Förskott på arv och fördelning av kvarlåtenskap

2015-03-03 i Förskott på arv
FRÅGA
Jag är snart 71 år och jag får hoppas leva lite till. Jag är änka.Ett av mina barn A har fått köpa mitt fritidshus, beläget på tomten bredvid mitt åretrunthus, som jag nyligen har låtit uppföra. Jag och köparna (barn A med fru) kom överens om ett rättvisande marknadspris. Barn B ansåg det ok, Barn C ansåg att priset inte var marknadspris då även bohaget i princip ingick. för att lösa detta gick jag med på att barn C fick ett förskott på arv, 300 000 kronor. Nu vill Barn A att det upprättas ett avtal inkl ränteberäkning på detta förskott, vilket inte accepteras av C. Barn C föreslår istället att det skrivs ett testamente där Barn C först får 300 000 kronor, innan kvarlåtenskapen fördelas. Jag anser inte det vara rimligt att betala ränta på förskott av arv. Vad är rätt? Förslag till lösning av denna situation? Är testamente ett säkrare förfaringsätt än ett avtal inför en uppgörelse av min kommande kvarlåtenskap?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline,

Inledningsvis vill jag bara säga något om att dina barn inte har någon juridisk rätt att bestämma vad du ska göra av dina tillgångar så länge som du är i livet. Du kan fritt skänka gåvor till något av barnen utan att de andra barnen har rätt att kompenseras för det. När du väl avlider finns vissa skyddsregler i Ärvdabalken om laglotter (7 kap) och förskott på arv (6 kap) som syftar till att förhindra att någon bröstarvinge blir arvlös (lagen hittar du här). Lagens regler utgår ifrån att du som förälder vill att alla barn ska få lika mycket vid din bortgång, och så länge som du inte uttryckligen genom testamente eller avtal föreskriver något annat, kommer alla barnen att erhålla lika stor del av din förmögenhet.

Att du låtit barn A köpa ditt fritidshus till vad du ansett vara ett skäligt marknadspris är juridiskt sett helt i sin ordning och C:s negativa inställning till försäljningen är ingenting som du, rent rättsligt, måste ta hänsyn till. Att A anser att C ska betala ränta på de 300 tkr är inte heller någonting som du måste ta hänsyn till. Det finns inga lagregler som föreskriver att ränta ska utgå på gåvor som en förälder ger sina barn.

Förskott på arv

När du avlider kommer din totala kvarlåtenskap att delas lika mellan barnen. Reglerna om förskott på arv innebär att gåvor som getts till bröstarvingar under livstiden kommer att avräknas från dennes arvslott. Om du gett C en gåva om 300 tkr och låtit A köpa en fastighet för ett belopp under marknadsvärdet, kommer således A och C få göra avdrag på sina arvslotter för det värde som de erhållit i gåvor. Avdraget går till som så att den summa som gåvorna getts för "läggs på" kvarlåtenskapen som därefter delas lika på antalet barn. Tanken med detta förfaringssätt är att beräkningen ska bli "som om inga gåvor hade getts" (se 6:5 ÄB).

Funktionen med reglerna om förskott på arv innebär att du egentligen inte behöver göra någonting för att utjämna arvet mellan barnen. Om fastigheten har sålts till underpris kommer det övervärde som barn A erhållit på grund av köpet att "dras av" från dennes arv till fördel för B och C. Om du gett C en gåva på 300 tkr kommer denna summa att dras av från dennes arv till fördel för A och B.

Testamente

Du efterfrågar också vad som är säkrast när det kommer till testamenten och andra avtal för att fördela kvarlåtenskapen. Som huvudregel gäller att det bara är genom testamente som du kan fördela dina tillgångar efter din död. Vanliga avtal som inte uppfyller formkraven för ett testamente har i princip ingen verkan. Testamenten måste vara skriftliga samt vara bevittnade av två utomstående personer (10:1 ÄB).

När det gäller reglerna om förskott på arv kan du däremot genom ett vanligt avtal föreskriva att reglerna i 6 kapitlet ÄB inte ska tillämpas på en viss specifik gåva. Ett sådant avtal är giltigt utan formkrav. Reglerna om förskott på arv är nämligen bara en presumtion för att du som förälder vill att alla barnen ska ha lika mycket vid din bortgång. Därför räcker det att du skriver i ett avtal att en viss gåva inte ska räknas som en förskottsgåva för att motbevisa presumtionen. Därmed kommer det barn som erhållit gåvan totalt sett att ha erhållit mer än de andra.

Sammanfattning

För att summera vad jag ovan sagt och ge dig ett konkret råd skulle jag uppmana dig att inte göra någonting alls. Vid en framtida bouppteckning kommer reglerna om förskott på arv att jämna ut eventuella "orättvisor" i de gåvor som du gett något av barnen på bekostnad av de andra. Man kan säga att reglerna i ÄB utjämnar resultatet mellan barnen "av sig självt". Om du däremot vill ha en annan fördelning skulle jag rekommendera dig att upprätta ett testamente. Genom ett testamente kan du rubba arvsfördelningen ganska mycket, men aldrig till sådan del att något av barnen berövas sin laglott.

Om du ska upprätta ett testamente råder jag dig att ta hjälp av en jurist. Vi på Lawline samarbetar med duktiga familjejurister som du kan boka tid med direkt på www.lawline.se/boka

Återkom annars gärna till mig om du har ytterligare frågor eller funderingar gällande mitt svar. Du kan kontakta mig på mejlen

Sara Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1111)
2020-06-22 Kan man ge gåvor till bröstarvinge utan att det räknas som förskott på arv?
2020-06-21 Kan gåva ges till barn utan att det påverkar bouppteckningen i framtiden?
2020-06-21 Får mina föräldrar sälja sin fastighet till mitt syskon?
2020-06-17 Värdering av förskott på arv - fast egendom

Alla besvarade frågor (81741)