Förskott på arv och testamente

Min mor äger två fastigheter A och B. Den ena A tänker hon nu ge min bror i gåva och som förskott på arv. Den andra B vill jag få den dag hon avlider men till ett rättvist värde. Jag tänker att hon ska värdera båda fastigheterna idag och skriva fastighetens marknadsvärde för A i det gåvobrev min bror får. Vidare ska skrivas att jag tar över den andra fastigheten B till det marknadsvärde som är i dag. Hur ska vi gå tillväga?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt svensk lag har arvingar tvingande rätt till hälften av kvarlåtenskapen efter arvlåtaren. Den andra hälften kan arvlåtaren disponera fritt över genom testamente. Hur ett testamente upprättas framgår av 10 kap. Ärvdabalken. Den delen som arvingarna har tvingande rätt till delas sedan jämnt mellan dem och utgör varje arvinges laglott.

Som huvudregel ska en gåva som arvlåtaren gett en arvinge under sin livstid tas upp till marknadsvärdet vid gåvotillfället och sedan avräknas från arvingens laglott om inget annat föreskrivs. Detta bestäms i 6 kap. Ärvdabalken. Även vad en arvinge erhållit genom testamente ska som huvudregel avräknas från dess laglott.

Beroende på hur mycket fastigheterna är värda och hur stor andel av din mors kvarlåtenskap dessa kommer att utgöra, har ni olika alternativ att skapa ett rättvist fördelande av kvarlåtenskapen.

För att du ska erhålla fastighet B efter din mors död bör hon upprätta ett testamente. Hon kan i detta testamente bestämma att ett visst marknadsvärde ska avräknas, annars räknas som huvudregel marknadsvärdet vid arvlåtarens död av. Hon kan även föreskriva att fastigheten inte alls ska räknas av vid beräkningen av arvet. Detta kan hon även föreskriva i gåvobrevet till din bror.

Oavsett vilka rättshandlingar som genomförs har du och din bror alltid rätt att få ut minst så mycket som motsvarar era laglotter. Om någon av de rättshandlingar som genomförs medför att du eller din bror inte får ut så mycket (man talar då om en ”laglottskränkning”), kan ni enligt bestämmelser i 7 kap. Ärvdabalken kräva att få ut era laglotter.

Alexander AhlfontRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning