Förskott på arv och dess värdering

Min far har gått bort. Min mor och hans maka lever. Under hans livstid överförde han aktier till sina barnbarn. Dessa aktier blev med tiden olika värda och ett barnbarn fick ingenting. Inget gåvobrev är skrivet. Överföringarna var dels för att minska hans förmögenhetsskatt. När förmögenhetsskatten försvann upphörde han med överföringar. Han hade hela tiden möjlighet att förfoga över aktierna trots att de låg i depå i barnbarnens namn. Skall dessa aktiers värde ses som förskott på arv ochnär skall detta arv skiftas.

Lawline svarar


Hej och tack för din fråga,

Till att börja med framgår av din fråga att det inte är helt utrett huruvida barnbarnen faktiskt har fått något eller om det har varit en skentransaktion. Har barnbarnen fritt kunna förfoga över de aktier som har stått i deras namn bör detta fortfarande kunna ses som en gåva.

När det gäller gåvor från arvlåtare till bröstarvingar eller bröstarvingarnas arvingar kan detta ses som ett förskott på arv pga av att barnbarnen står så att säga på tur i arvsordningen efter bröstarvingarna.

Av 6 kap. Ärvdabalken (ÄB) framgår i 1 paragrafen att en gåva ska ses som förskott på arv om ingenting annat uttryckligen anges. Av informationen jag fått att döma finns inget som antyder på att gåvorna inte ska ses som förskott på arv. Vidare framgår det av 3 paragrafen att det är värdet vid gåvans mottagande som ska användas vid avräkningen. Det bör alltså vara värdet av aktierna när din far skänkte dessa som bir vägledande.

Vad som dock kan nämnas i sammanhanget är att bröstarvingarna fortfarande har rätt till sin laglott och med hjälp av reglerna i 7 kap ÄB finns vissa möjligheter till jämkning för att skiftet ska bli korrekt.

Reglerna i ÄB kan du hitta här: https://lagen.nu/1958:637#K6

 

Hoppas detta var svar på din fråga.

Med Vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”