Försök till rån

FRÅGA
Har blivit dömd för försök till rån (privat person) åklagaren yrkade i tingsrätten efter att jag suttit häktad i 1 månad att jag skulle dömas för försök till rån med påföljd 18 månader jag vart efter huvudförhandlingen släppt och dömd till 6 månader fängelse för misshandel vilket jag erkänt. Målsägaren påstår att jag innan misshandeln påbörjades krävt pengar av han. Han har både i Förhör av polis och i tingsrätten sagt att han ej har pengar hemma. Detta inträffade utanför hans hem. Åklagaren överklagade till hovrätten och yrkade åter igen 18 månader. Jag blev dömd till 22 månader för försök till rån. Jag överklagade inte bara motöverklagan efter åklagaren klagat Nu har jag överklagat till högsta domstolen och väntar svar.Det som enligt mig inträffade var att jag misshandlade honom genom att utdela 3 slag och en spark pga en oförätt mellan oss. efter han hamnat på marken kom hans sambo och öppnade dörren och då skrek han ring polisen och då lämnade jag platsen och vart på vägen från platsen gripen av polis. Om jag skulle försökt råna honom borde jag ju gett han en chans att ta fram pengar, tex genom att genom söka,han fickor eller gå in i hans hem. Det hela var över på under 5 minuter. Och enligt honom ska jag ha försökt kräva honom på pengar.Fråga 1 : är det inte felaktigt att bli dömd för försök till rån då det ej fanns risk för att brottet kunde fullbordas ? Fråga 2 : Är inte 22 månader väldigt felaktigt även om det skulle röra sig om försök till rån ? Fråga 3: Är det inte så att försöks brott ska straffvärdet vara ca halva tiden av fullbordat brott ?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder dig till oss med din fråga!

1. Av 23 kap. 1 § brottsbalken (BrB) följer att det för att ett straffbart försök skall föreligga krävs att:

* Försök till brottet är straffbelagt. I ditt fall rör det sig om ett försök till rån, vilket är straffbelagt i 8 kap. 12 § brottsbalken, se här. Brottet rån regleras i 8 kap. 5 § samma lagrum. 

*Gärningsmannen skall ha påbörjat utförandet av brottet. Man talar här om att gärningsmannen skall ha passerat förberedelsestadiet. Detta brukar kallas att man nått försökspunkten! 

* Och antingen: Föreligger försök till att fullborda brottet (tjänligt försök- ett sådant försök som alltid är straffbart) eller så föreligger inte en fara för brottets fullbordan, men fara för brottets fullbordan anses uteslutet enbart på grund av tillfälliga omständigheter(otjänligt straffbart försök). En sådan tillfällig omständighet kan i ditt fall vara att hans sambo öppnade dörren och "stoppade" händelseförloppet.

* Brottet får inte ha fullbordats!

Avseende den så kallade försökspunkten bör nämnas att det har vållat stora diskussioner i den juridiska doktrinen och rättsläget är inte alltid helt klart gällande detta. Om Du har passerat försökspunkten är oerhört svårt för mig att uttala mig om. Dock kan jag säga att försökspunkten inte får förläggas allt för tidigt och heller inte allt för sent. I ditt fall skulle jag säga att Du genom att bruka våld mot den andre mannen i vart fall utfört en misshandel enligt 3 kap. 5 § BrB(eventuellt grov misshandel 3 kap. 6 § Brb). Det krävs vidare att Du på ett olovligt sätt försökt att ta något som tillhörde mannen. Om så verkligen skedde kan jag av naturliga skäl inte veta.

Rån är ett så kallat sammansatt brott och det består av en kombination av ett eller flera brott mot en person och ett förmögenhetsbrott(exempelvis stöld). Att förmögenhetsbrottet företas med våld eller hot anses normalt innebära att straffvärdet ligger på en högre nivå än om man skulle dömt för de två brotten i konkurrens(dvs, misshandel och stöld separat). 

För att någon skall dömas för ett försöksbrott enligt 23 kap. § BrB fordras vidare att personen i fråga varit bestämd i ditt uppsåt att fullfölja brottet. Domstolen har således gjort den bedömningen att Du des haft uppsåt till det våld Du brukat, men även ett uppsåt till förmögenhetsbrottet. Som jag förstår dina uppgifter så är Du av den uppfattningen att Du inte haft uppsåt till förmögenhetsbrottet? Då tycker jag att det är bra att Du försöker få HD att pröva målet. Jag kan inte säga mycket mer om detta då jag inte känner till alla omständigheter i fallet. Dock tycker jag att det är anmärkningsvärt att hovrätten gjorde en helt motsatt bedömning än tingsrätten

2. Straffminimum för rån är fängelse i ett år och straffmaximum är sex års fängelse. Man använder sig av samma straffskalor för försöksbrotten! Utgångspunkten vid påföljdsbestämningen(fastställande av straffvärde, påföljdsval och slutlig straffmätning) är att man alltid startar vid det lägsta värdet i straffskalan. I ditt fall är det fängelse i ett år! Beroende på eventuella förmildrande alt. försvårande omständigheter, så kan straffvärdet komma hamna under det värdet eller över, som i ditt fall. Domstolen måste således ha gjort den bedömningen att det förelegat försvårande omständigheter i ditt fall och därför utdömt ett 22 månader långt fängelsestraff för försök till rån. 

3. Nej, det stämmer inte.

Hoppas att Du känner att Du fått svar på dina frågar. Du är välkommen att kontakta mig om Du har några eventuella funderingar! Jag nås bäst via email: Anes.sabic@lawline.se

Med vänlig hälsning, 

Anes Sabic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (610)
2020-07-07 Vad blir det för straff vid stöld?
2020-07-06 Är det brottsligt att parkera på en hyrd p-plats?
2020-07-04 Kan jag göra mig skyldig till ringa stöld om jag glömt betala för mina varor?
2020-07-04 Min kompis kille har stulit saker av mig. Vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (81741)