Förskott på arv?

Hej, jag har en fråga om arv efter min far och vad man kan göra om man menar att något inte har gått rätt till. Min far gick bort i januari i år.

Liten om situationen: Vi är 3 barn från ett tidigare äktenskap mellan min Mor och min Far. Min far har ett nytt barn med sin nya fru. De har bott ihop i många år och de hade et hus tillsammans. Huset såldes för 4:a år sedan och vinst från huset gick till min halv-bror som gåva. Vi är säkra på att min far inte viste vad han gjorde då han visade tecken på att vara dement.

Det är inte stora pengar vi pratar om men vi, de 3 barnen från det första äktenskapet, menar att vi borde ha rätt till en del av gåvan som vår halv-bror har fått.

Vad kan vi göra och är det värt det med tanke på att det inte är så mycket pengar vi pratar om.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Reglerna som är aktuella för denna fråga finns i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Det föreligger en presumtion att de gåvor som en arvlåtare givit sin bröstarvinge när hen lever utgör förskott på arv (6 kap. 1 § första stycket ÄB). Det betyder att den egendom eller i detta fall de pengar som din pappa gav din halvbror när han levde presumeras vara förskott på arv. Om det är förskott på arv ska det avräknas från din halvbrors arvslott. Dock finns det undantag till presumtionen, tex om arvlåtaren föreskrivit något annat vid gåvotillfället eller om det med hänsyn till omständigheterna i övrigt är tydligt att det inte är förskott på arv (6 kap. 1 § första stycket ÄB).

I detta fall måste alltså vissa krav vara uppfyllda för att presumtionen om att gåvan till din halvbror är förskott på arv ska föreligga. För det första måste gåvan ges till en av din pappas bröstarvingar (barn till din pappa) och som jag förstått det är din halvbror din pappas son. För det andra levde din pappa när gåvan gavs vilket är ett till krav som måste vara uppfyllt. Dessutom tolkar jag det som att det inte finns någon information om att din pappa uttryckligen har sagt att gåvan inte ska vara förskott på arv och heller inga andra övriga omständigheter som skulle ha påvisat att det inte var förskott på arv. Alltså uppfylls inga undantag som motsäger presumtionen om förskott på arv. Därmed borde gåvan räknas som förskott på arv.

Om man kommer fram till att det är förskott på arv

Om man kommer fram till att det är förskott på arv ska man när arvslotterna delas upp, lägga ihop kvarlåtenskapen (din pappas arv) och värdet på gåvan som sågs som förskott på arv (6 kap. 5 § första stycket ÄB). Beloppet som man får fram genom att göra detta ska sedan delas lika mellan alla din pappas bröstarvingar (hans fyra barn) och förskottet ska då dras av från din halvbrors arvslott. Värdet på gåvan är gåvans värde vid gåvotillfället, det vill säga vinstens värde för fyra år sedan (6 kap. 3 § första stycket ÄB).

Innan arvslotterna delas upp måste först en bodelning mellan din pappa och hans nya frus giftorättsgods göras. Huvudregeln är att makarnas egendom är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § första stycket ÄktB). Makarnas giftorättsgods läggs sedan samman och delas lika mellan makarna, efter att avdrag för skulder gjorts (11 kap. 3 § första stycket ÄktB). Den efterlevande maken får då häften av det gemensamma giftorättsgodset med full äganderätt. Den andra halvan går till den avlidnes makens dödsbo och det beloppet tillsammans med eventuell enskild egendom är alltså det arv som ska fördelas efter din pappas bortgång (hans kvarlåtenskap).

Exempel på beräkning av förskott på arv när förskottet är mindre än arvslotten:

Det finns 4 arvingar (A,B,C,D) och 1 000 000 kronor som är kvarlåtenskap. A har fått ett förskott på arv med 200 000 kr. Vid arvlåtarens död lägger man ihop 200 000 + 1 000 000 = 1 200 000. Det delas då med 4 personer det vill säga 1 200 000/4 =300 000. A, B, C och D ska alltså få 300 000 kr var. Från A:s arvlott avräknas därför gåvans värde (200 000 kr) det vill säga A ska endast få 100 000 kr av de 1 000 000 kr som är din pappas kvarlåtenskap.


Vad sker efter att beräkning av förskott på arv gjorts

Vanligtvis behöver en arvinge som fått förskott på arv inte återbetala någon del av förskottet även om förskottet skulle varit större än hens arvslott (6 kap. 4 § första stycket ÄB). Det finns dock undantag till detta. Om gåvan gör att övriga bröstarvingar inte kan få ut sin laglott (hälften av arvslotten) och syftet med gåvan går att likställa med testamente kan din halvbror bli återbetalningsskyldig. I sådana fall kan han behöva betala tillbaka det som fattas för att övriga bröstarvingar ska få sin laglott (7 kap. 4 § första stycket ÄB).

Om du och dina syskon som övriga bröstarvingar vill göra er rätt gällande så måste det ske inom ett år från det att bouppteckningen upprättades (7 kap. 4 § andra stycket ÄB).

Sammanfattning

Ett förskott på arv preskriberas inte! Dock är det viktigt att ni kan bevisa att utbetalningen genom gåva har skett. Du som bröstarvinge till din pappas kvarlåtenskap kan hävda att din halvbror fått förskott på arv som inskränker på din arvslott. Vanligtvis skulle han inte bli återbetalningsskyldig men om han inskränker på dig och dina syskons laglott finns det möjlighet att kräva att han betalar tillbaka så att ni andra syskon kan få ut er laglott.

Om ni inte kan komma överens om hur bodelningen ska ske och arvet ska fördelas är min rekommendation att ni begär rätten att förordna en skiftesman (23 kap. 5 § första stycket ÄB).


Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba KristenssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”