdagen ska tillhandahållas i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen på orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet och vara försedd med: kontinuerlig uppvärmning, kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien, avlopp för spillvatten, personlig hygien, omfattande toalett och tvättställ samt badkar eller dusch, försörjning med elektrisk ström för normal hushållsförbrukning, matlagning, omfattande spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och avställningsytor, att det finns tillgång både till förrådsutrymmen inom fastigheten och till anordning för hushållstvätt inom fastigheten eller inom rimligt avstånd från den och att huset inte har sådana brister i fråga om hållfasthet, brandsäkerhet eller sanitära förhållanden som inte skäligen kan godtas.


Samma regler som gäller vid anhöriginvandring och säsongsarbete torde naturligtvis minst gälla även dig som ensamsökande. Och när det gäller försörjningskravet generellt kan mycket kort sägas att kravet på att kunna försörja sig i 5 kap. 7 § utlänningslagen (2005:716) är uppfyllt om utlänningen har lön som efter avdrag för preliminär skatt uppgår till förbehållsbeloppet vid utmätning av lön enligt 7 kap. 5 § utsökningsbalken. Beräkningen ska endast göras med beaktande av vad som behövs för försörjning av utlänningen själv och inte eventuella familjemedlemmar. Arbetsrelaterad ersättning som utgår tillfälligt under pågående anställning jämställs med lön. Inkomst från subventionerad anställning, ersättning från arbetslöshetsförsäkring eller aktivitetsstöd får inte beaktas. Inte heller andra ersättningar med anledning av arbetslöshet får beaktas. Kravet är också uppfyllt om utlänningen har inkomster från näringsverksamhet som han eller hon kan försörja sig på. För att försörjningskravet ska anses vara uppfyllt måste försörjningsförmågan ha en viss varaktighet. Det nyss sagda står att finna i 4 kap. 4 e § UtlF.


Notis: MIG styr rättspraxis på det här området och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (migrationsdomstolarna) samt Polismyndigheten och Migrationsverket informellt har att följa.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. 


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000