Förskott på arv vid gåva till syskonbarn

Två makar som var gifta med varandra. Hade inga barn. När ena maken avled fick den andra ta över allt med fri förfoganderätt. När även den andra maken avled hade den testamenterat all sin kvarlåtenskap till en systerson. Där ingick hus o lägenhet men det skulle ersättas med pengar till den andra sidan om det inte gick jämt upp. Om arvingen mottagit andra medel under senaste åren ska det avräknas som gåva o förskott på arv?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv finns i ärvdabalken.

Förskott på arv

Allt som arvlåtaren, i detta fall maken, givit till sina bröstarvingar under sin livstid ska som huvudregel avräknas som förskott på arvet (6 kap. 1 § ärvdabalken). Bröstarvingar är avkomlingar till en avliden i rakt nedstigande led, dvs. barn (2 kap. 1 § ärvdabalken). Dör en bröstarvinge, går arvsrätten vidare till dennes barn.

Om mottagaren är en annan arvinge gäller inte ovannämnda huvudregel. Istället ska avräkning bara ske om det framgår av avtal eller omständigheterna i övrigt att det var tänkt som förskott på arv.

Sammanfattning

Eftersom det inte rör sig om en bröstarvinge i detta fall, gäller inte huvudregeln om förskott på arv. Avräkning sker därmed bara om det föreligger omständigheter som visar att de medel som getts varit tänkta som förskott på arv. Huruvida sådana omständigheter föreligger kan jag dock inte uttala mig om.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma!

Med vänlig hälsning,

Niki Moini MostofiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning