Förskott på arv

2020-08-11 i Förskott på arv
FRÅGA
En förälder lever och skriver gåvobrev till 2 av 5 barn. En får allt i och utanför stugan hon köpt och den andra får en annan stuga . Övriga 3 får inget. Vad händer när den föräldern går bort?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmän reflektion
Jag tolkar din fråga som att du undrar om en bröstarvinges arvslott kommer att påverkas om denne mottar en gåva från föräldern under livstiden. Nedan kommer en redogörelse av förskott på arv vilket regleras i ärvdabalken (ÄB).

Rättsregler kring förskott på arv
Huvudregeln är att gåvor som en arvlåtare under sin livstid ger till en bröstarvinge presumeras utgöra förskott på arv (jfr 6 kap. 1 § ÄB). Det innebär att gåvans värde ska avräknas från bröstarvinges arvslott vid kommande arvsfördelning. Rättsreglerna kring förskott på arv grundar sig på tanken att alla barn till arvlåtaren ska behandlas lika. Det är som utgångspunkt egendomens värde vid gåvomottagandet som ska avräknas som förskott (6 kap. 3 § ÄB).

Avräkningen sker genom att värdet av gåvorna läggs till i kvarlåtenskapen efter vilket det totala värdet fördelas mellan de arvsberättigade. Gåvotagarnas andel minskas därefter med vad de har mottagit i förskott på arv.

En avräkning av förskottet ska emellertid inte ske om det tydligt framgår av omständigheterna att arvlåtaren inte avsett att gåvan skulle utgöra förskott på arv. Arvlåtarens avsikt kan framgå genom gåvohandlingen eller i ett testamente. Avsikten kan även ha framkommit genom ett muntligt yttrande.

Gåvotransaktion till bröstarvingar
Om en förälder har givit stuga samt bohag i gåva till två av sina bröstarvingarna under dennes livstid, ska överlåtelserna som utgångspunkt betraktas som förskott på arv. Respektive gåvomottagare ska då avräkna värdet av gåvorna från deras lotter vid arvsfördelningen som genomförs när föräldern har avlidit. De bröstarvingar som mottagit gåvorna kommer att erhålla mindre i arv jämfört med de bröstarvingar som inte erhållit förskott på arv.

Om det emellertid framgår av omständigheterna att förälderns avsikt inte varit att stugorna respektive bohaget skulle utgöra förskott på arv - exempelvis i gåvohandlingen - ska avräkning inte ske. Då fördelas arvet som om ingen gåva har givits.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar dig en fortsatt trevlig sommar!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1179)
2021-01-20 Förskott på arv och istadarätt
2021-01-18 Gåvebrev - förskott på arv?
2021-01-16 När utgör en gåva ett förskott på arv?
2021-01-10 Arvsskifte vid förskott på arv genom fastighetsöverlåtelser

Alla besvarade frågor (88291)