Försök till stöld - butiksanställd

Hej, jag behöver råd... Jag jobbade i en klädesbutik för ett tag sedan och gjorde något väldigt dumt, vi hade fått in nya kläder och jag la två plagg i en sopsäck...min chef fattade misstankar och tog säcken med sig...kort därefter kom cheferna tillbax med butiksvakten och konfronterade mig...jag kände mig oerhört stressad och pressad och stundom hotad av dom alla tre! Jag hade alltså inte tagit med mig något från butiken och vet inte om jag hade gjort det men till slut erkände jag att jag haft tanken att göra det,. Vi kom överens om att jag skulle säga upp mig och gå på dagen mot att de inte gjorde någon polis anmälan, detta intygades av butiksvakten. Igår blev jag kallad till polisen för förhör angående försök till stöld och stöld! Försöket till stöld har jag redan erkänt men de saker de anklagar mig för att ha stulit har jag inte rört. Nu undrar jag vad jag ska säga till polisen och vad händer sedan, blir det rättegång då? Och hur giltig är en sådan överenskommelse som vi hade?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga. 

De aktuella brotten i din fråga bedömer jag främst som stöld eller snatteri. Vid det ”typiska fallet” anses en värdegräns på 1000 kr avgöra vilket av brotten det är frågan om. Detta fall kan dock förmodligen inte bedömas som ett normalfall. Även om värdet av sakerna skulle understiga 1000 kr kan stöld bli aktuellt eftersom du var anställd i butiken och därmed hade ett förtroende som utnyttjats.  

Brottet stöld återfinns i (8 kap 1§ BrB) och lyder: ”Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år."

En stöld blir fullbordad på ett tidigt stadium p.g.a. tillägnelseuppsåtet ” d.v.s. reda vid tillgreppet förutsatt att gärningsmannen har någon form av uppsåt att tillägna sig det tagna”. När det gäller tillgrepp i butik kan sägas att läget är lite speciellt vilket klargjordes främst i rättsfallet NJA 1972 s. 253 ”i vart fall för konsumenter”. I en butik som är öppen för försäljning har allmänheten rätt att ta en vara och bära runt den inne i butiken, detta inledande tagande utgörs alltså av en lovlig sambesittning. Ett olovligt tagande sker sedan om gärningsmannen för varan över en viss gräns i butiken, så att denne får ensambesittning, utan att betala för varan. För frågan om brott är förövat är det utan betydelse att det första tagandet skett med stölduppsåt eller att varan inne i butiken dolts i t.ex. kläder eller i en väska. Vart gränsen går är lite olika i olika butiker, om det t.ex. finns en kassaspärr anses tagandet olovligt när kassaspärren passeras. Om butiken finns i ett varuhus med klart avgränsade avdelningar sker normalt övergången till ensambesittning när avdelningens gräns passeras. Eftersom du inte tog ut varorna från butiken är förmodligen det fullbordade brottet stöld inte aktuellt. 

Försök till stöld kan dock bli relevant och är straffbelagt enl. (8 kap 12§ BrB). Det krävs dock att ditt uppsåt kan bevisas i alla led. (Försök till snatteri är inte straffbelagt om din gärning skulle bedömas som sådan.) Huruvida detta fall kommer att tas upp i domstol är en fråga för åklagaren, då stöld faller under allmänt åtal. Detta innebär alltså att åklagaren i så fall väcker åtal och inte din före detta arbetsgivare. Att du och arbetsgivaren kommit överens om något annat är inte relevant då åklagaren kan välja att ta upp fallet även om arbetsgivaren skulle välja att ta tillbaka sin anmälan.

Att en arbetstagare stjäl från arbetsplatsen utgör vanligtvis en legitim anledning att avskeda arbetstagaren (med omedelbar verkan), om detta medför att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18§ LAS). Det kan dock ifrågasättas om endast misstanke om ett icke fullbordat brott (utan fällande dom) kan leda till ett giltigt avskedande. Detta är dock en bedömning från fall till fall och en fällande dom är inget krav för att ett avskedande ska kunna ske se t.ex. AD 2002 nr 83.  

I ditt fall tycks du själv ha sagt upp dig i utbyte mot att arbetsgivaren inte skulle gå till polisen. Om arbetsgivaren föranlett arbetstagaren att säga upp sig själv och i samband därmed handlat på ett sätt som strider mot god sed på arbetsmarknaden eller som eljest måste anses otillbörligt kan det vara frågan om provocerad uppsägning som kan angripas rättsligt. Jag kan dock inte uttala mig om utifall detta skulle kunna bli aktuellt i ditt fall.

Angående att din arbetsgivare hotade att anmäla till polisen om du inte sade upp dig kan följande nämnas. Att tvinga någon att göra något genom hot om åtal eller angivelse utgör endast brottet olaga tvång (4 kap 4§ BrB) om tvånget varit otillbörligt t.ex. om syftet med att framföra hotet var att skada den tvungne eller nå oskälig ekonomisk vinning. Tillbörligt tvång är däremot inte straffbelagt, t.ex. om någon hotar att polisanmäla en annan som vägrar betala en skuld om denne inte betalar skäligt belopp.

Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1962:700) för BrB och (https://lagen.nu/1982:80) för LAS 

Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga. 

MVH /Veronica Eriksson  

Veronica ErikssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”